Mathau gwahanol o roi gwaed

Beth mae rhoi gwaed yn ei olygu?

Mae pawb sy’n cerdded trwy ddrws sesiwn rhoi gwaed am y tro cyntaf yn bryderus, ond mae’r sefydliad wedi sicrhau bod y croeso yn un cynnes a’r broses yn un gyflym a di-boen. Yn gyntaf, rydym yn sicrhau eich bod yn ddigon ffit ac iach i roi gwaed, trwy ateb holiadur meddygol.

Mae’r rhan fwyaf o roddwyr yn cael eu synnu ar yr ochr orau ynglŷn â pha mor gyflym y caiff y broses ei chwblhau; mewn tua 5-10 munud, byddwn wedi casglu 440-470mls o waed; mae hwn tua ¾ peint.

Bydd rhoddwyr yn gallu cael seibiant byr ar ôl rhoi gwaed, a byddwch yn cael eich gwahodd i gael diod a bisgedi yn ein hardal luniaeth.

Sut rydym ni’n casglu platennau?

Mae’r broses yn debyg i roi gwaed, ond rydym yn defnyddio offer arbenigol a elwir yn beiriant gwahanu celloedd. Fel afer, bydd y rhodd yn para rhwng 60 a 90 munud, ac yn ystod y cyfnod hwn gallwch ddarllen, gwylio’r teledu neu ymlacio. Fel rhoddwyr platennau, gallwch roi yn amlach na rhoddwyr gwaed cyflawn, gan fod y peiriant gwahanu celloedd yn dychwelyd eich celloedd coch i chi.

Rydym yn defnyddio system apwyntiadau sy’n cynnig oriau amrywiol er cyfleuster i chi. Mae gennym glinig i roddwyr platennau yng Ngwasanaeth Gwaed Cymru yn Nhonysguboriau.

I gael rhagor o wybodaeth am roi platennau neu i drefnu apwyntiad, ffoniwch 01443 622 146

Y gofrestr rhoddwyr mêr esgyrn

Gofynnir i roddwyr roi mêr esgyrn drwy un o’r ddwy ffordd ganlynol:

Mae rhoi mêr esgyrn yn driniaeth lawfeddygol lle y caiff mêr esgyrn ei dynnu o gefn yr asgwrn pelfig drwy ddefnyddio nodwydd a chwistrell. Nid oes angen endoriad llawfeddygol.

Fel unrhyw lawdriniaeth sy’n defnyddio anesthetig cyffredin, mae iddi risg fach ond pendant, ac mae rhoddwyr yn cael archwiliad iechyd meddygol trylwyr gan feddyg annibynnol i sicrhau eu bod yn iach ar gyfer y driniaeth.

Mae’r rhan fwyaf o’r rhoddwyr yn teimlo’n flinedig ac yn cael rhywfaint o anesmwythder yn rhan isaf eu cefn am rai diwrnodau ar ôl y driniaeth, ac fel arfer mae tabledi lleddfu poen yn lliniaru hyn. Fel arfer, gall rhoddwyr ddychwelyd i’r gwaith o fewn wythnos iddynt roi mêr esgyrn.

I gael gwybod mwy am roi mêr esgyrn, cliciwch yma, neu os hoffech siarad gydag aelod o dîm Cofrestr Rhoddwyr Mêr Esgyrn Cymru, ffoniwch 0800 371 502.

Mae rhoi bôn-gelloedd gwaed perifferol (PBSC) yn driniaeth anlawfeddygol. Am 4-5 diwrnod cyn i chi roi PBSC, rhoddir pigiadau â ffactor ysgogi ynddynt i chi bob dydd a fydd yn cynyddu nifer y bôn-gelloedd yn eich llif gwaed. Yna, caiff gwaed y rhoddwr ei gasglu drwy gasgliad awtomatig (Afferesis) lle caiff y gwaed ei dynnu drwy nodwydd o un fraich a’i basio drwy beiriant sy’n gwahanu celloedd y mêr esgyrn. Caiff y gwaed sy’n weddill ei ddychwelyd i chi drwy’r fraich arall.

 

Efallai y bydd rhoddwyr PBSC yn cael symptomau sy’n debyg i symptomau ffliw yn ystod y pum diwrnod cyn iddynt roi PBSC, ac fel arfer, mae’r symptomau hyn yn diflannu ar ôl 1-2 ddiwrnod ar ôl iddynt roi PBSC, a byddant yn teimlo’n iawn eto. Fel unrhyw driniaeth arall, caiff y risgiau eu trafod â chi ymlaen llaw.

Fel arfer, cynhelir y broses o roi Mêr Esgyrn a PBSC mewn ysbyty yng Nghaerdydd neu Gasnewydd. Mae rhoi mêr esgyrn yn ddewis gwirfoddol ac ni allwn roi tâl ariannol i roddwyr mêr esgyrn. Fodd bynnag, bydd Gwasanaeth Gwaed Cymru yn ad-dalu unrhyw dreuliau a delir gennych e.e. biliau gwesty neu dreuliau teithio.

I gael gwybod mwy am roddwyr bôn-gelloedd gwaed perifferol, cliciwch yma