Hoffai Helen Jones rannu ei stori…

“Pan roeddwn 19 wythnos yn feichiog, cefais fy anfon i’r ysbyty a chefais fy niagnosio gyda brych blaen. Roeddwn i angen trallwysiadau gwaed bod 1-2 wythnos, ac nid oedd disgwyl i fy mabi fyw. “

Cafodd fy merch brydferth Rachel ei geni drwy doriad cesaraidd brys, ac fe’i hanfonwyd i’r Uned Gofal Arbennig i Fabanod yn pwyso 2 bwys 11 owns. Roedd Rachel yn amlwg yn ymladdwraig cyn iddi gael ei geni, a daeth allan yn ymladd am ei heinioes hefyd! Roedd Rachel ar beiriant anadlu am 4 diwrnod, a chafodd hefyd drallwysiad gwaed pan roedd yn bythefnos oed.

Mae fy merch bellach yn 23 mlwydd oed ac wedi ennill gradd dosbarth 1af mewn ffarmacoleg ac wedi dychwelyd i’w gradd meddygaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae hi’n caru bywyd ac yn fentrus dros ben, ac wrth ei bodd yn dringo creigiau ac yn cymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored.

Rwy’n gobeithio bod fy stori yn ysbrydoli pobl i barhau i roi gwaed gan eu bod yn gwneud gwaith gwych. Mae Rachel a minnau yn ddyledus iawn i roddwyr gwaed. Bydd Rachel drachefn yn achub bywydau pan fydd yn cymhwyso fel meddyg.

Ni allaf ddiolch digon i’r rhoddwyr dienw hynny am achub fy merch brydferth, werthfawr ac anhygoel.