Newyddion

Ymgyrch #ChristmasPlusOne Eleni, rydym yn gofyn ichi helpu i hyrwyddo eich clinig lleol mewn tri cham syml. 1. Dewiswch y sesiwn rhoi gwaed yr hoffech ei hyrwyddo o’r rhestr gwympo isod. 2. Cliciwch ar ‘get my invitation’  a defnyddiwch yr eiconau cyfryngau cymdeithasol i rannu eich sesiwn rhoi gwaed gyda ffrindiau. 3. Dywedwch wrth eich … Continue reading Nadolig Plws Un

Darllen Rhagor...

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru wedi diolch i fyfyrwyr a staff o Ysgol Uwchradd y Bont-faen am roi’r rhodd o fywyd drwy roi gwaed. Yn ddiweddar, rhoddwyd mwy na 50 o roddion gwaed mewn sesiwn rhoi gwaed a gynhaliwyd yn yr ysgol. Dyma oedd yr ail sesiwn rhoi gwaed i gael ei chynnal yn yr ysgol, … Continue reading Staff a myfyrwyr Ysgol Uwchradd y Bont-faen yn torchi eu llewys i helpu i achub bywydau.

Darllen Rhagor...

Mae dyn o Aberystwyth, sy’n un o’r rhoddwyr gwaed sydd wedi gwasanaethu hiraf yng Nghymru, yn annog trigolion lleol i “wneud gwahaniaeth” ar ôl iddo gael ei gydnabod am gyrraedd y garreg filltir o roi gwaed 100 o weithiau. Mewn seremoni wedi’i threfnu gan Wasanaeth Gwaed Cymru yn Llanbedr Pont Steffan, yn dathlu ei gyfraniad … Continue reading Roddwr gwaed yn ddiolch ei wraig am gychwyn ei daith achub bywydau, wrth iddo gyrraedd 100 roddion.

Darllen Rhagor...

Mae dyn o Henllan, sy’n un o’r rhoddwyr gwaed sydd wedi gwasanaethu hiraf yng Nghymru, yn galw ar drigolion lleol i gofrestru a rhoi gwaed, ar ôl iddo gael ei gydnabod am gyrraedd cyflawniad carreg filltir o 100 o roddion gwaed. Mewn seremoni wedi’i drefnu gan Wasanaeth Gwaed Cymru yn Wrecsam, yn dathlu ei gyfraniad … Continue reading “Cofrestrwch a Rhowch Waed” – neges gan ddyn o Henllan wrth iddo gyrraedd cyflawniad carreg filltir o 100 o roddion gwaed

Darllen Rhagor...

Mae gwasanaethau gwaed y DU (sy’n cynnwys Gwasanaeth Gwaed Cymru), Iechyd Cyhoeddus Lloegr, Prifysgol Nottingham ac amrywiaeth o randdeiliaid, gan gynnwys grwpiau LGBT +, yn gweithio gyda’i gilydd fel rhan o grŵp llywio FAIR (For the Assessment of Individualised Risk). Nod grŵp llywio FAIR yw archwilio a yw dull mwy unigol o asesu risgiau o … Continue reading Polisi dewis rhoddwyr gwaed: gwaith y grŵp llywio FAIR

Darllen Rhagor...

Bron i 15 mlynedd ar ôl cael diagnosis o ganser, dathlodd Lawrence briodas ei fab ochr yn ochr â’r dyn wnaeth achub ei fywyd. Dyma stori Lawrence…

Darllen Rhagor...

Mae Pwyllgor Cynghori’r Llywodraeth ar Ddiogelwch Gwaed, Meinweoedd ac Organau (SaBTO) wedi argymell ei bod yn briodol tynnu dau fesur rheoli amrywiolyn Creutzfeldt-Jakob (vCJD) penodol ar blasma a phlatennau yn ôl. Mae’r Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol wedi derbyn argymhelliad y Pwyllgor, ac mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i Wasanaeth Gwaed Cymru gyflwyno’r newidiadau gweithredol … Continue reading Cyngor Diwygiedig ar Fesurau Lleihau Risg clefyd amrywiolyn Creutzfeldt-Jakob (vCJD) ar gyfer y DU

Darllen Rhagor...

MAE MENYW O ABERTAWE sy’n un o roddwyr gwaed hiraf ei gwasanaeth Cymru, yn galw ar drigolion lleol i ddechrau rhoi gwaed, ar ôl dathlu ei 100fed rhodd o waed. Mae Marian Williams, menyw 62 oed o Gilâ, wedi gweld sut y gall rhodd o waed achub bywyd pan ddechreuodd ei thad dderbyn trallwysiadau gwaed … Continue reading Mae un o achubwyr bywyd hiraf ei gwasanaeth Abertawe yn galw ar bobl leol i roi gwaed wrth iddi anelu at gyrraedd 150 o roddion gwaed!

Darllen Rhagor...

Mae un o roddwyr hiraf ei wasanaeth Caerfyrddin yn galw ar bobl leol i ddechrau rhoi gwaed ar ôl cael ei gydnabod gan Wasanaeth Gwaed Cymru am roi 100 rhodd o waed. Mae Gwyn Jones o White Mill, sy’n 70 oed, wedi bod yn rhoi gwaed am fwy na 50 mlynedd, ar ôl rhoi ei … Continue reading Achubwyr bywyd lleol yn cymharu cyrraedd cerrig milltir o ran rhoi gwaed fel “ennill cap i Gymru”, ac yn galw ar roddwyr newydd i gamu ‘mlaen

Darllen Rhagor...

I ddathlu 100fed Sioe Frenhinol Cymru, mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn gobeithio cael hyd at 100 o ymwelwyr i ddod i’w stondin i ddarganfod eu teip o waed ac yna, trefnu apwyntiad i roi gwaed yn eu clinig lleol. Ynghyd â’r dathliadau ar faes y sioe yn Llanelwedd, Llanfair-ym-muallt, mae ymwelwyr yn Sioe Frenhinol Cymru … Continue reading Dewch i ddarganfod eich teip tebygol o waed yn y 100fed Sioe Frenhinol gyda Gwasanaeth Gwaed Cymru

Darllen Rhagor...

Mae pedwar o’r roddwyr gwaed sydd wedi gwasanaethu am y cyfnod hiraf yng Nghymru wedi dod ynghyd ar gyfer Diwrnod Rhoddwyr Gwaed y Byd (Mehefin 14) i annog mwy o roddwyr ifanc i ddechrau rhoi gwaed. Cafodd y rhoddwyr Mark Iliffe, John Dennis, Selwyn Roberts ac Anne Mann eu cydnabod yn ddiweddar gan Wasanaeth Gwaed … Continue reading Pedwar o’r bobl sydd wedi achub bywydau am y cyfnod hiraf yng Nghymru yn galw ar roddwyr ifanc i gamu ymlaen

Darllen Rhagor...

Mae Cath O’Brien wedi cael ei chydnabod yn rhestr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines; bydd yn cael MBE (Aelod o Urdd yr Ymerodraeth Brydeinig) am wasanaethau i Wasanaeth Gwaed Cymru ac i’r gwaith o fabwysiadu Therapi Celloedd a Genynnau yng Nghymru. Fferyllydd yw Cath yn ôl ei galwedigaeth, ymunodd â’r Gwasanaeth Gwaed yn 2013 ac mae … Continue reading Cath O’Brien yn cael MBE yn Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines

Darllen Rhagor...