Stori Alison

Mae menyw o Gasnewydd a gafodd ddwy uned o waed pan oedd hi’n feichiog gyda’i merch yn defnyddio Diwrnod Rhoddwyr Gwaed y Byd (Mehefin 14) i ddweud ‘diolch’ i roddwyr gwaed ar draws Cymru am achub eu bywydau.

Derbyniodd Alison Powell, 49, ddau beint o waed dros gyfnod o dair wythnos yn Ysbyty Brenhinol Gwent i gefnogi ei hadferiad yn dilyn cymhlethdodau gyda’i brych a thoriad cesaraidd.

Cafodd ei merch, Lauren Palmer, sydd nawr yn 25 oed, rywfaint o’r gwaed hefyd yn ystod y trallwysiad tra roedd ei mam yn feichiog gyda hi.

Meddai Alison: “Collais lawer o waed yn ystod y beichiogrwydd, a roddodd y ddwy ohonom mewn perygl.

“Oni bai am roddwyr gwaed, ni fuaswn wedi gallu rhoi genedigaeth i’m merch, a’i gweld hi’n tyfu fyny.”

“Mae mor hyfryd bod pobl yn rhoi eu hamser eu hunain i roi gwaed i glaf nad ydyn nhw erioed wedi cwrdd â nhw. Rwy’n annog cymaint o bobl â phosib i roi gwaed a helpu i achub bywydau, yn union fel fy un i a fy merch. ”

Diwrnod ymwybyddiaeth rhyngwladol yw Diwrnod Rhoddwyr Gwaed y Byd, i ddiolch i roddwyr gwaed gwirfoddol am eu rhoddion gwaed sy’n achub bywydau. Mae’r diwrnod yn codi ymwybyddiaeth hefyd o’r angen am roddion gwaed rheolaidd i sicrhau ansawdd a diogelwch ac argaeledd gwaed a chynhyrchion gwaed i gleifion mewn angen.

Eleni, mae Diwrnod Rhoddwyr Gwaed y Byd yn disgyn yn ystod ymgyrch ymwybyddiaeth rhyngwladol o’r enw Teipiau Coll. Yn ystod yr ymgyrch, mae cyrff ac unigolion ar draws Cymru wedi dod at ei gilydd i ollwng y llythrennau A, B ac O o’u proffil cyfryngau cymdeithasol i godi ymwybyddiaeth am bwysigrwydd y prif grwpiau gwaed hyn.

Dywedodd Cath O’Brien, Cyfarwyddwr Gwasanaeth Gwaed Cymru: “Mae pob rhoddwr gwaed yn arwr i ni, ac mae Diwrnod Rhoddwyr Gwaed y Byd yn gyfle pwysig i ni ddiolch iddynt am eu cefnogaeth ddianwadal.

“Mae tua 90,000 o roddwyr gwaed ar draws Cymru wedi rhoi gwaed o leiaf unwaith yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf. Mae llawer o’n rhoddwyr yn rhoi gwaed ar bob cyfle posib, ac mae rhai wedi cyrraedd 50, 75 neu hyd yn oed 100 o roddion!

“Mae gan un uned o waed y potensial i helpu hyd at dri o gleifion, felly mae’r rhoddwyr hyn yn cael effaith fawr ar fywydau pobl. Heb roddwyr gwaed, byddai’r byd yn le gwahanol iawn i gleifion.”

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn rhedeg mwy na 1600 o sesiynau rhoi gwaed ar draws Cymru bob blwyddyn, ac yn casglu bron i 100,000 o unedau o waed. Mae gwaed sydd yn cael ei gasglu yng Nghymru yn cael ei gyflenwi i 19 o ysbytai ar draws y wlad.

Gall unrhyw un sydd â diddordeb mewn rhoi gwaed fynd i gwaedcymru.org.uk neu ffonio 0800 252266 i fwcio apwyntiad mewn clinig gerllaw.