Diweddariad Gwasanaeth Gwaed Cymru Gyfan – Rhagfyr 2015

Rydym yn symud yn agosach at lansio gwasanaeth Cymru Gyfan ar 2 Mai 2016 ac mae pethau’n symud yn gyflym!

Amlinellir rhai o gerrig milltir allweddol y rhaglen dros y misoedd diwethaf isod.

Canolfan Ranbarthol newydd yn Wrecsam

Bydd y contractwyr yn rhoi’r allweddi’n swyddogol i’n swyddfa ranbarthol newydd yn Pembroke House yn Wrecsam ddyd Gwener 8 Ionawr. Bydd Pembroke House yn gartref i’r staff Rheoli Cydberthnasau Rhoddwyr, yn ganolfan i’r tîm Casglu yn Wrecsam a bydd hefyd yn fan i storio gwaed a chynhyrchion i’w dosbarthu i ysbytai yn y gogledd.

Cynllun Hyfforddi Staff

Mae’r cynllun hyfforddi staff wedi’i gymeradwyo yng nghyfarfod Grŵp Gweithredu Cymru Gyfan ar 23 Hydref 2015. Mae’r ddogfen hon yn amlinellu gofynion hyfforddiant, dysgu a datblygu i gefnogi’r staff sy’n cael eu trosglwyddo o Wasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG a’r staff a gaiff eu recriwtio fel rhan o’r gwasanaeth newydd.

System Apwyntiadau

Er mwyn diwallu anghenion clinigau a rhoddwyr y gogledd, mae angen gwneud addasiadau i system apwyntiadau bresennol Gwasanaeth Gwaed Cymru. Ystyriwyd sawl opsiwn a chytunwyd yng nghyfarfod Grŵp Gweithredu Cymru Gyfan ar 23 Hydref 2015 i barhau â’r gwaith o ddatblygu datrysiad mewnol newydd. Gellir defnyddio’r system newydd, sydd yng nghamau olaf y gwaith o ddatblygu, ar rwydwaith Gwasanaeth Gwaed Cymru, all-lein a thrwy’r rhyngrwyd i ehangu’r cyfleoedd i roddwyr drefnu apwyntiadau.

Model Staffio yr Uned Storio Stoc

Mae’r gwaith o gwblhau’r strwythur sefydliadol ar gyfer y staff a fydd yn gweithio ym maes dosbarthu gwaed yn y ganolfan newydd yn Wrecsam yn mynd rhagddo. Yng nghyfarfod Grŵp Gweithredu Cymru Gyfan ar 23 Hydref 2015 cytunwyd recriwtio dau oruchwylydd i sicrhau bod digon o staff ar gael yn ystod prosesau mwyaf hanfodol y diwrnod ynghyd â chwe aelod o staff cymorth dosbarthu. Bydd rôl y rheini yn cynnwys cysoni, storio a dosbarthu gwaed, cydrannau gwaed a chynhyrchion cyfanwerthol gan gynnwys dyletswyddau cludiant a darparu gwasanaeth cyflenwi ar alw. Mae’r swyddi goruchwylio hyn yn cael eu hysbysebu ar hyn o bryd a chynhelir cyfweliadau yn y gogledd ar 14 a 15 Ionawr 2015. Byddwn yn cynnal bore agored yn yr Uned Storio Stoc i bobl sydd â diddordeb yn y rolau staff cymorth dosbarthu ddydd Sadwrn 16 Ionawr a phenwythnos recriwtio ar 6 a 7 Chwefror 2016 i benodi unigolion i’r rolau hyn.

Canolfan Gyswllt Rhoddwyr

Mae angen ehangu a datblygu gallu presennol Gwasanaeth Gwaed Cymru i ateb y galw ychwanegol i gysylltu â rhoddwyr. Mae gwaith yn mynd rhagddo i sicrhau bod Gwasanaeth Gwaed Cymru yn datblygu canolfan gyswllt rhoddwyr sy’n addas at y diben i reoli’r holl gyswllt â rhoddwyr i mewn ac allan, gan gynnwys galwadau ffôn, cysylltiadau amlgyfrwng a swyddogaethau DRM. Caiff sawl rôl newydd eu creu i helpu gyda’r cynnydd yn y galw.

Adolygiad Gateway

Cynhaliwyd Adolygiad Gateway o raglen Gwasanaeth Gwaed Cymru Gyfan rhwng 23 a 25 Tachwedd 2015.

Roedd yr adolygiad allanol hwn, a gynhaliwyd gan arbenigwyr annibynnol, yn ystyried hyder o ran darparu rhaglen Gwasanaeth Gwaed Cymru Gyfan. At ei gilydd, llwyddodd tîm yr adolygiad i gyfweld â 24 o bobl dros gyfnod o dri diwrnod. Roedd hyn yn cynnwys cymysgedd o staff mewnol ac allanol a oedd yn gysylltiedig â’r rhaglen. Rhoddodd tîm yr adolygiad radd Oren/Gwyrdd i’r rhaglen a gwnaed nifer o argymhellion wedi’u hanelu at gefnogi’r rhaglen i lwyddo. Felly, beth mae Statws Oren/Gwyrdd yn ei olygu? Mae’n golygu ei bod yn bosibl darparu’r rhaglen ond yn cydnabod bod angen talu sylw i rai problemau y bydd yn rhaid eu rheoli. I bob pwrpas, mae hyn yn golygu bod angen i ni ganolbwyntio ar ddarparu’r tasgau gweithredol sy’n ofynnol o fewn y terfyn amser.