John Hartson yn Cefnogi Gwasanaeth Gwaed Cymru

Gwnaeth y seren bêl-droed John Hartson helpu i lansio ymgyrch newydd i recriwtio mwy o roddwyr platennau mewn ymgais i gyflenwi digon o blatennau i’n hysbytai yng Nghymru.

Wynebodd John frwydr fwyaf ei fywyd pan gafodd wybod bod canser y ceilliau ganddo.

Cafodd driniaeth radiotherapi a chemotherapi ddwys yn Ysbyty Singleton yn sgîl hyn. Ond yn drychinebus, dangosodd sganiau fod y canser wedi lledaenu i’w ysgyfaint a’i ymennydd a chafodd John ei symud i’r uned niwroleg yn Ysbyty Morriston i gael llawdriniaeth frys.

Cafodd John ddwy lawdriniaeth ar ei ymennydd a chafodd ei gadw yn yr uned gofal dwys. Roedd niwmonia arno ac am fisoedd bu’r tîm meddygol yn ymladd i’w gadw’n fyw.

Unwaith yr oedd John yn ddigon cryf cafodd driniaeth cemotherapi ddwys ac ym mis Mawrth 2010 cafodd lawdriniaeth chwe awr o hyd arall ar ei ysgyfaint.

Mae John bellach yn gwella ac yn cael profion gwaed a sganiau rheolaidd i fonitro ei gynnydd. Er bod y perygl yn parhau, mae John yn gobeithio y bydd y canser yn cadw draw ac y gall ddychwelyd i fyw bywyd normal.

Dywedodd John: “Cefais ofal ardderchog gan y staff meddygol a llawfeddygol yn ysbytai Singleton a Morriston. Rwyf hefyd yn ddiolchgar i’r miloedd o roddwyr gwaed a phlatennau sy’n helpu cleifion fel fi. Wrth i driniaeth ganser wella mae mwy o bobl yn cael gwybod bod ganddynt y clefyd hwn, a cheir mwy o alw am y triniaethau hyn sy’n achub bywydau”.