Gwasanaeth gwaed cenedlaethol newydd i’w greu ar gyfer Cymru

Gwasanaeth gwaed cenedlaethol newydd i’w greu ar gyfer Cymru

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru heddiw (dydd Mercher 8 Gorffennaf), y bydd Gwasanaeth Gwaed Cymru Gyfan newydd yn cael ei greu, i sicrhau y caiff cleifion yng Nghymru eu helpu yn uniongyrchol bob tro y bydd rhywun yn rhoi gwaed,

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru heddiw (dydd Mercher 8 Gorffennaf), y bydd Gwasanaeth Gwaed Cymru Gyfan newydd yn cael ei greu, i sicrhau y caiff cleifion yng Nghymru eu helpu yn uniongyrchol bob tro y bydd rhywun yn rhoi gwaed,

Bydd y gwasanaeth newydd, fydd yn cael ei ddarparu gan Wasanaeth Gwaed Cymru, yn diogelu ac yn creu swyddi yng Nghymru, yn gwneud defnydd mwy effeithlon o gynhyrchion gwaed, yn creu mwy o glinigau rhoi gwaed yn y Gogledd ac yn arbed arian.

Mae dau sefydliad yn gyfrifol ar hyn o bryd am roi a chyflenwi gwaed yng Nghymru. Yn y De, y Canolbarth a’r Gorllewin, Gwasanaeth Gwaed Cymru sy’n gyfrifol am gasglu, prosesu a dosbarthu cynhyrchion gwaed. Yn y Gogledd, Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG sy’n gyfrifol am gasglu gwaed. O fis Mai 2016, bydd un gwasanaeth – Gwasanaeth Gwaed Cymru – yn gwasanaethu’r wlad gyfan.

Mae manteision y newidiadau yn cynnwys:

  • Gwasanaeth sy’n fwy effeithiol, cadarn ac adweithiol i anghenion Cymru;
  • Diogelu swyddi 41 o staff Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG sy’n trosglwyddo i Wasanaeth Gwaed Cymru Gyfan; bydd 8 o swyddi newydd yn cael eu creu yn Wrecsam ac 8 o swyddi newydd yn cael eu creu yn y De;
  • Bydd 25 o glinigau ychwanegol ar gyfer rhoi gwaed;
  • Bydd arbedion hirdymor o £596,000 bob blwyddyn.

Meddai Cath O’Brien, Cyfarwyddwr Gwasanaeth Gwaed Cymru: “Rydyn ni’n edrych ymlaen at ymestyn ein gwasanaethau rhagorol i bobl sy’n rhoi gwaed, er mwyn achub bywydau ledled Cymru gyfan. O fis Mai 2016, bydd pawb sy’n rhoi gwaed yng Nghymru yn bennaf yn cefnogi cleifion yn ysbytai Cymru.

“Rydyn ni wedi bod yn gweithio’n agos gyda Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG i sicrhau bod y gwasanaeth yn cael ei drosglwyddo mor llyfn â phosibl a bod staff, rhoddwyr ac ysbytai yn cael eu diweddaru’n llawn am hynt ein gwaith.”

Meddai’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Mark Drakeford:

“Mae meddygaeth fodern yn dibynnu ar ddarpariaeth gyson o waed a chynhyrchion gwaed, ac mae gan Wasanaeth Gwaed Cymru enw da iawn am ddarparu gwasanaethau diogel, dibynadwy ac effeithlon. Bydd gwasanaeth Cymru gyfan yn sicrhau gwerth am arian i Gymru, ac yn cynnal gwasanaeth o ansawdd uchel.

“Bydd y gwasanaeth yn defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf a datblygiadau gwyddonol i sicrhau bod pob punt Gymreig sy’n cael ei buddsoddi mewn gwasanaethau gwaed yn bodloni anghenion pobl Cymru.

Meddai’r Dirprwy Weinidog Iechyd, Vaughan Gething:

“Rwyf eisiau i ni drosglwyddo i wasanaeth Cymru gyfan yn ddi-drafferth. Rydyn ni’n bod yn ofalus o ran sicrhau bod pawb sy’n rhoi gwaed yng Nghymru yn gwybod eu bod yn cynnig rhodd werthfawr ac osgoi unrhyw oedi yn y trefniadau casglu. Nod y gwasanaeth newydd yw cadw ffydd rhoddwyr, annog mwy o bobl newydd i roi gwaed, a chyfathrebu â phobl sydd wedi rhoi gwaed yn y gorffennol.

“Mae Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG wedi rhoi gwasanaeth hanfodol i bobl yng Ngogledd Cymru, ac nid unrhyw fethiant ar ei ran yw’r rheswm dros ddod â’i wasanaethau i ben. Bydd cychwyn gwasanaeth Cymru gyfan yn sicrhau bod gennym drefniadau cynaliadwy sy’n cyd-fynd â’n dyheadau cenedlaethol ar gyfer GIG Cymru.”

Bydd y gweithlu medrus sy’n cael ei gyflogi gan Waed a Thrawsblaniadau’r GIG yn y Gogledd yn cael ei drosglwyddo i Wasanaeth Gwaed Cymru Gyfan newydd. Bydd timau ym Mangor a Wrecsam yn cynnal cyfuniad o sesiynau rhoi gwaed yn y gymuned a sesiynau symudol ar draws y Gogledd; bydd casgliadau’n parhau mewn lleoliadau presennol, a bydd y gwasanaeth newydd yn sefydlu clinigau newydd mewn gweithleoedd a lleoliadau eraill.

Ar ôl rhoi gwaed, bydd yn cael ei anfon i uned newydd yn Wrecsam i’w anfon ymlaen i gael ei brosesu yn y labordy presennol yn Nhonysguboriau yn y De. Wedi hynny, caiff ei ddychwelyd i Wrecsam i’w anfon ymlaen i Ysbyty Bangor, Ysbyty Glan Clwyd ac Ysbyty Maelor Wrecsam. Bydd yr ysbytai hyn yn cadw cyflenwadau mwy o waed, sy’n lleihau’r angen am gyflenwadau ad hoc a brys. Mae gan wasanaethau gwaed y DU drefniant cyfnewid os bydd angen gwaed prin neu waed ar frys.