Y Ffordd Cwl O Achub Bywyd

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn galw ar unigolion 17-30 oed i ddod yn ‘achubwyr bywyd cŵl’, drwy ymuno â Chofrestr Rhoddwyr Mêr Esgyrn Cymru (CRhMEC).

Yn ôl yr ymchwil diweddaraf, dim ond chwech mewn deg cyfle sydd gan bobl Cawcasaidd i ddod o hyd i unigolyn sydd yn cydweddu a allai achub bywyd, a dim ond dau mewn deg cyfle sydd gan bobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (BAME).

Un camsyniad cyffredin yw y bydd brawd neu chwaer yn cydweddu, ond dim ond un mewn bob pedwar o bobl fydd yn dod o hyd i fêr esgyrn addas sy’n cydweddu gan frawd neu chwaer, sy’n golygu y bydd tri mewn bob pedwar o bobl yn dibynnu ar garedigrwydd dieithryn i dderbyn rhodd sy’n achub bywyd. Mae’r ffigurau’n dangos pam ei bod mor bwysig gwneud yn siŵr bod cymaint o bobl â phosib sy’n byw yng Nghymru’n cofrestru gyda CRhMEC, ac yn gwella’r siawns i’r rheiny sydd mewn angen i ddod o hyd i fêr esgyrn sy’n cydweddu.

Mae’r alwad i bobl ymuno â’r gofrestr yn dilyn lansiad ymgyrch achubwr bywyd cŵl CRhMEC ym mis Tachwedd. Nod yr ymgyrch newydd ydy annog unigolion 17-30 oed i ofyn am ymuno â’r gofrestr y tro nesaf y byddant yn rhoi gwaed, a’i wneud y ffordd fwyaf cŵl o achub bywyd.

Mae’r ymgyrch yn defnyddio darluniau sy’n dangos rhai o’r ffyrdd mwyaf bygythiol o achub bywydau – achub babi rhag crocodeil mewn dŵr llawn siarcod, achub hen wraig o apocalyps sombïod, ac achub cwningod ciwt o grafangau mwncïod ffyrnig.

Meddai Emma Cook, Pennaeth Cofrestr Rhoddwyr Mêr Esgyrn Cymru: “Rydyn ni gyd wedi gweld y ffilmiau antur lle mae arwyr dewr yn mynd i drafferth mawr i achub bywyd. Yn y byd go iawn, gall dod yn achubwr bywyd fod yn broses eithaf syml.

“Gall unrhyw unigolyn rhwng 17 a 30 mlwydd oed yng Nghymru a hoffai wneud gwahaniaeth go iawn, fynychu sesiwn rhoi gwaed gyda Gwasanaeth Gwaed Cymru, rhoi uned o waed, ac ymuno â chofrestr i gael eu henwau wedi’u rhoi ar gofrestr o roddwyr mêr esgyrn sydd ond yn cael eu galw os oes posibiliad eu bod yn cydweddu â chlaf mewn angen.

“Mae’r posibiliad o wirfoddolwr mêr esgyrn yn cydweddu â chlaf yn brin, ond yn yr achosion hynny lle y gallai gwirfoddolwr gydweddu â chlaf, gall y canlyniad olygu’r gwahaniaeth rhwng bywyd a marwolaeth. Po fwyaf y rhoddwyr mêr esgyrn sy’n ymuno â’r gofrestr, gorau oll ydy’r siawns y gallai claf mewn angen ddod o hyd i’r unigolyn hwnnw a allai achub eu bywyd.

“Os ydy pobl ifanc rhwng 17 a 30 oed eisiau gwneud gwahaniaeth go iawn i fywyd rhywun, gallai mynd i glinig Gwasanaeth Gwaed Cymru a gofyn am ymuno â’r gofrestr fod yn ffordd wych o ddechrau.”

Bydd yr ymgyrch achubwr bywyd cŵl yn parhau gyda chyfres o barthau dros dro i ymlacio ynddynt mewn prifysgolion ar draws Cymru, lle gall myfyrwyr sydd eisiau ymuno â’r gofrestr mêr esgyrn ymlacio o flaen ffilm, darllen cylchgronau, bwyta rhywfaint o bopcorn ac ar yr un pryd, dysgu mwy am sut y gallant helpu.

Bydd nifer o glinigau rhoi gwaed yn rhedeg ar draws Cymru dros yr wythnosau nesaf, lle gall rhoddwyr ddechrau ar eu siwrnai #AchubwrBywydCŵl,  Yr unig beth sydd yn rhaid i chi ei wneud ydy bwcio apwyntiad i roi gwaed ac ymuno â’r gofrestr mêr esgyrn drwy fynd i welsh-blood.org.uk neu drwy ffonio Gwasanaeth Gwaed Cymru ar 0800 252266.