Dyddiadur Rhoddwr (2) gan Dan Wagstaff

Cytunodd Dan yn garedig i gofnodi ei daith fel rhoddwr mêr esgyrn a byddwn yn rhannu ei brofiad drwy gydol yr wythnos hon.

16eg Awst 2013

“Helo, Walter sy’n galw o’r Gwasanaeth Gwaed…”

Canodd fy ffôn symudol, Walter oedd yno o’r Gwasanaeth Gwaed yn gofyn sut oeddwn i. Dywedais wrtho fy mod yn teimlo’n wych ac yn Cadburys World ar y pryd gyda’r teulu. Chwarddais wrth ddweud y gallai fod angen ail brawf meddygol arnaf gan fyd mod yn dwli ar siocled a gallwn fagu llawer iawn o bwysau mewn un prynhawn. Roedd Walter yn ffonio gyda newyddion gwych. Roedd y dyddiad y gofynnwyd amdano wedi’i gymeradwyo a heblaw bod rhywbeth yn digwydd i’r derbynnydd neu i minnau, byddwn yn rhoi fy mêr esgyrn ddiwedd mis Medi 2013.

Canol mis Awst 2013

Galwad ffôn gan Helen gyda’r diweddaraf, mae angen i mi roi sampl arall o waed. Siaradais â Helen a gofynnais iddi a fyddai’n gallu cymryd y sampl o waed oherwydd dydw i ddim am gymryd unrhyw risg o ddal feirws/anwyd wrth eistedd yn fy meddygfa leol. Nid oedd hynny’n broblem i Helen oherwydd roedd yn deall fy mod am fod mor iach â phosibl ar gyfer y driniaeth.

Diwedd mis Awst 2013

Cyrhaeddais bencadlys y Gwasanaeth Gwaed am 8.50am ac roedd Helen a Walter yno i’m cyfarch. Cawsom sgwrs gyflym i weld sut roeddwn i’n teimlo ac yna rhoddais y sampl o waed.

Medi 2013

Galwad ffôn gan y tîm rhoi…

“Dyma dy archwiliad 14 diwrnod cyn rhoi. Sut wyt ti’n teimlo?”

Ateb: “Gwych”, dywedais wrth y tîm.

Yn y bôn: Roeddwn yn poeni y gallwn ddal anwyd, gan fod y tywydd yn newid ac yn oeri, ac roeddwn yn ceisio cadw draw oddi wrth unrhyw un oedd â pheswch neu annwyd. Erbyn hyn, roeddwn yn dechrau deall bod y derbynnydd fwy na thebyg yn dechrau poeni ac roeddwn am wneud yn siŵr na fyddwn yn ei adael i lawr oherwydd salwch. Dyma pryd y dechreuais sylweddoli yn union beth roeddwn yn ei wneud dros rywun arall, a symudodd fy ffocws iddo ef, a’r cyfan y gallwn feddwl amdano oedd sut roedd pethau gydag ef. Roeddwn yn gobeithio bod y derbynnydd yn gwneud yn dda ac yn cadw’n gryf nes y gallwn roi fy mêr esgyrn iddo a, gobeithio, ei helpu.

Medi 2013

10 DIWRNOD I FYND…

Roeddwn teimlo amrywiaeth o emosiynau, o gyffro i ofn a phryder dros y derbynnydd. Roeddwn yn teimlo’n gyffrous mai dim ond 10 diwrnod oedd i fynd nes y byddwn yn rhoi, ond roeddwn hefyd yn teimlo’n ofnus oherwydd nid oeddwn wedi bod yn yr ysbyty am lawdriniaeth ers pan oeddwn yn 13 oed. Bellach, rwy’n 31 ac erioed wedi bod yn yr ysbyty fel oedolyn a nawr rwy’n mynd fel gwirfoddolwr ac nid am fod angen i mi wneud hynny.

Ac roeddwn yn poeni am dderbynnydd fy mêr esgyrn a’i deulu. Roedd yn dechrau 10 diwrnod o gemotherapi er mwyn paratoi ar gyfer fy mêr esgyrn. Rwyf nawr yn poeni am ddal annwyd neu unrhyw beth a allai roi’r cyfan yn y fantol.

Does dim troi nôl! Byddaf yn rhoi fy mêr esgyn mewn 10 diwrnod. Am y tro cyntaf yn fy mywyd, rwy’n teimlo bod gennyf fywyd rhywun arall yn fy nwylo. Mae hyn yn beth mawr!