Cwcis a phreifatrwydd

Beth yw pwrpas y Polisi Cwcis a Phreifatrwydd?

Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol i’r wefan hon.  Mae’n cael ei chyflenwi gan Pure Emerald Ltd, ac mae’n rheoli preifatrwydd ei defnyddwyr sy’n dewis ei ddefnyddio.

Mae’r polisi yn gosod y gwahanol feysydd sydd ynghlwm wrth breifatrwydd defnyddiwr, ac yn amlinellu goblygiadau a gofynion defnyddwyr, y wefan a pherchnogion y wefan. Yn ogystal, ceir manylion yn y polisi hwn am y ffordd y mae’r wefan yn prosesu, storio ac yn diogelu data a gwybodaeth am ddefnyddwyr.

Y wefan

Mae’r wefan hon a’i pherchnogion yn rhoi sylw rhagweithiol i breifatrwydd defnyddwyr, ac yn sicrhau bod y camau angenrheidiol yn cael eu cymryd i ddiogelu preifatrwydd ei defnyddwyr tra’u bod yn ymweld â’r wefan. Mae’r wefan hon yn cydymffurfio â phob cyfraith a holl ofynion cenedlaethol y DU sy’n berthnasol i breifatrwydd defnyddiwr.

Defnyddio cwcis

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis gan drydydd partïon i wella profiad defnyddiwr tra’n ymweld â’r wefan. Mae hyn yn cydymffurfio â gofynion deddfwriaethol diweddar i wefannau gael caniatâd penodol gan ddefnyddwyr cyn gadael ffeiliau ar ôl neu ddarllen ffeiliau fel cwcis ar gyfrifiadur / dyfais defnyddiwr.

Cynghorir defnyddwyr, os ydynt eisiau gwrthod defnyddio a chadw cwcis y wefan hon ar yriant caled eu cyfrifiaduron, y dylent gymryd pob cam angenrheidiol yng ngosodiadau diogelwch eu porwyr, i roi bloc ar bob cwci o’r wefan hon a’i chyflenwyr allanol.

Mae’r wefan hon yn defnyddio meddalwedd olrhain i fonitro ei hymwelwyr, i gael gwell dealltwriaeth am sut maen nhw’n ei defnyddio. Mae’r meddalwedd yn cael ei ddarparu gan Google Analytics, sy’n defnyddio cwcis i olrhain sut mae ymwelwyr yn defnyddio’r wefan.  Bydd y meddalwedd yn cadw cwci ar yriant caled eich cyfrifiadur er mwyn olrhain a monitro eich ymgysylltiad a’ch defnydd o’r wefan, ond ni fydd yn storio, cadw na chasglu gwybodaeth bersonol. Gallwch ddarllen polisi preifatrwydd Google yma http://www.google.com/privacy.html.

Efallai y bydd cwcis eraill yn cael eu storio ar yriant caled eich cyfrifiadur gan gyflenwyr allanol pan fydd y wefan yn defnyddio rhaglenni ailgyfeirio, dolenni noddedig neu hysbysebion. Mae cwcis o’r fath yn cael eu defnyddio ar gyfer olrhain trosiadau ac ailgyfeiriadau, ac yn dod i ben gan amlaf ar ôl 30 diwrnod, ond gall rhai ohonyn nhw gymryd hirach na hyn. Nid oes unrhyw wybodaeth bersonol yn cael ei storio, ei chadw na’i chasglu.

Cyswllt a Chyfathrebu

Mae defnyddwyr sy’n cysylltu â’r wefan hon ac / neu ei pherchnogion yn gwneud hynny yn ôl eu disgresiwn eu hunain, a’r defnyddwyr eu hunain sydd yn gyfrifol am roi unrhyw fanylion personol y gofynnwyd amdanynt ar y wefan. Mae eich gwybodaeth bersonol yn cael ei chadw’n breifat a’i storio’n ddiogel hyd nes y bydd yn dod yn amherthnasol, fel y nodir yn Neddf Diogelu Data 1998. Rydym ni wedi gwneud pob ymdrech i wneud yn siŵr fod gennym ni ffurflen ddiogel i e-bostio prosesau. Eto, y defnyddwyr fydd yn gyfrifol am unrhyw oblygiadau sy’n deillio o ganlyniad i ddefnyddio ffurflen o’r fath i e-bostio prosesau.

Mae’r wefan hon a’i pherchnogion yn defnyddio unrhyw wybodaeth a gyflwynwyd i roi rhagor o wybodaeth ichi am y cynnyrch / gwasanaethau maent yn eu cynnig, neu i’ch cynorthwyo i ateb unrhyw gwestiynau neu ymholiadau rydych wedi eu cyflwyno. Mae hyn yn cynnwys defnyddio eich manylion i danysgrifio i unrhyw e-gylchlythyr sydd gan y wefan, ond dim ond os cafodd hyn ei wneud yn glir i chi, ac os rhoddoch chi eich caniatâd penodol wrth arwyddo unrhyw ffurflen i’w hanfon drwy e-bost, neu lle rydych chi, y defnyddiwr, eisoes wedi derbyn samplau, wedi prynu neu wedi holi am brynu cynnyrch neu wasanaeth gan y cwmni y mae’r e-gylchlythyr yn cyfeirio ato. Nid yw hon yn rhestr gyflawn o’ch hawliau defnyddwyr mewn perthynas â derbyn deunydd marchnata drwy e-bost. Ni fydd eich manylion yn cael eu hanfon at unrhyw drydydd parti.

E-gylchlythyr

Mae gan y wefan hon e-gylchlythyr, i roi gwybod i danysgrifwyr am y cynhyrchion a’r gwasanaethau sydd ar gael drwy’r wefan .  Gall defnyddwyr danysgrifio trwy broses ar-lein awtomatig os hoffent wneud hynny, ond gwneir hyn yn ôl eu disgresiwn eu hunain. Gellir prosesu rhai tanysgrifiadau â llaw trwy gydsyniad blaenorol ysgrifenedig gyda’r defnyddiwr.

Derbynnir tanysgrifiadau yn unol â Deddfau Spam y DU yn ôl y manylion a welir yn Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig 2003. Caiff yr holl fanylion personol sy’n berthnasol i danysgrifiadau gael eu cadw’n ddiogel ac yn unol â Deddf Diogelu Data 1998. Ni fydd unrhyw fanylion personol yn cael eu rhannu gyda thrydydd parti, nac eu rhannu gyda chwmnïau / pobl y tu allan i’r cwmni sy’n rhedeg y wefan hon.  O dan Ddeddf Diogelu Data 1998, gallwch ofyn am gopi o’r wybodaeth bersonol a gedwir amdanoch chi gan raglen cylchlythyr drwy e-bost y wefan hon. Bydd ffi fechan yn daladwy. Os hoffech chi gael copi o’r wybodaeth a gedwir amdanoch, ysgrifennwch at y cyfeiriad busnes ar waelod y polisi hwn.

Efallai y bydd ymgyrchoedd marchnata trwy e-bost a gyhoeddir gan y wefan hon neu ei pherchnogion yn cynnwys adnoddau olrhain oddi mewn i’r e-bost ei hun. Caiff gweithgarwch tanysgrifiwr ei olrhain a’i storio mewn cronfa ddata ar gyfer cael ei ddadansoddi a’i werthuso yn y dyfodol.  Gall gweithgarwch o’r fath gynnwys agor e-byst, anfon e-byst ymlaen, clicio ar ddolenni oddi mewn i gynnwys yr e-byst, amseroedd, dyddiadau ac amlder y gweithgarwch (nid yw hyn mewn unrhyw ffordd yn rhestr gyflawn).

Yn unol â Deddfau Spam y DU a Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig 2003, caiff tanysgrifwyr gyfle i ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg trwy system awtomatig. Rhoddir manylion am y broses hon ar droedyn pob e-bost. Os nad oes system dad-danysgrifio awtomatig ar gael, rhoddir cyfarwyddiadau clir a manwl ar sut i ddad-danysgrifio.

Dolenni allanol

Er bod y wefan ond yn sicrhau cynnwys dolenni diogel, perthnasol ac o ansawdd, cynghorir defnyddwyr i fod yn wyliadwrus cyn clicio ar unrhyw ddolenni allanol ar y wefan hon.

Er eu hymdrechion gorau, ni all perchnogion y wefan hon warantu na wirio cynnwys unrhyw wefan â chyswllt allanol. Oherwydd hyn, dylai defnyddwyr nodi eu bod yn clicio ar ddolenni allanol ar eu risg eu hunain, ac ni ellir dal y wefan hon a’i pherchnogion yn gyfrifol am unrhyw niwed na goblygiadau a achosir trwy ymweld ag unrhyw ddolenni allanol.

Hysbysebion a Dolenni Noddedig

Efallai y bydd y wefan hon yn cynnwys dolenni cyswllt a hysbysebion noddedig. Gan amlaf, ein partneriaid hysbysebu sy’n cyflwyno’r rhain, ac efallai y bydd ganddynt bolisïau preifatrwydd sy’n ymwneud yn uniongyrchol â’u hysbysebion.

Bydd clicio ar hysbysebion o’r fath yn eich trosglwyddo i wefan yr hysbysebwyr trwy raglen ailgyfeirio, fydd efallai yn defnyddio cwcis ac a fydd yn olrhain nifer yr ailgyfeiriadau o’r wefan. Gallai hyn gynnwys defnyddio cwcis a fydd o bosib, yn eu tro, yn cael eu cadw ar yriant caled eich cyfrifiadur. Dylai defnyddwyr felly, nodi eu bod yn clicio ar ddolenni allanol noddedig yn ôl eu disgresiwn eu hunain, ac nad yw’r wefan hon na’i pherchnogion yn gyfrifol am unrhyw ddifrod neu oblygiadau a allai deillio o ymweld â’r dolenni allanol hyn.

Gwefannau Cyfryngau Cymdeithasol

Gall y wefan hon a’i pherchnogion ddefnyddio gwefannau cyfryngau cymdeithasol allanol i gysylltu ac ymwneud â phobl. Bydd gweithgarwch o’r fath yn atebol i delerau ac amodau yn ogystal â pholisïau preifatrwydd y cyfryngau cymdeithasol hynny.

Rydym yn cynghori defnyddwyr i ddefnyddio gwefannau cyfryngau cymdeithasol yn ddoeth, ac i gymryd gofal wrth drafod materion preifat neu bersonol.  Ni fydd y wefan hon na’i pherchnogion byth yn gofyn am wybodaeth bersonol neu sensitif trwy wefannau cyfryngau cymdeithasol, ac mae’n annog defnyddwyr sydd yn dymuno trafod manylion sensitif i gysylltu â nhw trwy sianeli cyfathrebu sylfaenol megis dros y ffôn neu trwy e-bost.

Efallai y bydd y wefan hon yn defnyddio botymau rhannu cymdeithasol sy’n helpu i rannu cynnwys gwefan yn uniongyrchol o dudalennau gwe i’r wefan cyfrwng cymdeithasol dan sylw. Rydym yn cynghori defnyddwyr, cyn iddyn nhw ddefnyddio botymau rhannu cymdeithasol o’r fath, i wneud hynny yn ôl eu disgresiwn eu hunain, ac i nodi y gall y wefan cyfrwng cymdeithasol olrhain a chadw eich cais i rannu tudalen gwe trwy eich cyfrif cyfrwng cymdeithasol.


Dolenni Cryno ar Wefannau Cyfryngau Cymdeithasol

Efallai y bydd y wefan hon a’i pherchnogion, trwy eu cyfrifon cyfryngau cymdeithasol, yn rhannu dolenni gwefannau i dudalennau gwe perthnasol. Mae rhai gwefannau cyfryngau cymdeithasol yn defnyddio cyfeiriadau url cryno [cyfeiriadau gwefannau].

Rydym ni’n cynghori defnyddwyr i fod yn ofalus a phwyllog wrth glicio ar unrhyw gyfeiriadau url cryno sydd wedi eu cyhoeddi ar wefannau cyfryngau cymdeithasol gan y wefan hon a’i pherchnogion. Er gwaethaf pob ymdrech i sicrhau mai dim ond cyfeiriadau url go iawn sy’n ymddangos, mae llawer o’r cyfryngau cymdeithasol yn dueddol o gael sbam neu o gael eu hacio ac felly, ni all y wefan hon na’i pherchnogion gael eu dal yn gyfrifol am unrhyw niwed neu oblygiadau a achosir trwy ymweld ag unrhyw ddolenni wedi eu talfyrru.