Stori Karen

Mae menyw o Gaernarfon a gafodd dair uned o waed yn dilyn trawma yn ystod genedigaeth yn defnyddio Diwrnod Rhoddwyr Gwaed y Byd (Mehefin 14) i ddweud ‘diolch’ i roddwyr gwaed ar draws Cymru.

Derbyniodd Karen White, 36 o Groeslon, dair uned o waed yn Ysbyty Gwynedd i gefnogi ei hadferiad ar ôl dioddef hematoma difrifol yn dilyn toriad Cesaraidd brys.

Meddai Karen: “Heb y gwaed a gefais pan oeddwn wir ei angen, ni fuaswn i yma heddiw gyda fy nau blentyn hyfryd.”

“Dwi eisiau i roddwyr wybod y gall eu gwaed drawsnewid bywydau pobl. Dydy rhoddwyr bron fyth yn cwrdd â’r rheiny sy’n derbyn eu gwaed, ond mae’n bwysig eu bod nhw’n gwybod pa mor ddiolchgar ydyn ni, y rheiny sy’n derbyn y gwaed, am y rhodd o fywyd maen nhw wedi’i rhoi i ni.”

Diwrnod ymwybyddiaeth rhyngwladol yw Diwrnod Rhoddwyr Gwaed y Byd, i ddiolch i roddwyr gwaed gwirfoddol am eu rhoddion gwaed sy’n achub bywydau. Mae’r diwrnod yn codi ymwybyddiaeth hefyd o’r angen am roddion gwaed rheolaidd i sicrhau ansawdd a diogelwch ac argaeledd gwaed a chynhyrchion gwaed i gleifion mewn angen. 

Eleni, mae Diwrnod Rhoddwyr Gwaed y Byd yn disgyn yn ystod ymgyrch ymwybyddiaeth rhyngwladol o’r enw Teipiau Coll. Yn ystod yr ymgyrch, mae cyrff ac unigolion ar draws Cymru wedi dod at ei gilydd i ollwng y llythrennau A, B ac O o’u proffil cyfryngau cymdeithasol i godi ymwybyddiaeth am bwysigrwydd y prif grwpiau gwaed hyn.

Dywedodd Cath O’Brien, Cyfarwyddwr Gwasanaeth Gwaed Cymru: “Mae pob rhoddwr gwaed yn arwr i ni, ac mae Diwrnod Rhoddwyr Gwaed y Byd yn gyfle pwysig i ni ddiolch iddynt am eu cefnogaeth ddianwadal.

“Mae tua 90,000 o roddwyr gwaed ar draws Cymru wedi rhoi gwaed o leiaf unwaith yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf. Mae llawer o’n rhoddwyr yn rhoi gwaed ar bob cyfle posib, ac mae rhai wedi cyrraedd 50, 75 neu hyd yn oed 100 o roddion!

“Mae gan un uned o waed y potensial i helpu hyd at dri o gleifion, felly mae’r rhoddwyr hyn yn cael effaith fawr ar fywydau pobl. Heb roddwyr gwaed, byddai’r byd yn le gwahanol iawn i gleifion.”

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn rhedeg mwy na 1600 o sesiynau rhoi gwaed ar draws Cymru bob blwyddyn, ac yn casglu bron i 100,000 o unedau o waed. Mae gwaed sydd yn cael ei gasglu yng Nghymru yn cael ei gyflenwi i 19 o ysbytai ar draws y wlad.

Gall unrhyw un sydd â diddordeb mewn rhoi gwaed fynd i gwaedcymru.org.uk neu ffonio 0800 252266 i fwcio apwyntiad mewn clinig gerllaw.