Dyddiadur Rhoddwr – gan Dan Wagstaff

Cytunodd Dan yn garedig i gofnodi ei daith fel rhoddwr mêr esgyrn a byddwn yn rhannu ei brofiad drwy gydol yr wythnos hon.

Dechreuodd fy mhrofiad annisgwyl o roi mêr esgyrn flynyddoedd cyn i mi hyd yn oed ymuno â’r gofrestr. Dechreuais roi gwaed pan oeddwn yn 18 oed oherwydd cefais wybod fy mod yn perthyn i grŵp gwaed O RH negatif, sef y math mwyaf cyffredin o waed. Rhoddais waed am flynyddoedd oherwydd byddai’r Gwasanaeth Gwaed yn ymweld â’m gweithle yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot.

Tra’n eistedd yn yr ardal adfer ar ôl rhoi gwaed, roedd fy nghydweithiwr a minnau’n trafod y taflenni a gwelsom un ar gyfer rhoddwyr Platennau. Cysylltais â’r Gwasanaeth Gwaed i drefnu prawf. Pasiais y profion a rhoddais gynnig ar roi ar ddau achlysur ar wahân, ond roedd fy ngwythiennau’n cael trafferth ymdopi â phwysedd y gwaed wrth iddo ddychwelyd i’m system. Roedd hyn yn siom fawr oherwydd cefais wybod y byddai fy mhlatennau’n mynd i unedau babanod newydd-anedig. Fodd bynnag, deuai eto haul ar fryn wrth i mi gytuno i gael prawf teipio gwaed.

26ain Medi 2012

Dyma’r dyddiad pan ymunais â thaith derbynnydd fy mêr esgyrn am y tro cyntaf. Cysylltodd y Gwasanaeth Gwaed â mi gan fy mod yn cydweddu o bosibl â rhywun yr oedd angen mêr esgyrn arno.

2il Hydref 2012

Casglwyd samplau CT yng Nghanolfan Adnoddau Baglan, Port Talbot

Ar ôl darparu samplau CT, cefais lythyr yn dweud wrthyf fod y Meddygon a oedd yn trin y derbynnydd yn ystyried triniaethau gwahanol. Cefais wybod y byddwn yn cael fy nghadw wrth gefn am dri mis.

28ain Ionawr 2013

Cafodd y Gwasanaeth Gwaed neges i’m rhyddhau o’r achos hwnnw ac yc yn dweud gallwn barhau i roi gwaed.

5ed Gorffennaf 2013 Ailgychwyn

Cysylltodd y Gwasanaeth Gwaed â mi a chefais wybod bod triniaeth amgen y derbynnydd wedi methu a bod angen trawsblaniad mêr esgyrn arno bellach. Gofynnwyd i mi a oedd gennyf ddiddordeb o hyd a chytunais gwrdd â Helen a Walter ym mhencadlys y Gwasanaeth Gwaed.

Ers ailgychwyn, mae fy ngwraig Mia a minnau wedi cael sawl sgwrs ddwys am roi mêr esgyrn. Y cwestiynau sy’n mynd drwy’n meddyliau…Fydda i’n iawn? Sut bydda’ i ar ôl rhoi? Beth am waith a chyflog? Mae Mia yn darllen blog gan roddwr yn uchel ac rydym yn mynd i deimlo ychydig yn emosiynol wrth i ni ganfod mwy am sut mae’r broses rhoi yn gweithio. Rydym bellach yn dilyn ôl-traed rhoddwyr eraill a’u teuluoedd.

12fed Awst 2013

Cyrhaeddodd fy ngwraig a minnau bencadlys y Gwasanaeth Gwaed am 9am. Daeth Walter i lawr y grisiau i’n cyfarch. Aeth â ni wedyn i’r ystafell gyfarfod i gwrdd â Helen (ein cydgysylltydd) a chawsom gynnig paned o de. Daeth Helen i mewn i’r ystafell gyfarfod ac esboniodd beth oedd wedi digwydd hyd yma a beth fyddai’n digwydd pe bawn i’n cytuno i fynd yn fy mlaen. Eglurais fy mhryderon am fod gan fy ngwraig Lwpws Systematig ac y byddai angen i mi deimlo’n ddigon da i allu mynd â hi i’r gwaith.

Yn ystod y cyfarfod, cawsom wybod oedran, rhyw a lleoliad y derbynnydd. Yn sydyn, roedd yr holl beth yn teimlo’n fwy real. Roeddem bellach yn gwybod ei fod yn fab i rywun, ac o bosibl yn dad i rywun.

Cawsom lawer o wybodaeth gan Helen yn ystod y cyfarfod a lleddfodd lawer o’r nerfau a’r pryderon. Treuliodd Helen amser yn egluro’r driniaeth a gwnaeth hyd yn oed ddangos y nodwyddau a ddefnyddir. Ar ôl y cyfarfod, aethom i’r ystafell rhoi gwaed a chymerodd Helen samplau o waed.

Ar ôl gadael y Gwasanaeth Gwaed, aethom i Ysbyty Llandochau ar gyfer fy mhrawf meddygol gyda Dr Al Shabah a oedd yn aros amdanom. Cymerodd fwy o waed i’w brofi, profodd fy mhwysedd gwaed, ac aeth drwy fy hanes meddygol. Gofynnwyd i mi roi sampl o wrin cyn cael prawf pelydr X o’r frest ac ECG. Roedd y cyfan drosodd o fewn awr. Ni allwn i a’m gwraig gredu pa mor gyflym ac effeithlon oedd y cyfan. Dywedodd Dr Al Shabah wrthym y byddwn yn clywed o fewn wythnos p’un a oeddwn wedi pasio fy mhrawf meddygol ac yn gallu rhoi fy mêr esgyrn.