Teithio

Gall teithio y tu allan i’r DU effeithio ar p’un a allwch roi gwaed ai peidio. Y rheswm am hyn yw y gallwch ddal rhai heintiau dramor, drwy bigiadau gan fosgito neu bryfed eraill fel arfer.

Os rhoddwch enw’r wlad rydych yn bwriadu ymweld â hi, neu wedi ymweld â hi yma, gallwch weld a ydych yn debygol o gael eich gohirio rhag rhoi gwaed neu beidio. Dyma’r Mynegai Perygl Clefydau Daearyddol presennol a ddefnyddir gan holl Wasanaethau Gwaed y DU.

Pethau i’w hystyried:

Malaria

O 11 Awst 2017 ymlaen, bydd rhaid i chi aros 120 diwrnod/4 mis ar ôl ymweld ag ardal malarial cyn y gallwch rhoi gwaed. Mae hyn yn berthnasol hyd yn oed os ydych wedi cymryd meddyginiaeth antimalarial

Feirws Nîl y Gorllewin

Mae teithio i ardal Feirws Nîl y Gorllewin rhwng 1 Mai a 30 Tachwedd yn golygu bod yn rhaid i chi aros 28 diwrnod cyn y gallwch roi gwaed. Caiff hyn ei ymestyn i 6 mis os ydych yn datblygu symptomau ysgafn tra byddwch yno, neu o fewn 28 diwrnod ar ôl gadael yr ardal lle mae risg.

Os ydych wedi ymweld ag unrhyw le y tu allan i’r DU yn y 12 mis diwethaf, mae’n syniad da siarad ag un o’n cynghorwyr cyn dod i roi gwaed.

Feirysau Trofannol (Chikungunya, Dengue neu’r Feirws Zika).

Os byddwch yn teithio i ardal lle mae risg o ddal feirws trofannol, bydd yn rhaid i chi aros 28 diwrnod cyn y gallwch roi gwaed. Bydd hyn yn cael ei ymestyn i 6 mis os byddwch yn sâl yn ystod eich ymweliad neu o fewn 28 diwrnod ar ôl gadael yr ardal risg.

Clefyd Chagas

Mae rheolau arbennig yn berthnasol i bobl a anwyd yn Ne neu Canol America, neu y ganwyd eu mam yno ac hefyd, i bobl sydd wedi treulio 28 diwrnod neu fwy mewn amodau gwledig cyntefig yno. Gellir trosglwyddo Clefyd Chagas hefyd drwy drallwysiadau gwaed ac o’r fam i’w plentyn yn y groth. Os yw hyn yn berthnasol i chi, cysylltwch â ni ar 0800 252266 i gael asesiad pellach.

Twymyn Gwaedlifol Firaol

Mae twymyn gwaedlifol firaol yn derm cyffredinol ar gyfer salwch difrifol, sydd weithiau yn gysylltiedig â gwaedu, a allai gael ei achosi gan nifer o firysau. Fel arfer, mae’r term yn cael ei ddefnyddio ar gyfer afiechyd a achosir gan dwymyn LASSA, twymyn gwaedlifol Crimea-Congo, Twymyn y Dyffryn Hollt ac Ebola. Ni ddylai rhoddwyr sydd â hanes o dwymyn gwaedlifol firaol fyth roi gwaed. Bydd rhoddwyr sydd wedi ymweld ag ardal risg yn cael eu gohirio rhag rhoi gwaed am gyfnod o 6 mis.

Rydym yn gofyn y cwestiynau canlynol hefyd:

  • A gawsoch eich geni dramor?
  • A ydych wedi byw neu weithio dramor erioed?
  • A ydych wedi cael unrhyw salwch yn ystod neu ar ôl teithio dramor?