Rhaglen Gwasanaeth Gwaed Cymru Gyfan – Datganiad o’r Diweddaraf ar gyfer Gwefan GGC (Ebrill 2014)

Mae’r wybodaeth isod yn rhoi’r newyddion diweddaraf am y gwaith a wneir i lansio Gwasanaeth Gwaed Cymru Gyfan – i gasglu gwaed ledled Cymru er mwyn diwallu anghenion ysbytai Cymru

Rhaglen Gwasanaeth Gwaed Cymru Gyfan – Datganiad o’r Diweddaraf ar gyfer Gwefan GGC (Ebrill 2014)

CEFNDIR

Ar hyn o bryd, mae Gwasanaeth Gwaed Cymru (sy’n rhan o Ymddiriedolaeth GIG Felindre) yn casglu, yn prosesu ac yn profi gwaed, ac yn ei gyflenwi i ysbytai yn Ne a Chanolbarth Cymru, tra bod Gwasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG (NHSBT) a leolir yn Lloegr yn casglu ac yn cyflenwi gwaed yng Ngogledd Cymru.

Ar 13eg Mehefin 2012 cyhoeddodd Lesley Griffiths, sef y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar y pryd, ddatganiad ysgrifenedig yn nodi bwriad Llywodraeth Cymru i sefydlu Gwasanaeth Gwaed Cymru Gyfan erbyn 2016, gyda chynnydd sylweddol i’w weld tuag at gyflawni hyn erbyn 2014.

PEDWAR CAM Y RHAGLEN

Cam 1 – ystyried a chytuno ar fodel y gwasanaeth, a gwblhawyd erbyn 31ain Rhagfyr 2013.

Cam 2 – cwblhau’r seilwaith gofynnol, erbyn diwedd mis Medi 2014 yn unol â’r amserlen dros dro. Mae nifer o ffactorau a all oedi’r broses o gwblhau’r cam hwn.

Cam 3 – paratoi i gomisiynu’r gwasanaeth newydd ar gyfer diwedd mis Chwefror 2015, yn unol â’r amserlen dros dro.

Cam 4 – rhoi ar waith, yn amodol ar gwblhau camau 2 a 3 ar amser, yn y cyfnod rhwng mis Mawrth a mis Mai 2015 yn unol â’r amserlen dros dro.

DATBLYGIADAU DIWEDDARAF

Mae’r Rhaglen bellach wedi cyrraedd Cam 2 a disgwylir iddi gael ei chwblhau erbyn diwedd mis Medi 2014.

Sut y bydd angen i Wasanaeth Gwaed Cymru Gyfan weithredu yng Ngogledd Cymru:

1. Byddwn yn ehangu ac yn cynyddu’r gweithgarwch casglu gwaed presennol yng Ngogledd Cymru er mwyn ateb y galw gan ysbytai yng Nghymru.

2. Bydd dau dîm casglu wedi’u lleoli yn y Dwyrain a’r Gorllewin (Gogledd Cymru), gan gynnal cyfuniad o sesiynau rhoi gwaed cymunedol a symudol.

3. Caiff y gwaed a gesglir o sesiynau’r clinigau ei gludo i Uned Storio Stoc yn ardal Wrecsam.

4. Caiff y rhoddion a’r samplau a gesglir eu cludo i bencadlys Gwasanaeth Gwaed Cymru yn Nhonysguboriau i’w prosesu.

5. Caiff y cynnyrch gwaed a broseswyd ei ddychwelyd i’r Uned Storio Stoc yn ardal Wrecsam i’w ddosbarthu ymysg ysbytai Gogledd Cymru.

Ceir arwyddion ar hyn o bryd y gallai cymhlethdodau prosiect oedi’r broses o gyflwyno Gwasanaeth Gwaed Cymru Gyfan tan ar ôl mis Mai 2015, fodd bynnag, disgwylir y bydd y rhaglen ar waith yn llawn erbyn 2016 fel y nodwyd gan Lywodraeth Cymru.

Byddwn yn parhau i roi’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiad Gwasanaeth Gwaed Cymru Gyfan ar ein gwefan wrth i’r rhaglen fynd rhagddi.

Gallwch weld gwefan NHSBT drwy glicio ar y ddolen ganlynol: http://www.nhsbt.nhs.uk/