Gofyn i roddwyr gwaed gefnogi newidiadau’n ymwneud â’r coronafeirws

Mae teithio i roi gwaed yn cael ei ystyried yn “deithio hanfodol” o dan ganllawiau’r llywodraeth.

Gofynnir i roddwyr gwaed ar draws Cymru i ‘roi gwaed mewn ffordd wahanol ‘ er mwyn parhau i ddarparu stociau gwaed iach i’r GIG yn ystod y pandemig coronafeirws.

Mewn ymateb i’r pandemig byd-eang, sydd wedi rhoi pwysau ar y rhaglen casglu gwaed ar draws Cymru, mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn lleihau nifer y lleoliadau casglu gwaed sydd yn cael eu rhedeg bob wythnos.

Bydd lleihau nifer y lleoliadau yn galluogi’r gwasanaeth i ddiogelu ei raglen casglu gwaed yn erbyn lleoliadau sy’n canslo oherwydd Covid-19 a phwysau staffio.

Os yw’r gwasanaeth fel arfer yn cynnal sesiynau rhoi gwaed un diwrnod mewn tua 30 o leoliadau rhoi gwaed ar draws Cymru bob wythnos, nawr, bydd y gwasanaeth yn casglu gwaed ar ddiwrnodau olynol, o tua phump o ganolfannau rhoi gwaed rhanbarthol yr wythnos.

Bydd y canolfannau rhoi gwaed mewn lleoliadau gwahanol bob wythnos, a bydd lleoliadau wedi cael eu haddasu’n llawn ar gyfer ymbellhau cymdeithasol a’u glanhau’n drwyadl cyn, yn ystod ac ar ôl pob sesiwn.

Meddai Alan Prosser, Cyfarwyddwr Gwasanaeth Gwaed Cymru, “Rydym yn gofyn i’n rhoddwyr gwaed anhygoel fynd y filltir ychwanegol – yn llythrennol – i helpu ein GIG yn ystod y cyfnod anodd hwn.

“Mae’r stociau gwaed yn dda ar hyn o bryd, ac rwy’n ddiolchgar iawn i’n rhoddwyr sy’n gwneud siwrneiau hanfodol i roi gwaed.

“Dan amgylchiadau arferol, rydym yn trefnu sesiynau rhoi gwaed yn agos i ble mae ein rhoddwyr yn byw, ond nid yw’r rhain yn amgylchiadau arferol, felly rydym yn trefnu rhedeg ein rhaglen gasgliadau mewn llai o leoliadau.

“Rydym yn annog unrhyw un sy’n gymwys ac a hoffai roi rhodd o waed a allai achub bywydau, i fynd i’n gwefan i ddod o hyd i apwyntiad mewn canolfan rhoi gwaed rhanbarthol yn eu hymyl – hyd yn oed os nad dyma’r lleoliad maen nhw’n mynd iddo fel arfer.”

O dan y model newydd, bydd rhoddwyr presennol yn cael eu hysbysu drwy SMS neu alwad ffôn am bob sesiwn rhoi gwaed o fewn radiws o 15 milltir i’w lleoliad rhoi gwaed arferol. Mae’r gwasanaeth yn galw ar roddwyr i drefnu apwyntiad yn eu canolfan agosaf.

Ychwanegodd Alan Prosser: “Rydym eisiau i bob rhoddwr wybod bod teithio i leoliad rhoi gwaed yn cael ei ystyried yn “deithio hanfodol “, yn unol â chanllawiau’r Llywodraeth. Hoffem ddiolch i roddwyr ymlaen llaw am eu cefnogaeth ar yr adeg heriol hon.

Mae stociau gwaed Cymru yn iach ar hyn o bryd, gan fod y gostyngiad mewn gweithgarwch casglu gwaed wedi cyfateb i’r gostyngiad yn y galw am waed mewn ysbytai. Ar hyn o bryd, mae casgliadau gwaed yng Nghymru 30% yn llai o’i gymharu â’r lefelau arferol, tra bu gostyngiad o 30% yn y galw am waed gan ysbytai.

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn dweud bod y sesiynau casglu gwaed yn ddiogel. Mae staff y gwasanaeth wedi’u hyfforddi mewn rheoli heintiau, ac mae’r sesiynau casglu gwaed yn cael eu trefnu i sicrhau ymbellhau cymdeithasol diogel.