Newyddion

Mae teithio i roi gwaed yn cael ei ystyried yn “deithio hanfodol” o dan ganllawiau’r llywodraeth. Gofynnir i roddwyr gwaed ar draws Cymru i ‘roi gwaed mewn ffordd wahanol ‘ er mwyn parhau i ddarparu stociau gwaed iach i’r GIG yn ystod y pandemig coronafeirws. Mewn ymateb i’r pandemig byd-eang, sydd wedi rhoi pwysau ar … Continue reading Gofyn i roddwyr gwaed gefnogi newidiadau’n ymwneud â’r coronafeirws

Darllen Rhagor...

Mae wyres o Dorfaen yn diolch i roddwyr gwaed ar draws Cymru am roi amser gwerthfawr i’w theulu gyda’i thad-cu, ar ôl iddo gael ei ddiagnosio gyda chanser yn 2018. Dywedodd Holly Davies, 19, bod ei thad-cu, David Rees, wedi derbyn mwy na 60 o roddion gwaed a pedwar o roddion platennau dros gyfnod o … Continue reading Wyres yn diolch i roddwyr gwaed am roi blwyddyn “ychwanegol” amhrisiadwy i’w thad-cu.

Darllen Rhagor...

Mae gweithiwr dur o Gaerffili, sydd wedi ymddeol, yn galw ar fwy o bobl i roi gwaed neu blatennau ar Ddiwrnod Canser y Byd eleni (4 Chwefror), ar ôl iddo roi swm anhygoel o 1,000 o roddion gwaed ar gyfer Gwasanaeth Gwaed Cymru – carreg filltir a gymerodd dros bedwar degawd i’w gyflawni. Rhoddodd Colin … Continue reading ”Achubwch fywydau” ar gyfer Diwrnod Canser y Byd, meddai rhoddwr o Gaerffili, ar ôl cyrraedd 1,000 o roddion.

Darllen Rhagor...

Ymgyrch #ChristmasPlusOne Eleni, rydym yn gofyn ichi helpu i hyrwyddo eich clinig lleol mewn tri cham syml. 1. Dewiswch y sesiwn rhoi gwaed yr hoffech ei hyrwyddo o’r rhestr gwympo isod. 2. Cliciwch ar ‘get my invitation’  a defnyddiwch yr eiconau cyfryngau cymdeithasol i rannu eich sesiwn rhoi gwaed gyda ffrindiau. 3. Dywedwch wrth eich … Continue reading Nadolig Plws Un

Darllen Rhagor...

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru wedi diolch i fyfyrwyr a staff o Ysgol Uwchradd y Bont-faen am roi’r rhodd o fywyd drwy roi gwaed. Yn ddiweddar, rhoddwyd mwy na 50 o roddion gwaed mewn sesiwn rhoi gwaed a gynhaliwyd yn yr ysgol. Dyma oedd yr ail sesiwn rhoi gwaed i gael ei chynnal yn yr ysgol, … Continue reading Staff a myfyrwyr Ysgol Uwchradd y Bont-faen yn torchi eu llewys i helpu i achub bywydau.

Darllen Rhagor...

Mae dyn o Aberystwyth, sy’n un o’r rhoddwyr gwaed sydd wedi gwasanaethu hiraf yng Nghymru, yn annog trigolion lleol i “wneud gwahaniaeth” ar ôl iddo gael ei gydnabod am gyrraedd y garreg filltir o roi gwaed 100 o weithiau. Mewn seremoni wedi’i threfnu gan Wasanaeth Gwaed Cymru yn Llanbedr Pont Steffan, yn dathlu ei gyfraniad … Continue reading Roddwr gwaed yn ddiolch ei wraig am gychwyn ei daith achub bywydau, wrth iddo gyrraedd 100 roddion.

Darllen Rhagor...

Mae dyn o Henllan, sy’n un o’r rhoddwyr gwaed sydd wedi gwasanaethu hiraf yng Nghymru, yn galw ar drigolion lleol i gofrestru a rhoi gwaed, ar ôl iddo gael ei gydnabod am gyrraedd cyflawniad carreg filltir o 100 o roddion gwaed. Mewn seremoni wedi’i drefnu gan Wasanaeth Gwaed Cymru yn Wrecsam, yn dathlu ei gyfraniad … Continue reading “Cofrestrwch a Rhowch Waed” – neges gan ddyn o Henllan wrth iddo gyrraedd cyflawniad carreg filltir o 100 o roddion gwaed

Darllen Rhagor...

Mae gwasanaethau gwaed y DU (sy’n cynnwys Gwasanaeth Gwaed Cymru), Iechyd Cyhoeddus Lloegr, Prifysgol Nottingham ac amrywiaeth o randdeiliaid, gan gynnwys grwpiau LGBT +, yn gweithio gyda’i gilydd fel rhan o grŵp llywio FAIR (For the Assessment of Individualised Risk). Nod grŵp llywio FAIR yw archwilio a yw dull mwy unigol o asesu risgiau o … Continue reading Polisi dewis rhoddwyr gwaed: gwaith y grŵp llywio FAIR

Darllen Rhagor...

Bron i 15 mlynedd ar ôl cael diagnosis o ganser, dathlodd Lawrence briodas ei fab ochr yn ochr â’r dyn wnaeth achub ei fywyd. Dyma stori Lawrence…

Darllen Rhagor...

Mae Pwyllgor Cynghori’r Llywodraeth ar Ddiogelwch Gwaed, Meinweoedd ac Organau (SaBTO) wedi argymell ei bod yn briodol tynnu dau fesur rheoli amrywiolyn Creutzfeldt-Jakob (vCJD) penodol ar blasma a phlatennau yn ôl. Mae’r Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol wedi derbyn argymhelliad y Pwyllgor, ac mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i Wasanaeth Gwaed Cymru gyflwyno’r newidiadau gweithredol … Continue reading Cyngor Diwygiedig ar Fesurau Lleihau Risg clefyd amrywiolyn Creutzfeldt-Jakob (vCJD) ar gyfer y DU

Darllen Rhagor...

MAE MENYW O ABERTAWE sy’n un o roddwyr gwaed hiraf ei gwasanaeth Cymru, yn galw ar drigolion lleol i ddechrau rhoi gwaed, ar ôl dathlu ei 100fed rhodd o waed. Mae Marian Williams, menyw 62 oed o Gilâ, wedi gweld sut y gall rhodd o waed achub bywyd pan ddechreuodd ei thad dderbyn trallwysiadau gwaed … Continue reading Mae un o achubwyr bywyd hiraf ei gwasanaeth Abertawe yn galw ar bobl leol i roi gwaed wrth iddi anelu at gyrraedd 150 o roddion gwaed!

Darllen Rhagor...

Mae un o roddwyr hiraf ei wasanaeth Caerfyrddin yn galw ar bobl leol i ddechrau rhoi gwaed ar ôl cael ei gydnabod gan Wasanaeth Gwaed Cymru am roi 100 rhodd o waed. Mae Gwyn Jones o White Mill, sy’n 70 oed, wedi bod yn rhoi gwaed am fwy na 50 mlynedd, ar ôl rhoi ei … Continue reading Achubwyr bywyd lleol yn cymharu cyrraedd cerrig milltir o ran rhoi gwaed fel “ennill cap i Gymru”, ac yn galw ar roddwyr newydd i gamu ‘mlaen

Darllen Rhagor...

I ddathlu 100fed Sioe Frenhinol Cymru, mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn gobeithio cael hyd at 100 o ymwelwyr i ddod i’w stondin i ddarganfod eu teip o waed ac yna, trefnu apwyntiad i roi gwaed yn eu clinig lleol. Ynghyd â’r dathliadau ar faes y sioe yn Llanelwedd, Llanfair-ym-muallt, mae ymwelwyr yn Sioe Frenhinol Cymru … Continue reading Dewch i ddarganfod eich teip tebygol o waed yn y 100fed Sioe Frenhinol gyda Gwasanaeth Gwaed Cymru

Darllen Rhagor...