AWBS – Ebrill 2016

Wrth i mi ysgrifennu’r diweddariad hwn, rydym yn llythrennol ddyddiau i ffwrdd o fynd yn fyw, pan fydd Gwasanaeth Gwaed Cymru yn dod yn gyfrifol am gasglu, profi a phrosesu gwaed a gesglir gan Roddwyr yng Ngogledd Cymru. Yna, bydd Gwasanaeth Gwaed Cymru (GGC) yn gyfrifol am anfon cydrannau gwaed gorffenedig i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) i gleifion sydd angen y rhain fel rhan o’u triniaeth.

Mae’n bleser gennyf adrodd bod Rhaglen Gwasanaeth Gwaed Cymru Gyfan (GGCG) yn barod yn gynt na’r disgwyl, gyda’r holl seilwaith, gan gynnwys staff, cerbydau, TG, adeiladau ac offer wedi cael eu profi, yn eu lle ac yn barod i fynd.

Mae ehangu Gwasanaethau Gwaed Cymru i Ogledd Cymru yn garreg filltir sylweddol yn hanes Gwasanaeth Gwaed Cymru, ac rydym yn edrych ymlaen at hyn yn fawr. Rydym wedi cyflawni llawer mewn cyfnod byr o amser, ac ni fyddai hyn wedi bod yn bosibl heb gefnogaeth ein staff a’n cydweithwyr yn Ngwaed a Thrawsblaniadau’r GIG, sydd wedi cefnogi’r broses o weithredu’r rhaglen yn llawn.

Rydym hefyd wedi cael lefel uchel o gefnogaeth gan ein darpar gwsmer, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr , a’i Glinigwyr, Rheolwyr a Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd , sydd wedi bod mor bositif a phrysur. Rydym yn edrych ymlaen at weithio’n agos gyda nhw, a byddwn yn gweithio i ddarparu’r gwasanaeth gorau posibl i gleifion.

Rydym hefyd yn estyn croeso cynnes i’r 43 aelod o’r tîm casglu a staff cydberthnasau rhoddwyr, sydd yn cael eu cyflogi ar hyn o bryd gan Waed a Thrawsblaniadau’r GIG, ond a fydd yn symud i weithio i Wasanaeth Gwaed Cymru. Rydym yn edrych ymlaen at barhau i ddarparu lefel uchel o wasanaeth i’r rhoddwyr yng Ngogledd Cymru.

Yn ogystal, mae 16 aelod o staff newydd wedi cychwyn gweithio i Wasanaeth Gwaed Cymru, i gefnogi’r gwasanaeth estynedig. Bydd yr aelodau hyn o staff yn gweithio mewn amrywiaeth o rolau cefnogi – wyneb yn wyneb â’r rhoddwyr a thu ôl i’r llenni.

Yn olaf, hoffwn ddiolch i’r rhoddwyr yng Ngogledd Cymru sydd yn anhunanol, wedi rhoi o’u hamser i roi gwaed sydd wedyn yn cael ei ddefnyddio i achub bywydau ac i roi triniaethau sy’n gwella bywydau. Edrychwn ymlaen at eich croesawu i’r gwasanaeth newydd ym mis Mai. Rydym wedi bod yn gweithio’n galed iawn er mwyn lleihau faint o newidiadau y byddwch yn eu hwynebu, ond rydym yn derbyn y bydd yna gyfnod ble bydd rhywfaint o newidiadau tra bydd y gwasanaeth newydd yn cael ei roi ar waith. Byddwn yn sicrhau y bydd staff ychwanegol wrth law yn ystod y cyfnod hwn i’ch cefnogi chi a’n staff newydd i leihau unrhyw aflonyddwch yn ystod eich profiad o roi gwaed.

– Gavin Bryce, Prif Reolwr y Rhaglen, Gwasanaeth Gwaed Cymru Gyfan