Mae Gorffennaf ac Awst wedi bod yn fisoedd prysur iawn i Raglen Gwasanaeth Gwaed Cymru Gyfan ac mae

Mae Gorffennaf ac Awst wedi bod yn fisoedd prysur iawn i Raglen Gwasanaeth Gwaed Cymru Gyfan ac mae llawer wedi’i gyflawni mewn amser byr.

Cynhaliodd Gwasanaeth Gwaed Cymru Gyfan ddigwyddiad llwyddiannus i randdeiliaid clinigol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (ein hysbytai cwsmer yn y dyfodol) ddechrau mis Gorffennaf a chawsom adborth gwerthfawr iawn gan glinigwyr, staff banciau gwaed a phatholeg o bob cwr o ardal y bwrdd iechyd. Gwnaethant groesawu Gweledigaeth Gwasanaeth Gwaed Cymru Gyfan a manylion y gwasanaeth a gafodd eu rhannu a chynigiwyd sylwadau defnyddiol a syniadau y gellir eu rhoi ar waith.

Cyfarfu Bwrdd y Rhaglen eto yn ddiweddarach yn ystod y mis ac ystyriodd ddrafft cynnar o’r Glasbrint sy’n disgrifio’r gwasanaeth a sut y caiff ei roi ar waith. Roedd y ddogfen yn ffrwyth ymdrech sylweddol gan staff i gynllunio a dylunio Gwasanaeth Cymru Gyfan ar gyfer y cyfnod ar ôl 2016. Cafodd cynllun llywodraethu ei ddatblygu hefyd a chafodd ei ystyried gan y Bwrdd sy’n amserlennu pob cymeradwyaeth sy’n ofynnol gan bob un o’r sefydliadau partner.

Mae croeso i chi gysylltu â mi os bydd gennych unrhyw gwestiynau eraill neu ymholiadau gavin.bryce@wales.nhs.uk