Newyddion

Wrth i dymor yr ŵyl ddynesu, mae rhoddwyr gwaed yng Nghymru yn cael eu hannog i ymestyn gwahoddiad Nadoligaidd i ffrindiau ac anwyliaid i ymuno â nhw i roi’r rhodd o fywyd y Nadolig hwn…darllen mwy. Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn galw ar ei roddwyr ffyddlon i ddod â’u’plws un’ gyda nhw, wrth iddyn nhw … Continue reading Rhoddwyr gwaed yn cael eu hannog i wahodd eu ‘Plws Un’ pan maen nhw’n rhoi gwaed y Nadolig hwn.

Darllen Rhagor...

Yn ddiweddar, torchodd mwy na 100 o fyfyrwyr chwaraeon eu llewys i roi gwaed mewn clinig oedd wedi’i drefnu’n arbennig ar gyfer clybiau chwaraeon ym Mhrifysgol Caerdydd. Cafodd y clinig ‘clybiau chwaraeon’ arbennig, a gafodd ei gynnal yng Nghanolfan Gymunedol Cathays, ei drefnu ar gais Clwb Rygbi Dynion Prifysgol Caerdydd, a ymrwymodd i lenwi dros … Continue reading Timau Chwaraeon Prifysgol yn dod at ei gilydd i achub hyd at 300 o fywydau

Darllen Rhagor...

Fel rhan o’i ymgyrch i annog rhoddwyr gwaed newydd, ymwelodd Gwasanaeth Gwaed Cymru â chartref y Cardiff Devils wrth iddynt wynebu MK Lightning, i helpu cefnogwyr i ddarganfod eu teip gwaed. Mae’r ymgyrch ‘Beth yw fy Nheip?’ yn defnyddio pricyn bach o waed o ben eich bys i ddod o hyd i’ch teip o waed … Continue reading Cefnogwyr y Cardiff Devils yn cael eu hannog i dorchi eu llewys a rhoi gwaed y Nadolig hwn.

Darllen Rhagor...

Mae goroeswr canser a gafodd rodd mêr esgyrn a achubodd ei bywyd gan rywun nad ydy hi erioed wedi ei gyfarfod wedi ysgrifennu cerdd o’r galon i ddweud diolch i’r dyn a achubodd ei bywyd ar Ddiwrnod Rhoddwyr Mêr Esgyrn y Byd (15 Medi). Fe gafodd Kelly Coombes, mam 28 oed o Gaerffili, ei diagnosio … Continue reading “Diolch ddieithryn caredig” – mam o Gaerffili yn ysgrifennu cerdd o’r galon i’r rhoddwr mêr esgyrn a achubodd ei bywyd

Darllen Rhagor...

Mae mwy nag wyth deg o  roddwyr sydd wedi cyrraedd cerrig milltir wedi cael eu dathlu dros yr wythnosau diwethaf am eu hymrwymiad i Wasanaeth Gwaed Cymru, gyda rhai gwesteion yn cyrraedd eu 100fed rhodd ar ôl rhoi gwaed am ddegawdau. Yn ddiweddar, cynhaliwyd dwy seremoni wobrwyo yng Ngwesty’r Metropole, Llandrindod, gyda rhoddwyr gwaed lleol … Continue reading Rhoddwyr yn Llandrindod yn dathlu achub dros 13,000 o fywydau gyda Gwasanaeth Gwaed Cymru.

Darllen Rhagor...

Mae menyw o Abertawe sydd o bosib, wedi achub 300 o fywydau drwy roi gwaed dros y 40 mlynedd diwethaf, yn defnyddio pen-blwydd y GIG yn 70 oed (ar 5 Gorffennaf) i annog mwy o bobl i ddechrau rhoi gwaed. Mae Marian Williams, sy’n 61 mlwydd oed ac sy’n byw yn Cilá yn Abertawe, yn … Continue reading Unigolyn sydd wedi bod yn rhoi gwaed am 40 mlynedd yn annog ‘y genhedlaeth nesaf’ i gamu mlaen.

Darllen Rhagor...

Dydd Iau, 14 Mehefin yw Diwrnod Rhoddwyr Gwaed y Byd, sef diwrnod ymwybyddiaeth rhyngwladol i ddiolch i roddwyr gwaed gwirfoddol am eu rhoddion gwaed sy’n achub bywydau. Mae’r diwrnod yn codi ymwybyddiaeth hefyd, o’r angen am roddion gwaed rheolaidd i sicrhau ansawdd a diogelwch ac argaeledd gwaed a chynhyrchion gwaed i gleifion mewn angen. Mae … Continue reading Diwrnod Rhoddwyr Gwaed y Byd

Darllen Rhagor...

Mae dyn o Gaerdydd yn canmol rhoddwyr gwaed ar draws Cymru am helpu cleifion mewn angen fel eu hun, yn dilyn Diwrnod Canser y Byd ar Ddydd Llun, 28 Mai 2018. Mae Tony Davies, 80, o Bentref Llaneirwg yn derbyn trallwysiadau gwaed yn rheolaidd yn Ysbyty Athrofaol Cymru ar gyfer lewcemia, un o’r mathau mwyaf … Continue reading Claf canser y gwaed yn dweud diolch i roddwyr ar ran Cleifion ar draws Cymru ar Ddiwrnod Canser Gwaed y Byd

Darllen Rhagor...

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn annog pobl ifanc 17 oed a hŷn i ddechrau rhoi gwaed drwy ddarganfod eu teip gwaed yn Eisteddfod yr Urdd, sydd yn rhedeg o ddydd Llun 28 Mai tan ddydd Gwener, 1 Mehefin 2018. Mae’r ymgyrch genedlaethol o’r enw ‘Beth yw fy Nheip?, yn cynnwys proses syml, sy’n defnyddio tipyn … Continue reading Ymwelwyr i Eisteddfod yr Urdd yn cael eu hannog i ddechrau ar eu taith i achub bywydau drwy ddarganfod eu teip gwaed

Darllen Rhagor...

Bydd gan roddwyr ar draws Cymru fwy o reolaeth dros eu hapwyntiadau rhoi gwaed o hyn ymlaen, gan fod Gwasanaeth Gwaed Cymru wedi cyflwyno cyfres o welliannau i’w system bwcio apwyntiadau ar-lein heddiw. Ymhlith y gwelliannau, bydd rhoddwyr sy’n trefnu apwyntiad ar-lein yn awr: • Yn cael dewis derbyn negeseuon atgoffa am apwyntiadau drwy e-bost, … Continue reading Gwelliannau ar-lein yn gwella’r gwasanaeth apwyntiadau i ddefnyddwyr y wefan

Darllen Rhagor...

Mae dwy ysgol uwchradd ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu canmol gan Wasanaeth Gwaed Cymru ar ôl i fwy na 100 o fyfyrwyr gymryd yr amser i roi gwaed y tymor hwn. Ysgolion uwchradd Porthcawl a Bryntirion yw dim ond dwy o dair ysgol uwchradd o bob cwr o Gymru sydd wedi … Continue reading Ysgolion Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn dysgu gwers sy’n achub bywydau

Darllen Rhagor...

Dathlwyd cyflawniad pedwar o roddwyr oedd wedi cyrraedd carreg filltir yr wythnos hon am eu hymrwymiad i Wasanaeth Gwaed Cymru, gyda dau westai yn cyrraedd eu 100fed rhodd, oedd yn garreg filltir iddynt ar ôl rhoi gwaed am ddegawdau. Mewn seremoni wobrwyo a gynhaliwyd yng Ngwesty St. Brides yn Saundersfoot, dathlodd rhoddwyr gwaed lleol eu … Continue reading Pobl leol yn dathly rhoddion carreg filltir drwy roi gwaed gyda Gwasanaeth Gwaed Cymru

Darllen Rhagor...

Mae £7.3M o gyllid wedi cael ei ddyfarnu gan Lywodraeth y DU i gonsortiwm iechyd a ffurfiwyd yn ddiweddar, dan arweiniad Gwasanaeth Gwaed Cymru (ar ran GIG Cymru) a National Institute for Health Research Birmingham Biomedical Research Centre, i sicrhau bod mwy o gleifion yn elwa o genhedlaeth newydd o therapïau arloesol.  Bydd £1.5M yn … Continue reading Dyfarnu gwerth miliynau o gyllid yn arwain at gyflwyno therapïau meddygol datblygedig i Gymru

Darllen Rhagor...

Cyn y dathliadau Dydd Gŵyl Dewi ar y 1af o Fawrth i anrhydeddu Nawddsant Cymru, mae Gwasanaeth Gwaed Cymru wedi rhoi canllaw at ei gilydd ar roi gwaed yn defnyddio ei hoff ddyfyniadau Cymraeg, gyda rhywfaint o help gan ddilynwyr ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol. “Where you to”? Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru wedi bod yn wasanaeth … Continue reading Gwasanaeth Gwaed Cymru yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi gyda rhai o’i hoff ddyfyniadau Cymraeg

Darllen Rhagor...

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn hapus dros ben ynghylch y ffaith eu bod nhw wedi ychwanegu cyfrifon Facebook ac Instagram iaith Gymraeg i’w cymuned cyfryngau cymdeithasol, sy’n ffynnu. Bydd y cyfrifon newydd yn rhedeg ochr yn ochr â’r cyfrif Twitter iaith Gymraeg (@rhowchwaedgymru).  Nawr, mae hyn yn golygu bod gan y gwasanaeth Cymru gyfan bresenoldeb … Continue reading Cyfrifon Facebook ac Instagram newydd yn ehangu presenoldeb iaith Gymraeg y Gwasanaeth ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol

Darllen Rhagor...

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru wedi cymeradwyo myfyrwyr chweched dosbarth o Ysgol Stanwell am eu hymdrechion rhagorol tuag at roi gwaed, ar ôl i fwy na 60 o fyfyrwyr dorchi eu llewys i roi gwaed ar ddiwedd y llynedd. “Rydym yn falch dros ben o’n myfyrwyr, a sut maen nhw wedi helpu pobl mewn angen ar … Continue reading Disgyblion chweched dosbarth Ysgol Stanwell yn arwain y ffordd mewn ysgolion yn rhoi gwaed yng Nghymru.

Darllen Rhagor...

Achub bywydau – ai dyna fydd eich adduned Blwyddyn Newydd chi? Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn gofyn i bobl yng Nghymru wneud adduned am oes, drwy addo rhoi gwaed yn 2018. Y llynedd, adduned Blwyddyn Newydd Kath Francis o Abertawe oedd rhoi gwaed, a hynny wedi i’w chwaer iau, Sophie, orfod cael gwaed ar frys, … Continue reading Gwnewch adduned am oes

Darllen Rhagor...