Rhoddwyr yn Llandrindod yn dathlu achub dros 13,000 o fywydau gyda Gwasanaeth Gwaed Cymru.

Mae mwy nag wyth deg o  roddwyr sydd wedi cyrraedd cerrig milltir wedi cael eu dathlu dros yr wythnosau diwethaf am eu hymrwymiad i Wasanaeth Gwaed Cymru, gyda rhai gwesteion yn cyrraedd eu 100fed rhodd ar ôl rhoi gwaed am ddegawdau.

Yn ddiweddar, cynhaliwyd dwy seremoni wobrwyo yng Ngwesty’r Metropole, Llandrindod, gyda rhoddwyr gwaed lleol yn cael eu gwobrwyo am eu 50fed, 75ain a’u 100fed rhodd, ochr yn ochr â rhoddwyr mêr esgyrn, a allai fod yr unig rai yn y byd a allai achub bywydau rhywun.

Gallai swm anhygoel o 13,200 o fywydau fod wedi cael eu hachub rhwng y rhoddwyr, gan fod pob rhodd o waed sydd yn cael ei derbyn yn gallu achub cymaint â thri bywyd. I gyrraedd y seremoni wobrwyo, byddai’n rhaid i roddwyr gwaed fod wedi rhoi gwaed cyflawn am fwy na deng mlynedd.

Mae’r Brodyr Phillip Owen a Stephen Owen o Lanfair-ym-muallt wedi rhoi mwy na  100 o roddion rhyngddynt, ac maen nhw bellach yn annog pobl eraill i ddechrau rhoi gwaed.

Meddai Stephen, 49 o Gae Castell: “Roedd ein tad a’n hewythr yn rhoddwyr gwaed selog, ac fe wnaethon nhw ein hannog ni i ddechrau rhoi gwaed yn ifanc. Rydym wedi bod yn rhoi gwaed ers i ni droi yn 17 oed.

“Rwy’n ddigon ffodus i gael dau o blant, ac rwy’n gobeithio y byddan nhw’n rhoi gwaed hefyd pan fyddan nhw’n cyrraedd yr oedran hwnnw. Fe ddaethon nhw gyda mi i’r clinig rhoi gwaed pan roddais fy 50fed rhodd!”

“Er bod fy mrawd a minnau wedi bod yn rhoi gwaed am y rhan fwyaf o’n bywydau, mae angen i roddwyr newydd ddechrau rhoi gwaed, i gymryd ein lle ni pan na fyddwn ni’n gallu rhoi gwaed mwyach”.

Meddai Phillip, 47 o Benybryn: “I mi, mae’r un peth â mynd am goffi neu fynd i dorri eich gwallt. Mae’n hawdd, dim ond awr o’ch amser mae’n ei gymryd.”

Ychwanegodd Stephen: “Os allwch chi roi gwaed, ewch amdani! Beth sy’n fwy gwerthfawr na rhoi bywyd i rywun? ”

Mae angen i Wasanaeth Gwaed Cymru gasglu dros 100,000 o unedau o waed bob blwyddyn i gyflenwi gwaed i ysbytai yng Nghymru i gleifion mewn angen.

Meddai Jonathan Ellis, Pennaeth Ymgysylltu â Rhoddwyr yng Ngwasanaeth Gwaed Cymru: “Rydym yn falch iawn o gynnal y gwobrau i roddwyr i ddathlu llwyddiannau ein holl roddwyr sydd wedi cyrraedd carreg filltir yn Llandrindod, i ddiolch iddynt am eu haelioni dros y blynyddoedd.

“Mae ymrwymiad ein rhoddwyr wedi helpu miloedd o gleifion mewn angen ar draws Cymru i dderbyn rhoddion a allai fod wedi achub eu bywydau.

“Wrth i ni ddathlu ein rhoddwyr ffantastig, dim ond tri y cant o’r boblogaeth yng Nghymru sy’n rhoi gwaed ar hyn o bryd. Rydym angen rhoddwyr newydd bob amser,  i helpu i sicrhau cyflenwad cyson o gynhyrchion gwaed i ysbytai yn y dyfodol. ”

Bydd Gwasanaeth Gwaed Cymru yn cynnal sesiwn rhoi gwaed yng Ngwesty’r Metropole ar ddydd Iau 4 Hydref a dydd Gwener 5 Hydref 2018. I fwcio apwyntiad neu i weld y rhestr lawn o glinigau, ewch i welsh-blood.org.uk neu ffoniwch 0800 252 266 .