Nodyn Ymwadiad

Telerau Defnyddio

Defnydd a Ganiateir

Caniateir i ymwelwyr â Gwasanaeth Gwaed Cymru (y wefan hon) weld deunydd sydd wedi’i gyhoeddi (cynnwys) yn ddarostyngedig i’r telerau hyn. Drwy ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i fod yn rhwym wrth y telerau defnyddio.

Er y gellir gweld, lawrlwytho a defnyddio’r cynnwys at ddibenion personol ac anfasnachol (e.e. ymchwil, astudiaeth neu ddefnydd mewnol preifat); ni chaniateir i ymwelwyr atgynhyrchu nac ailgyhoeddi unrhyw ddeunydd o’r wefan hon heb ganiatâd perchennog y wefan / hawlfraint.

Mae’r holl nodau masnach ar y wefan hon naill ai’n eiddo i Wasanaeth Gwaed Cymru a’i sefydliadau cyswllt neu’n cael eu defnyddio ganddynt o dan drwydded. Heb gyfyngiad, mae’r rhain yn cynnwys yr enwau brand, lluniau ac is-benawdau a’r logos. Gwaherddir defnyddio unrhyw nodau masnach sy’n ymddangos ar y wefan hon heb awdurdod.
Rydych yn cydnabod bod pob hawl eiddo deallusol sy’n ymwneud â’r wefan hon yn eiddo i Wasanaeth Gwaed Cymru a, lle y bo’n briodol, gysylltiadau trydydd parti.

Gwybodaeth Bersonol
Pan fyddwch yn cyflwyno data â manylion personol ar y wefan hon (mae hyn yn cynnwys cyflwyno ffurflen adborth, holiaduron ac ati), defnyddir y wybodaeth a gyflwynir i ymateb i’ch ymholiadau’n unig ac at ei diben bwriadedig. Nid ydym yn rhannu gwybodaeth am ddefnyddwyr y wefan â thrydydd partïon, heb ganiatâd.

Diogelwch rhag Firysau
Rydym yn gwneud pob ymdrech i archwilio a phrofi deunydd am firysau. Fodd bynnag, argymhellir eich bod yn rhedeg rhaglen gwrthfeirysau ar bob deunydd a lwythir i lawr o’r rhyngrwyd. Ni allwn dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw golled, ymyrraeth na difrod i’ch data na’ch system gyfrifiadurol a all ddigwydd tra byddwch yn defnyddio deunydd sy’n deillio o’r wefan hon.

Ymwadiad
Cymerir pob gofal i sicrhau bod cynnwys y wefan yn gywir. Er hynny, fel gwybodaeth gyffredinol yn unig y darperir y cynnwys, ac rydych yn ei ddefnyddio ar eich risg eich hun. Ni fyddwn yn atebol am ddifrod na cholled a ddaw yn sgîl defnyddio neu fethu â defnyddio gwybodaeth o’r wefan hon.

Gwefannau Allanol/Cysylltiedig
Nid yw Gwasanaeth Gwaed Cymru yn gyfrifol am gynnwys na dibynadwyedd unrhyw wefannau cysylltiedig. Nid ydym yn atebol am y cynnwys na’r canlyniadau a ddaw yn sgîl dilyn unrhyw gyngor a gaiff ei gynnwys ar wefannau o’r fath.

Nid yw eu rhestru yn golygu ein bod yn eu cymeradwyo mewn unrhyw ffordd.

Ni allwn warantu y bydd y dolenni hyn yn gweithio bob amser, ac nid oes gennym unrhyw reolaeth dros argaeledd y tudalennau cysylltiedig na newid i gyfeiriad gwefan.

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn cadw’r hawl i wrthod neu ddileu dolenni i unrhyw wefan.

Diwygiadau yn y Dyfodol
Rheolir y wefan hon gan Wasanaeth Gwaed Cymru a leolir yn:
Heol Cwm Elái,
Tonysguboriau,
Pont-y-clun,
CF72 9WB

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn un o isadrannau Ymddiriedolaeth GIG Felindre.
Mae’r wybodaeth ar y wefan hon at ddibenion gwybodaeth gyffredinol, ac mae’n gywir ar adeg ei chyhoeddi. Rydym yn cadw’r hawl i wneud newidiadau i’r wefan fel y bo’n briodol o bryd i’w gilydd.