Ein hegwyddorion gofalu

Nod Gwasanaeth Gwaed Cymru yw darparu gwasanaeth o safon i’n rhoddwyr. Mae ein staff wedi’u hyfforddi i ddilyn yr Egwyddorion Gofalu hyn p’un a oes ganddynt rôl mewn sesiynau rhoi gwaed neu rôl gefnogol yn ein Pencadlys.

Rhoi gofal cwsmeriaid a gofal clinigol rhagorol i chi bob tro y byddwch mewn cysylltiad â’n staff.

Sicrhau bod sesiynau rhoi gwaed mor hygyrch a chyfforddus â phosibl.

Rhoi gwybodaeth i chi am y broses o roi gwaed a’r canlyniadau posibl.

Defnyddio’ch rhodd o waed am ddim er budd cleifion, nid er mwyn creu elw ariannol.

Rhoi gwybodaeth i’ch helpu i wneud penderfyniad hyddysg cyn rhoi eich caniatâd os byddwn yn gofyn am gael defnyddio eich rhodd gwaed neu gymryd samplau gennych at ddiben penodol.

Cwblhau’r broses o roi gwaed neu gymryd sampl heb oedi diangen.

Eich hysbysu am ganlyniad positif i brawf ar eich gwaed os bydd yn effeithio ar eich iechyd.

Cadw gwybodaeth amdanoch, a’i defnyddio, yn unol ag egwyddorion arweiniol cyfrinachedd a gofynion Deddf Diogelu Data 1998.

Eich hysbysu ymlaen llaw, pryd bynnag y bo’n bosibl, am newidiadau i’r meini prawf ar gyfer rhoi gwaed.