Gallai rhywun rydych chi'n ei adnabod fod yn gyfatebiaeth berffaith i glaf sydd angen trawsblaniad mêr esgyrn. Lledaenwch y neges cliciwch yma.

Rhoi mêr esgyrn

Ymunwch â Chofrestr Rhoddwyr Mêr Esgyrn Cymru

Gallwch ddod yn achubwr bywydau drwy ymuno â Chofrestr Rhoddwyr Mêr Esgyrn Cymru.

Oeddech chi’n gwybod na fydd 75% o gleifion yn y DU yn dod o hyd i rywun sy’n cydweddu â nhw yn eu teulu?

Drwy ymuno â Chofrestr Rhoddwyr Mêr Esgyrn Cymru, rydych yn cynyddu'r siawns y bydd rhywun sydd angen trawsblaniad mêr esgyrn yn dod o hyd i rywun sy’n cydweddu â nhw, a chael ail gyfle mewn bywyd.

Beth yw Cofrestr Rhoddwyr Mêr Esgyrn Cymru?

Panel o roddwyr ydy Cofrestr Rhoddwyr Mêr Esgyrn Cymru, sydd wedi gwirfoddoli i fod yn rhoddwyr mêr esgyrn neu fôn-gelloedd gwaed perifferol. Rydym yn pori drwy’r panel bob dydd i geisio dod o hyd i roddwyr y mae eu math o feinwe yn cydweddu’n agos â chleifion sydd angen mêr esgyrn neu drawsblaniadau bôn-gelloedd gwaed perifferol sy'n achub bywydau.

Beth yw trawsblaniad mêr esgyrn?

Triniaeth feddygol ydy trawsblaniad mêr esgyrn, sy'n disodli celloedd gwaed sydd wedi'u difrodi gyda rhai iach. Mae trawsblaniadau mêr esgyrn yn cael eu galw’n drawsblaniadau bôn-gelloedd hefyd, ac maen nhw’n cael eu defnyddio i drin mathau penodol o ganserau a chlefydau gwaed a’r system imiwnedd eraill sy'n effeithio ar y mêr esgyrn.

Pwy sydd angen trawsblaniad bôn-gelloedd?

Fel arfer, trawsblaniadau bôn-gelloedd yw cyfle olaf person i fyw. Maen nhw’n cael eu perfformio pan nad yw unrhyw driniaeth arall wedi helpu. Mae trawsblaniad mêr esgyrn yn gallu trin cleifion â chlefydau a chyflyrau yn llwyddiannus ym mêr yr esgyrn sy'n effeithio ar y celloedd gwaed, fel:

  • Lewcemia
  • Lymffoma
  • Myeloma
  • Anemia aplastig difrifol (methiant y mêr esgyrn)
  • Anhwylderau’r gwaed, system imiwnedd a metabolig penodol.

Sut ydw i’n ymuno â’r gofrestr?

Mae’n syml ymuno. Gallwch ymuno â'r panel pan ydych chi’n 16 oed, hyd at eich pen-blwydd yn 31, Os ydych chi o gefndir Du, Asiaidd, cymysg neu ethnig leiafrifol, gallwch ymuno pan ydych chi’n 16 oed, hyd at eich pen-blwydd yn 46 oed.

Rydym yn galw ar bob sefydliad ledled Cymru i gynnal sesiwn swab staff i ymuno â ni yn ein brwydr yn erbyn canser y gwaed.

Request a visit here

Allwch chi gefnogi ein brwydr yn erbyn canser y gwaed?

Darllen mwy

Beth sy’n digwydd nesaf?

Ar ôl i chi ymuno â'r Gofrestr, byddwn mewn cysylltiad os ydych chi’n cydweddu â chlaf mewn angen! Byddwch yn aros ar y panel tan eich pen-blwydd yn 61 oed. Mae clinigwyr yn pori drwy gofrestri ar draws y byd bob dydd yn chwilio am rywun sy’n cydweddu’n berffaith gyda’u cleifion.

I lawer o gleifion canser y gwaed – trawsblaniad mêr esgyrn yw'r unig obaith o oroesi.

Mae profi cydnawsedd meinweoedd yn fanwl yn digwydd pan fydd tîm clinigol claf yn gofyn am roddwr gwirfoddol - mae hyn yn golygu cymhariaeth hyd yn oed mwy trylwyr rhwng proffil cydnawsedd rhoddwr a phroffil cydnawsedd y claf penodol.

Dim ond 25% o gleifion fydd yn dod o hyd i rywun addas sy’n cydweddu o fewn eu teuluoedd, sy'n golygu y bydd y mwyafrif o gleifion angen trawsblaniad gan roddwr sydd ddim yn perthyn iddynt.

Ni fydd 3 o bob 10 claf yn dod o hyd i rywun sy’n cydweddu - felly rydym yn ceisio datblygu ac ehangu ein panel rhoddwyr drwy’r amser. Po fwyaf o enwau ar y gofrestr, y mwyaf o fywydau y gallwn eu hachub yng Nghymru, y DU ac yn fyd-eang.

Os yw nodweddion eich meinwe yn cydweddu â nodweddion meinwe claf, bydd staff Cofrestr Rhoddwyr Mêr Esgyrn Cymru yn cysylltu â chi ar unwaith i ofyn a ydych yn dal i allu rhoi eich mêr esgyrn, ac yn barod i wneud hynny.

Os oes posibiliad eich bod chi’n cydweddu â rhywun, byddwn yn gofyn i chi roi sampl gwaed arall. Mae angen y sampl hon i benderfynu union lefel y cydnawsedd â'r claf.

Os yw lefel y cydnawsedd yn agos iawn, byddwn yn gofyn i chi os ydych chi eisiau rhoi eich mêr esgyrn neu roi rhodd bôn-gelloedd gwaed perifferol.

Bydd staff Cofrestr Rhoddwyr Mêr Esgyrn Cymru yn gofalu amdanoch ac yn eich cefnogi ar bob cam o'r ffordd. Bydd archwiliad meddygol yn cael ei gynnal gydag ymgynghorydd i sicrhau eich bod yn addas i roi gwaed, a bydd un o'n nyrsys yn cynnal sesiwn gwnsela i wneud yn siŵr bod gennych chi ddigon o wybodaeth am y broses.

Bydd y tîm yn helpu i drefnu cludiant i chi hefyd, ac yn rhoi’r dogfennau angenrheidiol i'ch cyflogwr; er enghraifft, byddwn yn ad-dalu unrhyw dreuliau rhesymol i chi (gan gynnwys costau teithio, gofal plant, lwfans prydau ac ati), a byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i wneud i'r profiad redeg yn llyfn.

Mae rhoi mêr esgyrn yn rhywbeth nobl iawn i’w wneud, ac rydym yn ddiolchgar dros ben i’n holl wirfoddolwyr. Gallwch roi celloedd mêr esgyrn mewn dwy ffordd wahanol: sef rhoi bôn-gelloedd ymylol a rhoi mêr esgyrn.

Mae'r ffordd y gofynnir i chi roi mêr esgyrn yn y pen draw, yn dibynnu ar beth sydd orau i'r claf rydych chi'n cydweddu ag ef. Bydd yr hyn sydd orai gennych chi yn cael ei ystyried, a bydd y ddwy broses yn cael eu hesbonio i chi yn y sesiwn gwnsela.

I roi bôn-gelloedd gwaed drwy’r broses o roi bôn-gelloedd gwaed ymylol, byddwch yn derbyn cwrs o bigiadau am 4 diwrnod cynt, ac yna'n mynd i'r ysbyty am y diwrnod, lle fydd bôn-gelloedd yn cael eu casglu o'ch llif gwaed dros 4-5 awr, a'u hidlo allan yn defnyddio peiriant arbennig, yn debyg i roi platennau. Ar gyfer casglu mêr esgyrn: mae'r celloedd yn cael eu casglu o asgwrn eich pelfis tra eich bod chi dan anesthetig cyffredinol.

Bydd ein nyrsys yn cadw mewn cysylltiad â chi yn rheolaidd dros y ffôn ar yr adegau canlynol: 48 awr, 1, 2 ac 8 wythnos, 6 mis ac yna, bob blwyddyn am 10 mlynedd.

Dydy helpu'r rheini sydd â chanser y gwaed erioed wedi bod yn haws.

16-45 oed? Cofrestrwch heddiw