Coronafeirws (COVID-19)

Yng Ngwasanaeth Gwaed Cymru, rydym yn cymryd gofal mawr i sicrhau diogelwch ein cyflenwad gwaed ac iechyd, a lles ein rhoddwyr a’n cleifion.

Yn ystod yr achosion presennol o COVID-19, er mwyn sicrhau diogelwch pennaf ein cleifion a’n rhoddwyr, mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn rhoi mesurau ar waith i sicrhau diogelwch cyflenwadau gwaed sydd yn cael eu hamlinellu yn yr adran cwestiynau ac atebion isod:

 

 

Ateb eich cwestiynau:

A allaf rhoi gwaed?

Os ydych chi wedi cael eich profi a’ch diagnosio gyda COVID-19, gallwch roi gwaed pan fydd o leiaf 14 diwrnod wedi mynd heibio ar ôl i chi wella o’ch symptomau.  Efallai y bydd gennych chi beswch sych, ond cyn belled â’ch bod yn teimlo’n iach, gallwch roi gwaed.

Os ydych chi wedi bod ar eich pen eich hun oherwydd symptomau posibl neu oherwydd cysylltiad â rhywun sy’n sâl, ni allwch roi gwaed tan:

  • 14 diwrnod o’r diwrnod cyntaf rydych chi’n ynysu, os byddwch chi’n parhau i fod heb symptomau
  • 14 diwrnod ar ol I unrhyw symptomau posibl o COVID-19 wella y gallech chi fod wedi datblygu wrth hunanynysu

Os ydych chi wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd wedi cael diagnosis o COVID-19 neu sy’n dangos symptomau sy’n arwydd o’r clefyd, ond nad ydych chi wedi cael eich cynghori i hunanynysu, gallwch barhau i roi gwaed, cyhyd ag y byddwch yn dda.

Ym mhob achos, os ydych chi’n rhoi gwaed, mae’n bwysig eich bod yn nodi unrhyw salwch y byddwch yn ei ddatblygu yn ystod y 14 diwrnod ar ôl i chi roi’r organau.

Mae teithio i sesiynau rhoi gwaed yn cael ei ystyried yn deithio hanfodol.

 

Ydw i’n fwy tueddol o gael COVID-19 os ydw i wedi rhoi gwaed?

Nac ydych. Dydyn ni ddim yn cymryd digon o waed i gyfaddawdu eich system imiwnedd, a cyhyd â’ch bod chi’n ffit ac yn iach pan fyddwch chi’n rhoi gwaed, dydych chi ddim yn wynebu unrhyw risg ychwanegol.

 

 

A fydd fy sesiwn rhoi gwaed yn mynd yn ei blaen?

Ar hyn o bryd, mae ein clinigau rhoi gwaed yn parhau i redeg fel yr arfer.

Rydym yn gwerthuso’r sefyllfa yma yng Nghymru drwy’r amser, ac yn cadw golwg ar y cyngor a’r canllawiau diweddaraf ar achosion coronafeirws. Rydym mewn cyswllt rheolaidd â’r holl leoliadau sy’n rhedeg ein clinigau, Iechyd Cyhoeddus Cymru a chydweithwyr yn Llywodraeth Cymru hefyd, er mwyn sicrhau y gallwn barhau i gasglu ein rhoddion gwaed yn ddiogel ar draws Cymru.

Os byddwn yn gorfod canslo clinig, byddwch yn derbyn neges uniongyrchol gennym, yn rhoi gwybod i chi ei fod wedi cael ei ganslo trwy’r opsiynau cyfathrebu rydych chi wedi’u dewis.

 

 

Beth am sesiwn ar ymbellhau cymdeithasol?

Yng Ngwasanaeth Gwaed Cymru, mae diogelwch ehangach ein rhoddwyr, y rheiny sy’n derbyn ein rhoddion, a’n staff yn bwysig dros ben.

Fel gwasanaeth, rydym yn gweithio’n galed i roi mesurau ychwanegol amrywiol ar waith yn ein clinigau, sy’n cynnwys glanhau’r amgylcheddau gwaith yn well, sicrhau hylendid dwylo effeithiol, mwy o sgrinio gan roddwyr a phellterau cymdeithasol, sy’n anelu at leihau unigolion rhag cymdeithasu mewn clinigau ac atal COVID19 rhag lledaenu yn ystod y pandemig.

 

 

Beth ydy COVID-19?

Mae Covid-19 yn straen newydd o’r coronafeirws a ddarganfuwyd gyntaf yn Wuhan City, Tsieina. Grŵp o glefydau feirysol yw coronafeirws, sy’n gallu achosi peswch, twymyn, bod yn fyr eich anadl ac anhawster anadlu. Mae’n gallu bod yn fwy difrifol ymhlith pobl hŷn, pobl gyda systemau imiwnedd gwan, a phobl sydd â chyflyrau hirdymor fel diabetes neu ganser.

 

Beth ydy symptomau COVID-19?

Mae COVID-19 yn glefyd feirysol, sydd yn gallu achosi symptomau resbiradol fel:

• peswch
• twymyn
• bod yn fyr eich anadl / anhawster anadlu

Os ydych chi’n pryderu am symptomau COVID-19 neu os ydych chi eisiau rhagor o wybodaeth, mae Galw Iechyd Cymru wedi datblygu gwiriwr symptomau ar-lein awtomataidd sy’n addas i unrhyw un sy’n byw yng Nghymru, ac sy’n gallu cael ei ddefnyddio ar gyfer pobl o bob oedran. Gellir cael mynediad iddo drwy glicio yma.

 

Os ydw i wedi cael COVID-19 neu gyda symptomau COVD-19, a gaf i roi gwaed?

Os ydych chi wedi cael COVID-19, neu wedi cael symptomau COVID-19 eich hun, ni fyddwch chi’n gallu rhoi gwaed am 28 diwrnod ar ôl y dyddiad y dechreuodd eich symptomau.

 

 

Ydy fy rhodd o waed yn gallu tosglwyddo COVID-19 i rywun?

Nid oes unrhyw dystiolaeth bod COVID-19 yn cael ei drosglwyddo gan drallwysiad gwaed, ac mae ein proses sgrinio gadarn yn golygu nad ydym yn caniatáu i bobl sy’n sâl i roi gwaed.

 

 

Ydy amgylchoedd eich clinigau rhoi gwaed yn ddiogel?

Rydym yn dilyn canllawiau a rheolaethau llym i leihau’r risg o unrhyw heintiau’n cael eu contractio yn ein clinigau; mae hyn yn cynnwys prosesau sgrinio llym, sy’n sicrhau bod rhoddwyr yn ffit ac yn iach cyn iddynt roi gwaed.
Beth alla i ei wneud i osgoi dal neu ledaenu coronafeirws?
Y pethau y dylech eu gwneud

Golchwch eich dwylo gyda sebon a dŵr neu ddiheintydd llaw am o leiaf 20 eiliad:

• Ar ôl seibiannau a gweithgareddau chwaraeon.
• Cyn coginio a bwyta.
• Ar ôl cyrraedd unrhyw leoliad gofal plant neu leoliad addysgol.
• Ar ôl defnyddio’r toiled
• Cyn gadael adref.

Os oes angen i chi beswch neu disian:

• Daliwch ef gyda hances bapur neu gyda’ch llawes.
• Taflwch ef. Rhowch hances bapur wedi’i defnyddio yn y bin ar unwaith.
• Lladdwch ef. Drwy olchi eich dwylo gyda sebon a dŵr neu ddiheintydd llaw.

Gallwch geisio atal germau rhag lledaenu drwy ddefnyddio’r adnoddau e-Bug ar hylendid dwylo ac anadlol sydd ar gael yma.

Y pethau na ddylech eu gwneud

Ceisiwch beidio â chyffwrdd â’ch llygaid, eich trwyn a’ch ceg gyda dwylo heb eu golchi.

Peidiwch â rhannu eitemau sy’n dod i gysylltiad â’ch ceg, fel cwpanau a photeli.

Os nad ydych chi’n teimlo’n dda, peidiwch â rhannu eitemau fel dillad gwely, llestri, pensiliau a thywelion.