198 o ddiwrnodau gwaith ar ôl cyn y byddwn yn gweithredu fel gwasanaeth yn y Gogledd!

Mae sawl carreg filltir wedi cael ei chyflawni ym mis Mehefin/ Gorffennaf o ran y gwaith o symud o’r cyfnod cynllunio i weithredu rhaglen Gwasanaeth Gwaed Cymru Gyfan.

Cymeradwyo Achos Busnes

Yn ystod mis Mehefin, cafodd Ymddiriedolaeth GIG Felindre hysbysiad ffurfiol gan Lywodraeth Cymru ynglŷn â chymeradwyo Achos Cyfiawnhad Busnes Gwasanaeth Gwaed Cymru Gyfan. Golyga hyn fod cyllid cyfalaf a refeniw ar gael i gefnogi’r gwaith o ddatblygu’r gwasanaeth newydd.

Cyhoeddiad Gweinidogol a Dirprwy Weinidogion yn ymweld â’r Gogledd

Ar 8 Gorffennaf, cadarnhaodd y Gweinidog Iechyd, Mark Drakeford ei fod yn cefnogi’r nod o greu Gwasanaeth Gwaed Cymru Gyfan mewn datganiad ysgrifenedig. Gwnaeth cyhoeddiad Llywodraeth Cymru hefyd gyd-daro ag ymweliad y Dirprwy Weinidog Iechyd, Vaughan Gething â sesiwn rhoi gwaed yn y Gogledd. Yn ystod yr ymweliad hwn, siaradodd y Dirprwy Weinidog â Rhoddwyr, staff gwasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG a staff Gwasanaeth Gwaed Cymru a’r cyfryngau am fuddiannau Gwasanaeth Gwaed Cymru Gyfan newydd.

Cyfarwyddebau Cyfreithiol

Ar 13 Gorffennaf 2015, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru gyfarwyddiadau cyfreithiol diwygiedig ynglŷn â rôl newidiol gwasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG yng Nghymru. Bydd y cyfarwyddiadau yn galluogi gwasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG i gefnogi’r gwaith o greu Gwasanaeth Gwaed Cymru Gyfan a chynorthwyo gyda chyfnod pontio angenrheidiol y gwasanaeth. Gellir eu gweld yn http://gov.wales/legislation/subordinate/nonsi/nhswales/2015/directions-22/?skip=1&lang=cy

Caffael a gosod ystâd y Dwyrain

Yn dilyn cymeradwyaeth achos busnes Gwasanaeth Gwaed Cymru Gyfan a chyhoeddiad y Gweinidog, mae’r gwaith i sicrhau ein lleoliad o ddewis ar gyfer Gwasanaeth Gwaed Cymru yn Wrecsam wedi parhau i fynd rhagddo. Cymeradwywyd caniatâd cynllunio, gan gynnwys newid defnydd gan Gyngor Wrecsam ar 11 Gorffennaf 2015. Mae’r broses dendro ar gyfer gosod y gwaith wedi cau a chaiff contractwr ei benodi yn fuan i wneud y gwaith angenrheidiol ar y safle. Mae’r broses gyfreithiol i sicrhau’r brydles wedi dod i ben, ac felly, disgwyliwn allu symud i mewn i’r safle yn swyddogol yn fuan iawn. Cynhelir cyfarfod dechreuol gyda’r contractwr llwyddiannus a’r landlord ar 17 Gorffennaf 2015, gyda gwaith ar y safle yn dechrau yn fuan ar ôl hyn.

Byddwn yn parhau i roi’r wybodaeth ddiweddaraf am Wasanaeth Gwaed Cymru Gyfan wrth i’r rhaglen fynd rhagddi. Yn y cyfamser, os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Gavin Bryce, Prif Reolwr y Rhaglen ar gavin.bryce@wales.nhs.uk.