Dyfarnwyd MBE i Joan Jones yn Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines

Mae Joan Jones, Pennaeth Sicrwydd Ansawdd a Chydymffurfio Rheoleiddiol ar gyfer Gwasanaeth Gwaed Cymru, wedi derbyn MBE yn Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines.

Mae Joan, sy’n byw yn Abertawe ac yn gweithio ym Mhencadlys Gwasanaeth Gwaed Cymru yn Nhonysguboriau, wedi bod yn gweithio yng ngwasanaethau trallwyso’r GIG yng Nghymru ers 1971. Ymunodd â Gwasanaeth Gwaed Cymru yn 2004.

Yng Ngwasanaeth Gwaed Cymru, mae hi’n gyfrifol am sicrhau bod yr holl ofynion diogelwch ac ansawdd gwaed yn cael eu bodloni fel y’u diffinnir gan gyrff rheoleiddiol.

Yn ogystal â rheoli gwaith dyrys bob dydd, mae Joan yn cynnig ei harbenigedd i lawer o grwpiau o’i gwirfodd, gan gynnwys Grŵp Gweithredu Achub Celloedd y DU a’r Rhwydwaith Trallwyso Gwaed Gwell.

Helpodd Joan i drosi Cyfarwyddeb Gwaed yr UE yn gyfraith y DU, a chadeiriodd archwiliad Grŵp Effaith Gweithredol y GIG ar draws y DU ar effaith y rheoliadau ar labordai trallwyso mewn ysbytai.
Mae hi hefyd wedi gweithio gyda’r Weinyddiaeth Amddiffyn, a chafodd ei phenodi’n Gynghorydd Ymgynghorol mewn Meddygaeth Trallwyso i Luoedd Ei Mawrhydi, gyda’i chyfraniad eithriadol yn helpu i ddarparu gwasanaeth o’r radd flaenaf sydd wedi achub nifer o fywydau.

Meddai Joan: “Rwyf wrth fy modd ac yn falch iawn o fod wedi cael y wobr hon. Rwyf wedi bod yn ymwneud â chreu rhaglenni gwaith arloesol drwy gydol fy ngyrfa, i geisio gweld gostyngiad mewn materion sy’n gysylltiedig â thrallwyso.

“Ar sawl cyfrif, nid i mi yn unig y mae’r wobr hon, ond i’r holl bobl rwyf wedi gweithio â nhw a’r rhai hynny sydd wedi fy nghefnogi dros y blynyddoedd.”

Meddai Cath O’Brien, Cyfarwyddwr Gwasanaeth Gwaed Cymru: “Rwy’n hapus dros ben bod Joan wedi cael MBE. Mae hwn yn anrhydedd haeddiannol iawn gan fod ei harbenigedd, ei hymroddiad a’i hymrwymiad i wella’r gwasanaeth yn y DU ac ar draws y byd yn cael eu cydnabod yn eang.”

Fel prif gynghorydd ar weithredu rheoliadau ansawdd gwaed, mae Joan wedi chwarae rôl flaenllaw mewn cynghori’r Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd (MHRA).

Mae ei chred bod addysg yn greiddiol i arferion da, diogelwch ac ansawdd wedi cael ei atgyfnerthu gan ei gwaith yn darlithio ar drallwyso gwaed. Mae Joan wedi bod yn ddylanwad arweiniol wrth ddatblygu cenhedlaeth o ymarferwyr trallwyso wrth iddynt ddatblygu eu hymarferion.

Mae Joan yn cynnig ei chyngor a’i harbenigedd ar ffurf nifer o weithgareddau gwirfoddol, sy’n cynnwys asesu a golygu safonau proffesiynol, polisi a datblygiadau ymarfer ar gyfer Cymdeithas Haematoleg Prydain, cynghori’r Sefydliad Gwyddoniaeth Fiofeddygol a gweithio fel Ysgrifenyddes Anrhydeddus ar gyfer Cymdeithas Trallwyso Gwaed Prydain.