Tad a mab yn rhoi rhoddion gwaed carreg filltir gyda’i gilydd

Mae tad a mab o Sir Benfro wedi cael eu cydnabod gan Wasanaeth Gwaed Cymru am roi digon o waed i fod wedi achub neu wella hyd at 450 o fywydau.

Un o’r rhoddwyr lleol a gafodd ei gydnabod mewn seremoni wobrwyo yn ddiweddar am gyrraedd y garreg filltir o roi 100 o roddion gwaed oedd Prif Ofalwr Eglwys Gadeiriol Tyddewi, Barrie Webb, o Hwlffordd. Ymunodd Simon, ei fab, â Barrie, a oedd wedi cyrraedd y garreg filltir o 50 o roddion gwaed. Rhoddwyd y rhoddion cerrig milltir hyn gyda’i gilydd mewn clinig rhoi gwaed diweddar yn Sir Benfro.

Gallai’r 150 o roddion a roddwyd gan Barrie a Simon gyda’i gilydd, fod wedi achub neu wella hyd at 450 o fywydau.

Meddai Barrie yn y digwyddiad “Roedd fy ngwraig, Jean, yn arfer rhoi gwaed, ond roedd yn rhaid iddi stopio am resymau meddygol, felly penderfynais i roi gwaed yn lle hynny. Roeddwn i’n arfer mynd â fy mab Simon gyda mi i rai o fy sesiynau rhoi gwaed, felly roeddwn yn falch dros ben pan benderfynodd ddod yn roddwr ei hun.

“Oni bai am rywfaint o eithriadau, rydym bob amser wedi mynd i glinigau rhoi gwaed gyda’n gilydd, ac roeddwn wrth fy modd pan roesom ein rhoddion cerrig milltir gyda’n gilydd, a rhoi fy 100fed rhodd gyda fy mab, wrth iddo roi ei 50fed rhodd.”

Ychwanegodd Simon: “Rhoi gwaed yw’r anrheg gorau y gallwch chi fyth ei rhoi – gall fod yn rhodd o fywyd i rywun sydd mewn angen mawr. Mae rhoi gwaed yn broses syml. Does dim poen nac anghysur, byddwch yn ymlacio am ychydig funudau ac yna, mae drosodd cyn pen dim. Roeddwn mor falch o roi fy rhodd carreg filltir gyda dad wrth fy ochr – roedden ni wedi bod yn ei gynllunio ers peth amser, felly roedd y ddau ohonom wrth ein boddau pan ddigwyddodd hynny.

Ynghyd â’r 6,100 o roddwyr organau a gafodd eu cydnabod yn y seremoni yn Saundersfoot, estynnwyd diolch i 62 o roddwyr gwaed a mêr esgyrn carreg filltir hefyd, am eu hymroddiad i helpu cleifion mewn angen. Gyda’i gilydd, roedd rhoddwyr a gafodd eu cydnabod yn y seremoni wobrwyo wedi rhoi dros 4,000 o roddion – digon i achub neu wella mwy na 12,000 o fywydau.

Meddai Alan Prosser, Cyfarwyddwr Interim Gwasanaeth Gwaed Cymru:

“Mae’n bwysig ein bod ni’n cydnabod ac yn diolch i roddwyr Cymru sydd wedi bod mor ymroddgar i achub bywydau pobl trwy roi gwaed, platennau a mêr esgyrn. Mae rhoi gwaed yn gyfle unigryw i wneud gwahaniaeth go iawn i gleifion mewn angen.

“Er bod ein nosweithiau gwobrwyo yn cydnabod rhoddwyr carreg filltir, mae pob rhodd unigol a gawn yn gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau cleifion. I’r rheiny sydd wedi dangos diddordeb mewn rhoi gwaed, mae nawr yn amser gwych i geisio cefnogi’r gymuned gynyddol o roddwyr sy’n achub bywydau.”

Mae trallwysiadau gwaed yn bwysig dros ben o ran helpu cleifion mewn angen ar draws y wlad; o sefyllfaoedd brys fel damweiniau difrifol a chymhlethdodau geni plant, i gefnogi cleifion canser yn ystod triniaeth cemotherapi.

Cafodd Fiona Cooper, ymarferydd iechyd meddwl a therapydd galwedigaethol o Sir Benfro, ei chydnabod hefyd yn y noson wobrwyo am ei rhodd mêr esgyrn. Dewiswyd Fiona o gronfa ddata o fwy na 35 miliwn o roddwyr ar draws y byd fel rhywun sydd yn cydweddu orau â chlaf sydd angen trawsblaniad.

Meddai Fiona: “Dechreuais roi gwaed cyfan pan es i i’r brifysgol, ac rydw i wedi rhoi gwaed fyth ers hynny. Penderfynais gofrestru ar gyfer y gofrestr mêr esgyrn oherwydd ei fod yn ffordd arall o helpu rhywun mewn angen, felly roeddwn i’n hapus dros ben pan dderbyniais yr alwad yn dweud bod rhywun oedd yn cydweddu, sef dyn yn ei 70au o’r Iseldiroedd, wedi cael ei ddarganfod.

“Roedd yr holl brofiad yn bositif iawn. Roeddech chi’n cerdded i ffwrdd o’r broses gyfan yn teimlo’n llawn hapusrwydd. Rhoddodd fy rhodd obaith i rywun oedd angen help, a’r posibilrwydd o wella’n llwyr.

“Nid yw’n boenus, nid yw’n frawychus ac yn sicr, buaswn yn rhoi gwaed eto, felly os ydych chi rhwng 17 a 30 oed ac yn rhoi gwaed, buaswn yn eich annog chi i ystyried ymuno â Chofrestr Rhoddwyr Mêr Esgyrn Cymru.”

Cyflwynwyd ei gwobr i Fiona gan Maria Battle, Cadeirydd Bwrdd Prifysgol Hywel Dda.

Meddai Maria Battle: “Roedd yn gymaint o anrhydedd cwrdd â rhoddwyr gwaed a mêr esgyrn sy’n gwneud cymaint o wahaniaeth i’n cleifion yn Hywel Dda a thu hwnt. Fe welais y gwahaniaeth a wnaeth trawsblaniad mêr esgyrn i ffrind i mi y llynedd, a sut y gwnaeth y rhodd o fywyd hwn ei hachub hi a’i theulu cyfan. Diolch i bob un o’n rhoddwyr am eich caredigrwydd a’ch tosturi.”

Mae angen i Wasanaeth Gwaed Cymru gasglu 350 o roddion gwaed bob dydd er mwyn cyflenwi gwaed i gleifion mewn angen mewn ysbytai ar draws Cymru. Mae’r gwasanaeth yn dibynnu’n llwyr ar haelioni rhoddwyr sy’n camu ‘mlaen i newid bywydau.

Nawr, mae’n fwy pwysig nag erioed gwneud apwyntiad. I ddechrau ar eich taith achub bywyd, ewch i: welshblood.org.uk, neu ffoniwch 0800 252 266.