Yn dilyn cyfarfod cynhyrchiol iawn o Fwrdd Rhaglen Gwasanaeth Gwaed Cymru Gyfan ddydd Mercher,

….21 Ionawr 2015, cytunwyd y bydd staff presennol Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG sy’n darparu’r gwasanaeth yn y gogledd yn trosglwyddo i Wasanaeth Gwaed Cymru (GGC) o dan y Rheoliadau Trosglwyddo Ymgymeriadau (TUPE).

Mae’r cytundeb hwn yn dilyn cryn dipyn o waith gan wasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG a GGC o fodelu’r gwasanaeth newydd ac yn cydnabod y gweithlu medrus y mae gwasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG yn ei gyflogi ar hyn o bryd yn y gogledd. Mae Ymddiriedolaeth GIG Felindre a’i hisadran GGC yn falch o groesawu gweithlu sy’n hynod o ymroddedig a phrofiadol ac yn gobeithio y bydd y cytundeb ffurfiol ar TUPE yn rhoi sicrwydd i staff Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG mewn cyfnod o newid.

Rydym hefyd yn falch o hysbysu’r Bwrdd bod cryn dipyn o waith wedi’i wneud yn datblygu cymeradwyaeth y rhanddeiliaid o raglen Gwasanaeth Gwaed Cymru Gyfan. Cymeradwyodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BCUHB) y cynnig gwasanaeth yn eu cyfarfod bwrdd ar 14 Ionawr 2015 a bydd Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru (WHSSC), fel comisiynydd Gwasanaeth Gwaed Cymru Gyfan newydd, nawr yn trafod y cynnig gwasanaeth er mwyn cael cymeradwyaeth gan eu haelodau dros yr wythnosau nesaf. Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi gofyn am gael Achos Cyfiawnhad Busnes er mwyn i arian cyfalafol gael ei ryddhau ar gyfer cerbydau, offer ac elfennau ystâd y rhaglen sy’n cael ei ddatblygu ar hyn o bryd. Gofynnir am yr Achos Busnes erbyn diwedd mis Chwefror 2015 a bydd Llywodraeth Cymru yn craffu arno yn ystod mis Mawrth 2015.

Rhan hanfodol bwysig o’r rhaglen yw caffael Uned Storio Stoc addas yn y gogledd. Mae’r safle a ffefrir bellach wedi’i nodi ac, yn y cyfarfod, cymeradwyodd Bwrdd y Rhaglen y camau i ddechrau trafodaethau ag Ymddiriedolaeth GIG Felindre ynglŷn â chaffael y safle arfaethedig yn gyfreithiol. Bydd hyn yn cynorthwyo’r gwaith o ddechrau ar y broses caniatâd cynllunio ar gyfer yr Uned Storio Stoc. Mae’r gwaith o ddatblygu cynllun ar gyfer y safle a ffefrir yn parhau gyda phensaer penodol a gweithwyr ystadau proffesiynol eraill.

Byddwn yn parhau i roi’r wybodaeth ddiweddaraf am Wasanaeth Gwaed Cymru Gyfan wrth i’r rhaglen fynd rhagddi. Yn y cyfamser, os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Gavin Bryce, Prif Reolwr y Rhaglen ar gavin.bryce@wales.nhs.uk.