Mae’r misoedd diwethaf wedi bod yn rhai prysur o ran sefydlu gwasanaeth gwaed Gymru Gyfan.

Yn ystod Hydref, mae llawer o weithgareddau’r rhaglen wedi canolbwyntio ar hyrwyddo cymeradwyaeth fewnol Rhaglen Weledigaeth, Glasbrint a Chynlluniau Llywodraethol GGCG Felindre.

Newyddion da, gan fod y rhain wedi derbyn sêl fendith Pwyllgor Cynllunio a Pherfformiad ac Ansawdd a Diogelwch yn ogystal â chymeradwyaeth llawn gan Fwrdd yr Ymddiriedolaeth ar y 15fed Hydref 2014. Y cammau nesaf yw cynnal trafodaeth pellach i sicrhau cymeradwyaeth allanol o’r cynllun llywodraethol a glasbrint gyda Bwrdd Iechyd Pifysgol Betsi Cadwaladr, Pwyllgor Gwasanaethau Arbenigol Iechyd Cymru a Llywodraeth Cymru.

Yn ystod Medi cynhaliodd Gwasnaeth Gwaed Cymru gyfan ddiwrnod “Cyfarch Timoedd” lwyddiannus yn Venue Cymru. Roedd llawer wedi mynychu ac roedd tim rhaglen GGC yn gallu rhannu y cynnyd a wnaed ers y cyfarfod diwethaf gyda staff GIGGT yn Ngogledd Cymru. Roedd hefyd yn gyfle i dderbyn adborth ac i ateb unrhyw gwestiwn oedd gan y staff. Cwblhawyd cyflweliadau ar gyfer y swydd Rheolwr Prosiect Portfolio gyda’r ymgeisydd llwyddiannus yn derbyn cynnig amodol yn ddarostyngiedig ar tystlythyrau ac adroddiad Iechyd Galwedigaethol boddhaol. Edrychwn ymlaen i groesawu Sarah i’r Gwasanaeth yng nghanol Rhagfyr.

Asedau Eiddo ac Ystadau – Mae gwaith yn parhau i sicrhau uned cadw stoc ddewisol yng Ngogledd-ddwyrain Cymru. Yn y dyfodol, bydd gwaed a gasglwyd yng Ngogledd Cymru yn cael ei gludo i uned cadw stoc newydd ac yna ar gyfer ei brosesu i Bontclun. Bydd gwaed wedi ei brosesu yn cael ei anfon i’r uned cadw stoc ar gyfer dosbarthu i dri ysbyty cwsmer yng Ngogledd Cymru. Mae cyfarfodydd pellach gyda Pherchnogion a’u hasiantaethau wedi eu cynnal gyda thrafodaethau yn parhau gyda chynllunwyr lleol. Mae cyfarfod cychwynnol gyda thîm dylunio eisoes wedi ei gynnal i hyrwyddo’r broses cais cynllunio i gefnogi’r tendro ar gyfer adnewyddu yr adeilad gan roi iddynt hefyd cynlluniau manwl a manylebau ar gyfer contractwyr allu rhoi cynigion.

Cyllid – mae llif gwaith Cyllid wedi darfod y costio sy’n berthnasol i ddarparu gwasanaeth sydd wedi ei amlinellu o fewn y Rhaglen Glasbrint. Mae’r costau cyllid cyfredol wedi ei ‘gau i lawr’ a bydd yn cael ei reoli gan reoli newid.

Newid Gweithlu a Chyfundrefnol – Mae gwaith braenaru yn parhau ar gyfer TUPE i adnabod unrhyw fylchau yn y gweithlu a pheryglon cysylltiedig. Mae cynnig drafft wedi ei dderbyn eisoes gan GIGGT yn adnabod eu staff sydd gyda hawliau o dan TUPE. Mae hyn wedi cael ystyriaeth gan GGC ac rydym yn obeithiol y gall bupur ar y cyd ei gwblhau erbyn Rhagfyr er mwyn gallu dwyn sylw iddo ym mwrdd rhaglen nesaf i gael ei gymeradwyo. Mae Sarah Morley, Cadair Llif gwaith Newid Gweithlu a Chyfundrefnol wedi cwrdd â’i chymheiriad David Evans (GIGGT) ac mae cynllun llif gwaith wedi ei addasu/ddiweddaru.