Ysgolion Trefynwy yn dod at ei gilydd i arbed bywydau.

Mae tair ysgol yn Nhrefynwy yn cael eu canmol gan Wasanaeth Gwaed Cymru ar ôl i griw o 59 o bobl, yn fyfyrwyr, staff a rhieni, gymryd amser i roi gwaed.

Ysgol i Ferched Trefynwy, Ysgol i Fechgyn Trefynwy ag Ysgol Gyfun Trefynwy yw’r rhai cyntaf i ymuno â chriw newydd o bump o Ysgolion Cyfun eraill ledled Cymru. Mae’r fenter newydd gan Wasanaeth Gwaed Cymru eisiau ysbrydoli ac annog pobl ifanc i dorchi eu llewys a rhoi gwaed i helpu cleifion sydd mewn angen ledled y wlad.

Fe wnaeth y myfyrwyr archebu pob apwyntiad oedd ar gael, a gwnaethpwyd cyfanswm o 59 o roddion gwaed yn eu sesiwn roi gwaed gyntaf erioed. Mae 13 o roddwyr gwaed eraill wedi rhoi eu henwau ar Gofrestr Rhoddwyr Mêr Esgyrn Cymru. Maent nawr mewn cronfa ddata sy’n cynnwys dros 35 miliwn o roddwyr o bob rhan o’r byd y gallai eu priodoleddau unigryw olygu mai nhw yw’r unig berson yn y byd allai achub bywyd rhywun sydd angen trawsblaniad.

Mae Prifathrawes Ysgol i Ferched Trefynwy, Mrs Jessica Miles, wedi canmol y myfyrwyr am eu cyfraniad neilltuol: “Rydym yn falch iawn o hybu’r fenter hon ar y cyd â Gwasanaeth Gwaed Cymru a’r rhaglen allgymorth sydd ganddynt. Pobl ifanc yw dyfodol Gwasanaeth Gwaed Cymru, ac rydym yn falch iawn o ddod â’r tair ysgol uwchradd yn Nhrefynwy at ei gilydd.

“Gwyddom fod pobl ifanc yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol mewn llawer o ffyrdd, felly mae’n hollbwysig fod pobl ifanc yn gwybod pa mor bwysig yw rhoi gwaed. Mae pob rhodd o waed yn gallu arbed hyd at dri bywyd. Felly gyda’i gilydd, gallai ein disgyblion wedi arbed cannoedd o fywydau yng Nghymru. Byddem ni’n sicr yn annog ysgolion uwchradd eraill ledled Cymru i gefnogi’r fenter bwysig hon, sy’n werth chweil.

“Rwy’n dda gweld ysbryd cymunedol mor gryf yma yn Nhrefynwy, ac rydym yn falch iawn o weld ein hysgolion yn sefyll ochr yn ochr â’i gilydd yn helpu achos mor dda.”

Ar ôl rhoi gwaed am y tro cyntaf, dywedodd Lili Stiff o Ysgol i Ferched Trefynwy: “Dydw i ddim yn gweld pam dylai pobl beidio â rhoi gwaed os ydynt yn gallu. Nid yw’n rhywbeth sy’n eich niweidio, rydych chi’n teimlo’n dda wedyn ac rydych chi wedi gwneud rhywbeth i helpu person mewn angen.”

Mae’r myfyrwyr o Drefynwy yn ymuno â phum ysgol gyfun arall ledled Cymru, sef: Olchfa (Abertawe), Basaleg (Casnewydd), Y Pant (Tonysguboriau), Castell Alun (Wrecsam) a Phrestatyn (Prestatyn). Bydd yr ysgolion newydd yn helpu Gwasanaeth Gwaed Cymru i gael 300 o roddwyr tro cyntaf yn ychwanegol bob blwyddyn, ac mae disgwyl i fwy o ysgolion cymwys ymuno â’r rhaglen yn 2020.
Cafodd y rhaglen ysgolion ei chreu ar ôl cynnal sesiynau llwyddiannus yn: Ysgolion Cyfun Stanwell (Penarth), Y Bont-faen, Bryntirion (Pen-y-bont ar Ogwr), lle daeth myfyrwyr yn rhoddwyr gwaed ac yn rhoddwyr mêr esgyrn.

Gyda’i gilydd, mae’r pedair ysgol sydd eisoes yn y rhaglen wedi rhoi dros 1,000 o roddion gwaed. Mae cyrraedd y garreg filltir hon yn golygu y gallai bywydau mwy na 3,000 o bobl a 6,000 o fabanod fod wedi cael eu harbed diolch i’r weithred anhunanol hon.

Er mwyn sicrhau bod cyflenwad cyson o waed yn cyrraedd ysbytai ledled Cymru, mae angen i Wasanaeth Gwaed Cymru gael mwy na 100,000 o roddion gwaed bob blwyddyn, sy’n cyfateb i 350 bob dydd.

Ychwanegodd Alan Prosser, Cyfarwyddwr Gwasanaeth gyda Gwasanaeth Gwaed Cymru: “Hoffem ddiolch i’r myfyrwyr a’r aelodau o staff sydd wedi cyfrannu’n garedig tuag at y 100,000 o roddion gwaed sydd eu hangen yng Nghymru bob blwyddyn. Maen nhw wedi dangos ymrwymiad gwych, ac ysbryd cymunedol campus.

“Mae’n hanfodol i ni drosglwyddo i’r genhedlaeth iau pa mor bwysig yw rhoi gwaed. Drwy gael cefnogaeth ysgolion yng Nghymru, gallwn ni annog mwy o fyfyrwyr i geisio rhoi gwaed fel rhan o’u diwrnod ysgol. Gobeithio y bydd gweithredoedd y disgyblion yma yn annog mwy o bobl sy’n byw yng Nghymru i ystyried rhoi gwaed yn y dyfodol.

“Defnyddir y gwaed nid yn unig ar gyfer damweiniau ac argyfyngau, ond hefyd ar gyfer cleifion canser a lewcemia sydd angen trallwysiadau rheolaidd. Rhaid i ni felly gynnal cyflenwad cyson i gefnogi cleifion mewn angen ledled y wlad.

“Os nad ydych chi wedi rhoi gwaed o’r blaen, dyma amser gwych i roi cynnig arni.”

I ddechrau eich taith i achub bywydau, ewch i https://www.wbs.cymru/Ysgolion ffoniwch 0800 252 266.