Dewch i ddarganfod eich teip tebygol o waed yn y 100fed Sioe Frenhinol gyda Gwasanaeth Gwaed Cymru

I ddathlu 100fed Sioe Frenhinol Cymru, mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn gobeithio cael hyd at 100 o ymwelwyr i ddod i’w stondin i ddarganfod eu teip o waed ac yna, trefnu apwyntiad i roi gwaed yn eu clinig lleol.

Ynghyd â’r dathliadau ar faes y sioe yn Llanelwedd, Llanfair-ym-muallt, mae ymwelwyr yn Sioe Frenhinol Cymru eleni yn cael eu hannog i fynd i stondin D251 Gwasanaeth Gwaed Cymru rhwng dydd Llun 22 Gorffennaf a dydd Iau 25 Gorffennaf i roi cynnig ar ymgyrch ‘ Beth yw fy nheip?’ y gwasanaeth.

Nod ‘Beth yw fy nheip?’ ydy gadael i aelodau o’r cyhoedd  ddarganfod beth yw eu teip tebygol o waed mewn munudau, drwy gymryd tipyn o waed o ben bys unigolyn, sy’n adweithio â hydoddiant,  i benderfynu ar eu teip gwaed.

 

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn gobeithio y bydd yr ymgyrch yn denu rhoddwyr gwaed newydd, drwy eu gwneud yn ymwybodol o sut y gall eu rhodd helpu cleifion sydd angen trallwysiad gwaed mewn ysbytai ledled Cymru

 

Mae pedwar prif grŵp gwaed: A, B, AB ac O; ac mae gan bob un o’r rhain deip positif a negatif.  Er bod rhai teipiau o waed yn fwy adnabyddus na’ i gilydd, mae’r gwasanaeth yn annog rhoddwyr o bob teip gwaed i gamu ‘mlaen a rhoi gwaed, i sicrhau bod digon o waed i ddarparu trallwysiadau achub bywyd i gleifion mewn ysbytai ledled Cymru.

 

Dywedodd Elin Jones, sy’n 21 oed, yn sioe y llynedd, ei bod hi wedi dechrau rhoi gwaed ar ôl cymryd rhan yn yr ymgyrch ‘ Beth yw fy nheip?’:

 

 “Rydw i newydd ddarganfod fy mod i’n A negatif, sy’n golygu y gellir rhoi fy ngwaed i unrhyw un, yn enwedig y rheiny sy’n dioddef o ganserau’ r gwaed fel lewcemia.

 

Mae rhoddion gwaed a dderbynnir yn cael eu gwahanu mewn i gelloedd coch, platennau a phlasma. Mae platennau’n hanfodol i geisio atal gwaedu a chleisio, ac maen nhw’n gallu bod yn bwysig iawn i gleifion sy’n cael triniaeth ar gyfer canserau fel lewcemia.

 

Parhaodd Elin: “Roedd hi mor gyflym a hawdd dod o hyd i fy nheip gwaed, ac roeddwn i’n gallu gwneud apwyntiad ar gyfer fy rhodd gwaed cyntaf ar yr un pryd hefyd.

 

“Mae rhoi gwaed yn rhywbeth ‘dwi wedi bod eisiau ei wneud erioed – mae fy nheulu yn rhoi gwaed hefyd. Ond doeddwn i byth fel petaswn i’n cael yr amser i fynd ati i drefnu apwyntiad i roi gwaed.”

 

Roeddwn i bob amser yn meddwl y buasai rhoi gwaed yn cymryd llawer o amser, ond dim ond am bump i ddeg munud rydych chi yno.

“Dwi ddim yn gallu meddwl am ffordd well o dreulio’r amser hwnnw na helpu rhywun mewn angen.”

 

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn casglu rhoddion gwaed a phlatennau sy’n cael eu rhoi gan roddwyr cymwys rhwng 17-66 oed. Mae’r gwasanaeth yn gartref i Gofrestr Rhoddwyr Mêr Esgyrn Cymru hefyd, sy’n caniatáu i bobl 17-30 oed ymuno â’r gofrestr mêr esgyrn lle gallent o bosibl, gydweddu â chlaf sydd â chanser gwaed, ac sydd angen mêr esgyrn neu drawsblaniad bôn-gelloedd.

 

Os hoffech gymryd rhan yn yr ymgyrch ‘ Beth yw fy nheip ‘ a darganfod eich teip tebygol o waed, ewch i stondin D251 Gwasanaeth Gwaed Cymru yn y Sioe Frenhinol rhwng 22 a 25 Gorffennaf. I gofrestru fel rhoddwr gwaed, cliciwch yma.