Gallai rhywun rydych chi'n ei adnabod fod yn gyfatebiaeth berffaith i glaf sydd angen trawsblaniad mêr esgyrn. Lledaenwch y neges cliciwch yma.

Dr. Kosta’s air ambulance story

Mae dyn o Gaerdydd sy'n dibynnu ar roddion gwaed yn ei rôl fel meddyg i Elusen Ambiwlans Awyr Cymru, yn dweud 'diolch' mawr i roddwyr ar draws y wlad am eu hymrwymiad parhaus i helpu cleifion mewn angen. 

Mae Dr Kosta Morley a'i gydweithwyr yn yr Elusen yn defnyddio dros 50 o drallwysiadau gwaed sy'n achub bywydau bob blwyddyn. Mae'r rhan fwyaf ohonynt yn cael eu rhoi i gleifion yn dilyn anafiadau trawmatig.

Dywedodd Kosta, sydd yn wreiddiol o Dubai: “Mae pob ambiwlans awyr yn cario rhoddion achub bywyd sy’n barod i’w rhoi i’r rheiny sydd eu hangen yn ystod sefyllfaoedd brys. Mae’n bwysig dros ben ein bod ni’n gallu rhoi trallwysiad gwaed yn gyflym, i roi mwy o amser i’n tîm pan maen nhw’n rhoi triniaeth arbenigol.

"Rwyf wedi profi'n uniongyrchol y gwahaniaeth mae rhoddwyr gwaed yn ei wneud i gleifion sydd angen trallwysiad. Mae'n wych bod gennym wasanaeth yma yng Nghymru lle mae rhoddwyr yn cymryd yr amser i roi gwaed i rywun y byddant mwy na thebyg, byth yn ei gyfarfod."

Dr Kosta

"Rwy'n gweld y gwahaniaeth mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn ei wneud; nid dim ond y rheini sy'n derbyn y gwaed sy'n elwa, mae'n ymestyn y tu hwnt i hynny, i'w teulu a'u hanwyliaid sydd i gyd yn gwerthfawrogi’r hyn mae rhoddwyr gwaed yn wneud."

Dywedodd Alan Prosser, Cyfarwyddwr Gwasanaeth Gwaed Cymru: "I ni, mae pob rhoddwr gwaed yn arwr, ac rydym eisiau ychwanegu ein diolch ein hunain iddynt am eu cefnogaeth.

“Mae tua 90,000 o roddwyr gwaed ar draws Cymru wedi rhoi gwaed o leiaf unwaith yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf. Mae llawer o’n rhoddwyr yn rhoi gwaed ar bob cyfle posib, ac mae rhai wedi cyrraedd 50, 75 neu hyd yn oed 100 o roddion!

“Mae gan un uned o waed y potensial i helpu hyd at dri o gleifion, felly mae’r rhoddwyr hyn yn cael effaith fawr ar fywydau pobl. Heb roddwyr gwaed, byddai’r byd yn le gwahanol iawn i gleifion.”

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn rhedeg mwy na 1600 o sesiynau rhoi gwaed ar draws Cymru bob blwyddyn, ac yn casglu bron i 100,000 o unedau o waed. Mae gwaed sydd yn cael ei gasglu yng Nghymru yn cael ei gyflenwi i 20 o ysbytai ar draws y wlad.

Gall unrhyw un sydd â diddordeb mewn rhoi gwaed fynd i welsh-blood.org neu ffonio 0800 252266 i drefnu apwyntiad mewn clinig sydd yn agos iddyn nhw.

Dewch o hyd i'ch sesiwn rhoi gwaed agosaf.

Gwnewch apwyntiad heddiw