Achubwyr bywyd lleol yn cymharu cyrraedd cerrig milltir o ran rhoi gwaed fel “ennill cap i Gymru”, ac yn galw ar roddwyr newydd i gamu ‘mlaen

Mae un o roddwyr hiraf ei wasanaeth Caerfyrddin yn galw ar bobl leol i ddechrau rhoi gwaed ar ôl cael ei gydnabod gan Wasanaeth Gwaed Cymru am roi 100 rhodd o waed.

Mae Gwyn Jones o White Mill, sy’n 70 oed, wedi bod yn rhoi gwaed am fwy na 50 mlynedd, ar ôl rhoi ei rodd gyntaf nôl yn y 1960au. Mae pob rhodd yn gallu achub hyd at dri bywyd, felly gallai ymroddiad Gwyn fod wedi helpu dros 300 o gleifion.

Gellir defnyddio rhoddion gwaed i helpu i gefnogi cleifion mewn angen ar draws y wlad, o sefyllfaoedd brys fel damweiniau difrifol a chymhlethdodau geni plant, i gefnogi cleifion canser yn ystod triniaeth cemotherapi.

Wrth siarad yn y digwyddiad cydnabod rhoddwyr sy’n dathlu rhoddwyr cerrig milltir lleol, dywedodd Gwyn: “Rhoddais waed am y tro cyntaf yn 17 oed, tra’n gweithio fel prentis i fecanydd lleol. Ar ôl rhoi gwaed gyda chydweithwyr am y tro cyntaf, ‘dwi wedi parhau i wneud hynny, ac wedi rhoi cyfanswm o 102 o roddion gwaed… hyd yn hyn!

“Mae derbyn y wobr hon i ddathlu fy 100fed rhodd o waed fel ennill cap i Gymru – ni fuaswn i’n gallu bod yn fwy balch o gefnogi’r rheiny sydd mewn angen ar draws y wlad.

“Mae’r staff wedi gwneud i mi deimlo’n gartrefol bob tro dwi’ n mynd i fy nghlinig lleol. Mae’n rhwydd, ac rydych chi’n teimlo’n dda bob amser wedyn – yn enwedig ar ôl cael paned o de a bisgedi!

“Dim ond tri y cant o’r boblogaeth gymwys sy’n cyfrannu, os ydych chi’n ifanc, yn heini ac yn iach, rhowch gynnig arni.”

Yn ogystal â derbyn gwobrau am roi gwaed a phlatennau, derbyniodd dau unigolyn wobr am roi eu mêr esgyrn, ar ôl cael eu dewis fel y rhoddwyr oedd yn cyfateb orau ar gyfer claf oedd angen trawsblaniad o gronfa ddata o fwy na 35 miliwn o roddwyr ar draws y byd.

Cofrestrodd Owen Jones, 30 o Landysul, â Chofrestr Rhoddwyr Mêr Esgyrn Cymru naw mlynedd yn ôl tra’n rhoi gwaed: “Ymunais â’r gofrestr mêr esgyrn tra’n rhoi gwaed, ac roedd yn eithaf syml. Pan roeddwn yn cofrestru, doeddwn i ddim yn meddwl y buasen nhw fyth yn fy newis i.

“Roedd yn dipyn o sioc pan gefais alwad flynyddoedd yn ddiweddarach i ddweud bod posibiliad bod fy meinwe’n cyfateb â chlaf mewn angen, ond doedd dim amheuaeth yn fy meddwl, a dywedais ie yn syth!

“Cyn pen dim, roeddwn wedi rhoi fy rhodd mêr esgyrn a allai achub bywyd.

“Os ydych chi rhwng 17-30 oed ac yn heini ac yn iach, ceisiwch fynd i roi gwaed os allwch chi, a thra byddwch chi wrthi, ymunwch â’r gofrestr mêr esgyrn. Cafodd fy nain 14 uned o waed i gefnogi ei thriniaeth ar gyfer canser, ac ni fyddai hyn wedi bod yn bosibl oni bai am roddwyr Cymru.”

Roedd Gwyn ac Owen yn ddau allan o 59 o roddwyr gwaed carreg filltir a gafodd eu cydnabod am eu hymroddiad i Wasanaeth Gwaed Cymru. Gyda’i gilydd, maen nhw wedi rhoi 3,427 o roddion gwaed a allai fod wedi achub hyd at 10,427 o fywydau.

Mae angen i Wasanaeth Gwaed Cymru gasglu 350 o roddion gwaed bob dydd er mwyn cyflenwi gwaed i gleifion mewn angen mewn ysbytai. Mae’r gwasanaeth yn dibynnu’n llwyr ar haelioni rhoddwyr sy’n dod ymlaen i achub bywyd ar draws Cymru.

I ddechrau eich taith achub bywyd, cliciwch yma, neu ffoniwch 0800 252 266.