Polisi dewis rhoddwyr gwaed: gwaith y grŵp llywio FAIR

Mae gwasanaethau gwaed y DU (sy’n cynnwys Gwasanaeth Gwaed Cymru), Iechyd Cyhoeddus Lloegr, Prifysgol Nottingham ac amrywiaeth o randdeiliaid, gan gynnwys grwpiau LGBT +, yn gweithio gyda’i gilydd fel rhan o grŵp llywio FAIR (For the Assessment of Individualised Risk).

Nod grŵp llywio FAIR yw archwilio a yw dull mwy unigol o asesu risgiau o ran y polisi dewis rhoddwyr gwaed yn bosibl, tra’n sicrhau cyflenwad diogel o waed i gleifion.

Os yw’r dystiolaeth yn dangos y gellir cyflwyno asesiad risg mwy unigol ar gyfer rhoi gwaed yn ddiogel ac yn ymarferol, gallai olygu bod rhai pobl sydd wedi cael eu gohirio am dri mis ar hyn o bryd oherwydd risg cysylltiedig â rhyw, fel dynion sy’n cael rhyw â dynion (MSM), yn gallu rhoi gwaed *.

Mae ein haelodaeth yn cynnwys cynrychiolwyr o bedwar gwasanaeth gwaed y DU (Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG,  Scotblood, Gwasanaeth Gwaed Cymru a Gwasanaeth Trallwyso Gwaed Gogledd Iwerddon), Iechyd Cyhoeddus Lloegr, Prifysgol Nottingham, National AIDS Trust ( NAT), Stonewall, Freedom to Donate, Terrence Higgins Trust (THT), ac mae’n cynnwys arbenigwyr ym maes epidemioleg, firoleg a seicoleg, a rhanddeiliaid allweddol eraill.

Mae’r Llywodraeth yn gosod canllawiau ar roi gwaed wedi’u seilio ar gyngor pwyllgor arbenigol yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol: y Pwyllgor Cynghori Sefydlog ar Ddiogelwch Gwaed, Meinweoedd ac Organau (SaBTO). Yn 2017, cyflwynodd y DU * bolisi rhoi gwaed blaenllaw, gan leihau’r cyfnod gohirio ar gyfer dynion sy’n cael rhyw â dynion (MSM), yn ogystal â rhai grwpiau eraill, i dri mis ers y tro diwethaf iddynt gael rhyw.  Mewn sawl rhan o’r byd, mae’r cyfnod gohirio ar gyfer dynion sy’n cael rhyw â dynion (MSM) yn 12 mis neu’n hirach ac mewn rhai ardaloedd, gofynnir i ddynion sy’n cael rhyw â dynion (MSM) beidio â rhoi gwaed o gwbl.

Rydym yn gwerthfawrogi bod unrhyw gyfnod gohirio yn siomedig os ydych chi eisiau achub bywydau drwy roi gwaed. Rydym eisiau rhoi’r cyfle i gymaint o bobl â phosibl i roi gwaed, er mwyn parhau i sicrhau diogelwch cleifion. Rydym yn ymgymryd â dull cydweithredol wedi’i seilio ar dystiolaeth i asesu asesiad risg mwy unigol, ac rydym yn gobeithio adrodd ar ganfyddiadau ein hymchwil tua diwedd 2020.

*Mae cyfnod gohirio o 12 mis yng Ngogledd Iwerddon ar gyfer risg sy’n gysylltiedig â rhyw, gan gynnwys dynion sy’n cael rhyw â dynion (MSM). Os oes unrhyw newidiadau, mae angen cael cymeradwyaeth gan y Gweinidog Iechyd.