Mae wyres o Dorfaen yn diolch i roddwyr gwaed ar draws Cymru am roi amser gwerthfawr i’w theulu gyda’i thad-cu, ar ôl iddo gael ei ddiagnosio gyda chanser yn 2018. Dywedodd Holly Davies, 19, bod ei thad-cu, David Rees, wedi derbyn mwy na 60 o roddion gwaed a pedwar o roddion platennau dros gyfnod o … Continue reading Wyres yn diolch i roddwyr gwaed am roi blwyddyn “ychwanegol” amhrisiadwy i’w thad-cu.

Darllen Rhagor...

Mae gweithiwr dur o Gaerffili, sydd wedi ymddeol, yn galw ar fwy o bobl i roi gwaed neu blatennau ar Ddiwrnod Canser y Byd eleni (4 Chwefror), ar ôl iddo roi swm anhygoel o 1,000 o roddion gwaed ar gyfer Gwasanaeth Gwaed Cymru – carreg filltir a gymerodd dros bedwar degawd i’w gyflawni. Rhoddodd Colin … Continue reading ”Achubwch fywydau” ar gyfer Diwrnod Canser y Byd, meddai rhoddwr o Gaerffili, ar ôl cyrraedd 1,000 o roddion.

Darllen Rhagor...

Mae goroeswr canser a gafodd rodd mêr esgyrn a achubodd ei bywyd gan rywun nad ydy hi erioed wedi ei gyfarfod wedi ysgrifennu cerdd o’r galon i ddweud diolch i’r dyn a achubodd ei bywyd ar Ddiwrnod Rhoddwyr Mêr Esgyrn y Byd (15 Medi). Fe gafodd Kelly Coombes, mam 28 oed o Gaerffili, ei diagnosio … Continue reading “Diolch ddieithryn caredig” – mam o Gaerffili yn ysgrifennu cerdd o’r galon i’r rhoddwr mêr esgyrn a achubodd ei bywyd

Darllen Rhagor...

Mae menyw o Abertawe sydd o bosib, wedi achub 300 o fywydau drwy roi gwaed dros y 40 mlynedd diwethaf, yn defnyddio pen-blwydd y GIG yn 70 oed (ar 5 Gorffennaf) i annog mwy o bobl i ddechrau rhoi gwaed. Mae Marian Williams, sy’n 61 mlwydd oed ac sy’n byw yn Cilá yn Abertawe, yn … Continue reading Unigolyn sydd wedi bod yn rhoi gwaed am 40 mlynedd yn annog ‘y genhedlaeth nesaf’ i gamu mlaen.

Darllen Rhagor...

Mae menyw o Gaernarfon a gafodd dair uned o waed yn dilyn trawma yn ystod genedigaeth yn defnyddio Diwrnod Rhoddwyr Gwaed y Byd (Mehefin 14) i ddweud ‘diolch’ i roddwyr gwaed ar draws Cymru. Derbyniodd Karen White, 36 o Groeslon, dair uned o waed yn Ysbyty Gwynedd i gefnogi ei hadferiad ar ôl dioddef hematoma … Continue reading Stori Karen

Darllen Rhagor...

Derbyniodd mam dyn o Gaerdydd waed ar ôl rhoi genedigaeth, ac mae’r dyn yn defnyddio Diwrnod Rhoddwyr Gwaed y Byd (Mehefin 14) i ddweud ‘diolch’ i roddwyr gwaed ar draws Cymru. Mae Rhydian Bowen-Phillips, 41 o Grangetown, yn diolch i roddwyr ar ôl i’w fam gael gwaed yn Ysbyty Aberdâr i gefnogi ei hadferiad yn … Continue reading Rhydian’s story

Darllen Rhagor...

Mae mam a thad, y cafodd ei merch gynhyrchion gwaed ar ôl cael llawdriniaeth fawr yn chwe wythnos oed, yn defnyddio Diwrnod Rhoddwyr Gwaed y Byd (Mehefin 14) i ddweud ‘diolch’ i roddwyr gwaed ar draws Cymru am achub eu bywydau. Derbyniodd Nettie o Landaf, sydd bellach yn 20 mis oed, un uned o blatennau, … Continue reading Stori Nettie

Darllen Rhagor...

Mae menyw o Gasnewydd a gafodd ddwy uned o waed pan oedd hi’n feichiog gyda’i merch yn defnyddio Diwrnod Rhoddwyr Gwaed y Byd (Mehefin 14) i ddweud ‘diolch’ i roddwyr gwaed ar draws Cymru am achub eu bywydau. Derbyniodd Alison Powell, 49, ddau beint o waed dros gyfnod o dair wythnos yn Ysbyty Brenhinol Gwent … Continue reading Stori Alison

Darllen Rhagor...

Mae dyn o Gaerdydd sy’n dibynnu ar roddion gwaed yn ei rôl fel meddyg ar gyfer Elusen Ambiwlans Awyr Cymru, yn defnyddio Diwrnod Rhoddwyr Gwaed y Byd (Mehefin 14) i ddweud ‘diolch’ i roddwyr ar draws y wlad. Rhoddodd Dr Kosta Morley a’i gydweithwyr yn yr elusen 50 o drallwysiadau gwaed a achubodd fywydau yn … Continue reading Stori Kosta

Darllen Rhagor...

Mae menyw o Fangor a gafodd 22 uned o waed yn ystod genedigaeth yn defnyddio Diwrnod Rhoddwyr Gwaed y Byd (Mehefin 14) i ddweud ‘diolch’ i roddwyr gwaed ar draws Cymru. Derbyniodd Jennifer Charlton, 43 o Dal-y-bont, 22 uned o waed yn Ysbyty Gwynedd i gefnogi ei hadferiad yn dilyn gwaedlif ôl-enedigol a ddigwyddodd o … Continue reading Stori Jennifer

Darllen Rhagor...

Fel llawer o fyfyrwyr, daeth Catherine i roi gwaed am y tro cyntaf tra’n astudio yn y brifysgol. Yn anffodus, methodd y prawf haearn ac eglurodd y nyrs ei bod yn fwy na thebyg ychydig yn anemig a chymerodd sampl o waed i’w brofi.

Darllen Rhagor...

Mae gefeilliaid Latifah, sy’n 11 oed, yn ferched bywiog ac iach yr olwg sy’n mwynhau chwarae ar y cyfrifiadur, mynd i glwb Guides a bwyta cyw iâr ffriedig cartref eu Mam.

Darllen Rhagor...

Dim ond chwe mis oed oedd Lyriacos Kanias pan gafodd ddiagnosis o’r anhwylder gwaed etifeddol Thalasemia, a oedd yn ei atal rhag creu celloedd coch y gwaed. Er mwyn goroesi, roedd yn wynebu cael trallwysiadau drwy gydol ei fywyd.

Darllen Rhagor...

‘?Newidiodd y profiad fywyd fy nheulu a gwnaeth wneud i mi weld pethau yn eu gwir oleuni. Roedd fy mam wedi bod yn cael triniaeth dialysis ers dwy flynedd a hanner cyn cael ei galw i’r ysbyty i gael trawsblaniad aren.’

Darllen Rhagor...

‘?Byddwn yn disgrifio fy hun fel dyn arferol, gweithgar, sy’n mwynhau amser gyda’i deulu a gwyliau yn fy ngharafán. Ond dair blynedd yn ôl llewygais yn annisgwyl gartref. Daeth fy ngwraig o hyd i mi yn anymwybodol ar y llawr.

Darllen Rhagor...