Cwestiynau Cyffredin

A gaf i ddod â phlentyn gyda mi i glinig rhoi gwaed?

Rydym yn ceisio darparu gwasanaeth lle mae pob aelod o’r cyhoedd – yr hen a’r ifanc fel ei gilydd – yn teimlo eu bod yn cael eu croesawu a’u gwerthfawrogi. Fodd bynnag, oherwydd natur glinigol ac anrhagweladwy’r clinigau rhoi gwaed, ac amgylchedd a allai fod yn beryglus, ac yn unol â chyfrifoldebau diogelu’r sefydliad, byddem yn gofyn i blant, lle y bo’n bosibl, beidio â mynychu gyda chi. Os ydych chi’n teimlo bod eich amgylchiadau’n gwneud hyn yn anodd i chi, ffoniwch i siarad â Nyrs Arbenigol cyn dod i roi gwaed.

Os oes gen i anabledd, alla i roi gwaed?

Mae’n rhaid i bob rhoddwr ddeall y broses rhoi gwaed yn llawn, a gallu rhoi eu caniatâd gwybodus i’r broses ac i gael eu gwaed wedi’i brofi ar gyfer heintiau a allai effeithio ar yr addasrwydd i’w ddefnyddio.
Mae’n rhaid i’r rhoddwyr allu defnyddio’r cyfleusterau gwaed sydd yn cael eu darparu, heb beryglu eu diogelwch eu hunain na diogelwch eraill (nid yw’n bosib tynnu gwaed rhoddwyr os ydynt yn eistedd mewn cadair olwyn).

Os yw dehonglwyr trydydd parti i fod yn bresennol ar unrhyw ran o’r broses ddethol lle mae gwybodaeth gyfrinachol yn cael ei chyfnewid rhwng y rhoddwr a’r gweithiwr iechyd proffesiynol cymwys, mae’n rhaid iddynt ddeall gofynion y Rheoliadau Diogelwch Gwaed ac Ansawdd (BSQR) sy’n berthnasol i’r broses rhoi gwaed, ac maen rhaid gwneud yn siŵr nad ydy’r rhoddwr yn eu hadnabod yn bersonol.
Rhesymeg – Mae pryder y gallai defnyddio trydydd partïon wrth gyfnewid unrhyw wybodaeth gyfrinachol rhwng y rhoddwr a’r gweithiwr iechyd proffesiynol cymwys, beryglu cyfrinachedd y rhoddwr a diogelwch y cyflenwad gwaed.

Cynghorir darpar roddwyr sydd ag anghenion ychwanegol i ofyn am gyngor cyn trefnu apwyntiad i roi gwaed, i weld sut y gellir ateb eu hanghenion.

Am faint mae’r broses rhoi gwaed yn para?

Welsh Blood Service FAQ - How long does it take?

Mae’r broses rhoi gwaed yn para tua 15 munud. Dylech ddisgwyl bod gyda ni am tua 45-60 munud er mwyn cael amser i gwblhau ein holiadur iechyd a chael rhywfaint o luniaeth ar ôl i chi roi gwaed.

Lawrlwytho

A fydd yn brifo?

Welsh Blood Service FAQ - A fydd yn brifo?

Rydym yn deall y gall rhai pobl deimlo’n nerfus am roi gwaed, ac rydym yn gwneud ein gorau glas i roi tawelwch meddwl i chi a’ch helpu i deimlo mor gyffyrddus â phosibl. Mae rhoi gwaed yn brofiad syml, diffwdan i’r rhan fwyaf o bobl ac mae ein staff yn ceisio lleihau unrhyw anesmwythder.

Lawrlwytho

A fyddaf yn llewygu?

Welsh Blood Service FAQ - A fydda i'n llewygu?

Gall rhoi gwaed wneud i chi deimlo ychydig yn benysgafn weithiau, yn enwedig y tro cyntaf y byddwch yn ei wneud. Gallwch helpu drwy fwyta cyn dod i’r sesiwn, ac yfed digon o hylif (nid alcohol) cyn ac ar ôl i chi roi gwaed.

Lawrlwytho

A fyddaf yn cleisio?

Welsh Blood Service FAQ - A fydda i'n cleisio?

Gall cleisiau ddatblygu weithiau ond nid ydynt yn ddifrifol fel arfer. Mae’r rhan fwyaf yn fach ac yn diflannu o fewn ychydig ddyddiau. Gallwch gymryd camau syml i leihau’r siawns y byddwch yn cleisio. Lle y bo’n bosibl, dylech osgoi godi pethau trwm neu wneud gwaith llafuriol gyda’r fraich y defnyddioch i roi gwaed am o leiaf dwy awr ar ôl rhoi gwaed.

Lawrlwytho

Faint o waed rydych chi’n ei gymryd?

Welsh Blood Service FAQ - Faint o waed rydych chi'n ei gymryd?

Ein nod yw cymryd 470ml, sef ychydig yn llai na pheint a llai na 10 y cant o gyfanswm cyfaint eich gwaed.

Lawrlwytho

Pa mor hir y bydd yn ei gymryd i fy nghorff wella?

Os ydych yn iach ac yn heini, ni ddylai rhoi gwaed effeithio ar eich iechyd o gwbl. Bydd eich corff yn gwneud iawn am yr hylif a golloch wrth roi gwaed o fewn oriau, cyn belled â’ch bod yn yfed digon o ddŵr. Bydd eich corff yn cynhyrchu celloedd coch unwaith eto o fewn ychydig wythnosau, cyn belled â bod gennych ddigon o haearn yn eich deiet.

Alla i ysmygu ar ôl rhoi gwaed?

Welsh Blood Service FAQ - Alla i ysmygu ar ôl rhoi gwaed?

Dylech aros o leiaf dwy awr ar ôl rhoi gwaed cyn ysmygu, oherwydd gallai wneud i chi deimlo’n benysgafn neu’n wan. Mae’n rhaid i roddwyr gwrywaidd aros am o leiaf 12 wythnos lawn rhwng rhoi gwaed, a gallant roi gwaed hyd at bedair gwaith mewn blwyddyn galendr.

Lawrlwytho

Pa mor aml alla i roi gwaed?

Mae’n rhaid i roddwyr gwrywaidd aros am o leiaf 12 wythnos lawn rhwng rhoi gwaed, a gallant roi gwaed hyd at bedair gwaith mewn blwyddyn galendr.

Mae’n rhaid i roddwyr benywaidd aros am o leiaf 16 wythnos lawn rhwng rhoi gwaed, a gallant roi gwaed hyd at deirgwaith mewn blwyddyn galendr.

A fydd fy ngwaed yn cael ei brofi?

Welsh Blood Service FAQ - Pa brofion fyddwch chi'n eu gwneud ar fy ngwaed?

Pan fyddwch yn rhoi gwaed, byddwn yn casglu samplau gwaed mewn tiwbiau er mwyn eu profi a chanfod eich grŵp gwaed yn ein labordy. Byddwn yn rhoi gwybod i chi os na fyddwn wedi casglu digon o samplau i wneud y profion.

Lawrlwytho

Pa brofion fyddwch chi’n eu gwneud ar fy ngwaed?

Welsh Blood Service FAQ - Pa brofion fyddwch chi'n eu gwneud ar fy ngwaed?

Bob tro y byddwch yn rhoi gwaed, rydym yn cymryd samplau gwaed, dim ots faint o weithiau rydych chi wedi rhoi gwaed. Rydym yn profi am HIV (y feirws AIDS), Hepatitis C, Hepatitis B, HTLV (Human T Lymphotropic Virus) a Syffilis. Gall pobl sy’n cario’r feirysau hyn aros yn iach am flynyddoedd lawer, ond gallant gael eu trosglwyddo drwy drallwysiad gwaed, a gallant achosi goblygiadau difrifol i’r rhoddwr a’r claf.

Lawrlwytho

Beth fydd yn digwydd os byddaf yn cael canlyniadau positif i brawf?

Welsh Blood Service FAQ - Beth fydd yn digwydd os byddaf yn cael canlyniadau positif i brawf?

Byddwn yn rhoi gwybod i chi os bydd unrhyw un o ganlyniadau eich profion yn bositif. Mae ein staff sydd wedi’u hyfforddi’n arbennig yma i gynnig unrhyw wybodaeth a chyngor y gallai fod eu hangen arnoch.

Lawrlwytho

Beth fydd yn digwydd os bydd canlyniadau’r profion yn aneglur?

Welsh Blood Service FAQ - Beth fydd yn digwydd os bydd canlyniadau'r profion yn aneglur?

Mewn nifer fach o achosion, gall rhoddion fod yn anaddas am fod gwaed y rhoddwr yn adweithio i’r cemegau a ddefnyddiwn i’w brofi. Does dim angen pryderu am unrhyw oblygiadau iechyd, ond os bydd problemau’n codi wrth wneud y profion, ni fyddwn yn gallu defnyddio’r gwaed. Mae’r broblem hon yn diflannu fel arfer o fewn cwpwl o fisoedd. Byddwn yn anfon eglurhad manwl i chi os fydd eich gwaed yn rhoi adwaith aneglur.

Lawrlwytho

Ydych chi’n gwneud unrhyw brofion ychwanegol?

Welsh Blood Service FAQ - Ydych chi'n gwneud unrhyw brofion ychwanegol?

Er mwyn diwallu anghenion arbennig cleifion penodol, fel babanod er enghraifft, efallai y byddwn yn gwneud profion ychwanegol ar rywfaint o roddion. Mae’r ystod o brofion gwaed a gynhelir gennym yn cael ei hadolygu’n rheolaidd ac mae’n bosibl y caiff profion ychwanegol eu cyflwyno yn y dyfodol.

Lawrlwytho

Pam ydych chi’n pigo fy mys bob tro?

Welsh Blood Service FAQ - Pam ydych chi'n pigo fy mys bob tro?

Mae’r prawf ‘pigiad bys’ yn rhoi amcangyfrif o’ch lefelau haemoglobin. Haemoglobin yw’r rhan goch o’ch gwaed sy’n cynnwys haearn. Byddwn yn gwneud y prawf hwn bob tro y byddwch yn rhoi gwaed er mwyn sicrhau y gallwn dderbyn rhodd oddi wrthych. Diben hyn yw eich atal rhag mynd yn anemig, a gwneud yn siŵr bod gan y gwaed sy’n cael ei ddefnyddio i’w drallwyso ddigon o haemoglobin ynddo i fod o fudd i’r claf.

Lawrlwytho

Rwy’n cymryd meddyginiaeth, alla i roi gwaed o hyd?

Os ydych yn cymryd unrhyw dabledi, meddyginiaethau neu’n cael pigiadau i drin cyflwr, efallai y bydd y cyflwr sydd gennych yn ein hatal rhag cymryd gwaed oddi wrthych. Gall rhai cyffuriau effeithio ar y sawl sy’n derbyn y gwaed neu, os ydynt yn feichiog, ar y baban heb ei eni. Os ydych yn cymryd meddyginiaethau a dim yn siŵr os allwch chi roi gwaed, cysylltwch â ni i gael cyngor.

Rwy’n cymryd aspirin/poenladdwyr, alla i roi gwaed o hyd?

Gall rhai mathau o feddyginiaeth, fel aspirin a rhai poenladdwyr eraill, wneud y platennau’n llai effeithiol. Bydd angen i ni gael gwybod os byddwch wedi cymryd unrhyw rai o’r rhain o fewn y 48 awr cyn i chi roi gwaed, er mwyn i ni beidio â defnyddio’r platennau o’ch rhodd. Os ydych yn cymryd meddyginiaethau a dim yn siŵr os allwch chi roi gwaed, cysylltwch â ni i gael cyngor.

Rwy’n cymryd meddyginiaeth i drin pwysedd gwaed uchel, alla i roi gwaed o hyd?

Os ydych chi wedi bod yn cymryd yr un dos o feddyginiaeth am fwy na phedair wythnos, byddwch yn gallu rhoi gwaed cyhyd â’ch bod yn iach fel arall. Os oes gennych broblemau meddygol eraill hefyd a dim yn siŵr os allwch chi roi gwaed o hyd, cysylltwch â ni i gael cyngor.

Rwyf wedi bod dramor, alla i roi gwaed o hyd?

Welsh Blood Service FAQ - Rwyf wedi bod dramor, alla i roi gwaed o hyd?

Os ydych chi wedi bod dramor yn ddiweddar neu’n bwriadu mynd dramor, efallai y bydd angen i chi aros ychydig cyn rhoi gwaed eto. Mae rhai afiechydon yn fwy cyffredin mewn rhai gwledydd penodol, ac os byddwch yn mynd i un o’r llefydd hyn, bydd angen i ni gael gwybod. Os nad ydych yn siŵr, cysylltwch â ni neu ewch i Teithio

Rwyf wedi cael brechiad yn ddiweddar, alla i roi gwaed o hyd?

Gall rheolau o ran brechiadau ac imiwneiddiadau amrywio. Holwch ni am wybodaeth os ydych wedi cael unrhyw imiwneiddiad arferol yn ystod yr wyth wythnos cyn cynnig rhoi gwaed, neu os cawsoch eich imiwneiddio yn ystod y 12 mis diwethaf ar ôl eich amlygu i haint.

Rwyf wedi cael trallwysiad gwaed ers 1980, alla i roi gwaed o hyd?

Ni all pobl sydd wedi cael trallwysiad gwaed ers mis Ionawr 1980 roi gwaed. Mesur rhagofalus yw hwn i leihau’r risg o drosglwyddo Clefyd Amrywiolyn Creutzfeldt-Jakob (vCJD) drwy drallwysiadau.

Rwyf wedi cael aciwbigiad yn ddiweddar, alla i roi gwaed o hyd?

Os ydych wedi cael aciwbigiad gan staff y GIG ar un o safleoedd y GIG, gallwch roi gwaed ar unwaith.

 • Y Cyngor Meddygol Cyffredinol
 • Y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth
 • Y Cyngor Deintyddol Cyffredinol
 • Y Cyngor Ceiropractig Cyffredinol
 • Y Cyngor Optegol Cyffredinol
 • Y Cyngor Osteopathig Cyffredinol
 • Y Cyngor Proffesiynau Iechyd

Mewn achosion eraill ni allwch roi gwaed am 4 mis

Os nad ydych yn siŵr os ydy’r newid hwn yn effeithio arnoch chi, cysylltwch â ni ar 0800 25 22 66.

Rwyf wedi cael tatŵ/tyllu rhan o’m corff yn ddiweddar, alla i roi gwaed o hyd?

Rhaid i chi aros 4 mis ar ôl cael tatŵ/tyllu rhan o’ch corff cyn y gallwch roi gwaed.

Rwyf wedi dod i gysylltiad â rhywun â chlefyd heintus yn ddiweddar, alla i roi gwaed o hyd?

Ar ôl dod i gysylltiad â chlefyd heintus e.e. brech yr ieir, bydd yn rhaid i chi aros hyd nes y bydd cyfnod magu’r clefyd, sydd o leiaf bedair wythnos fel arfer, wedi mynd heibio. Os ydych yn magu clefyd heintus, gallech ei drosglwyddo i unrhyw glaf sy’n derbyn eich gwaed. Os nad ydych yn siŵr, cysylltwch â ni ar 0800 25 22 66.

Pobl â ME/CFS yn cael eu hatal rhag rhoi gwaed yn barhaol

O 1 Tachwedd 2010, bydd pobl â Myalgic Encephalitis/Syndrom Blinder Cronig (ME) yn cael eu hatal rhag rhoi gwaed yn y DU yn barhaol.

Mae’r newid i’r canllawiau dethol rhoddwr, sy’n berthnasol ar draws y pedwar gwasanaeth gwaed yn y DU, yn ganlyniad i argymhellion Pwyllgor Cynghori Sefydlog Gwasanaethau Gwaed y DU ar Ofalu a Dethol Rhoddwyr, a’r Cyd-bwyllgor Cynghori Proffesiynol (JPAC)

Yn y gorffennol, roedd rhoddwyr oedd â hanes o ME/ CFS yn gallu rhoi gwaed, ar yr amod eu bod nhw wedi gwella’n llwyr ac yn teimlo’n dda.

Fodd bynnag, gan fod ME/CFS yn gyflwr lle gall pobl gael ail bwl a mynd yn sâl eto, mae’r canllawiau dethol rhoddwyr yn cael eu newid fel rhagofal, i ddiogelu diogelwch y rhoddwr drwy sicrhau nad yw’r cyflwr yn cael ei wneud yn waeth drwy roi gwaed.

Mae’r newid yn dod â chanllawiau dethol rhoddwyr ar gyfer ME/CFS yn unol â chyflyrau ailwaelu neu gyflyrau niwrolegol eraill o darddiad anhysbys neu ansicr, megis Sglerosis Ymledol (MS) a chlefyd Parkinson.

Os hoffech ragor o wybodaeth, cysylltwch â Gwasanaeth Gwaed Cymru ar 0800 25 22 66

Ydw i’n gallu rhoi gwaed os ydw i wedi cael fy mrathu gan anifail?

 • Os ydych chi erioed wedi cael eich brathu gan brimat / mwnci, yn anffodus ni allwch chi barhau i roi gwaed. Mae hyn yn cynnwys tsimpansïaid gorilaod, orangwtaniaid, mwncïod (hen fyd a byd newydd), tarsieriaid, lemyriaid a lorisiaid.
 • Oherwydd y risg o ddal y gynddaredd, os ydych chi wedi cael eich brathu gan ystlum neu wedi cael cyswllt â salifa ystlum unrhyw le yn y byd, gan gynnwys y DU, mae’n rhaid i chi aros 12 mis cyn eich rhodd nesaf.
 • Os ydych chi wedi cael eich brathu gan unrhyw anifail y tu allan i Ynysoedd Prydain (y DU ac Iwerddon), mae’n rhaid i chi aros 12 mis cyn eich rhodd nesaf.
 • Os ydych chi’n cael eich brathu gan unrhyw anifail, mae’n rhaid i’r clwyf wella cyn eich bod chi’n gallu rhoi gwaed.

Merched rhwng 17 a 19 oed

Welsh Blood Service FAQ - Ferched rhwng 17 a 19 oed

Gwybodaeth bwysig i ferched rhwng 17 a 19 oed sy’n rhoi gwaed a phlatennau.

Lawrlwytho