Newyddion

Bron i 15 mlynedd ar ôl cael diagnosis o ganser, dathlodd Lawrence briodas ei fab ochr yn ochr â’r dyn wnaeth achub ei fywyd. Dyma stori Lawrence…

Darllen Rhagor...

Mae Pwyllgor Cynghori’r Llywodraeth ar Ddiogelwch Gwaed, Meinweoedd ac Organau (SaBTO) wedi argymell ei bod yn briodol tynnu dau fesur rheoli amrywiolyn Creutzfeldt-Jakob (vCJD) penodol ar blasma a phlatennau yn ôl. Mae’r Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol wedi derbyn argymhelliad y Pwyllgor, ac mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i Wasanaeth Gwaed Cymru gyflwyno’r newidiadau gweithredol … Continue reading Cyngor Diwygiedig ar Fesurau Lleihau Risg clefyd amrywiolyn Creutzfeldt-Jakob (vCJD) ar gyfer y DU

Darllen Rhagor...

MAE MENYW O ABERTAWE sy’n un o roddwyr gwaed hiraf ei gwasanaeth Cymru, yn galw ar drigolion lleol i ddechrau rhoi gwaed, ar ôl dathlu ei 100fed rhodd o waed. Mae Marian Williams, menyw 62 oed o Gilâ, wedi gweld sut y gall rhodd o waed achub bywyd pan ddechreuodd ei thad dderbyn trallwysiadau gwaed … Continue reading Mae un o achubwyr bywyd hiraf ei gwasanaeth Abertawe yn galw ar bobl leol i roi gwaed wrth iddi anelu at gyrraedd 150 o roddion gwaed!

Darllen Rhagor...

Mae un o roddwyr hiraf ei wasanaeth Caerfyrddin yn galw ar bobl leol i ddechrau rhoi gwaed ar ôl cael ei gydnabod gan Wasanaeth Gwaed Cymru am roi 100 rhodd o waed. Mae Gwyn Jones o White Mill, sy’n 70 oed, wedi bod yn rhoi gwaed am fwy na 50 mlynedd, ar ôl rhoi ei … Continue reading Achubwyr bywyd lleol yn cymharu cyrraedd cerrig milltir o ran rhoi gwaed fel “ennill cap i Gymru”, ac yn galw ar roddwyr newydd i gamu ‘mlaen

Darllen Rhagor...

I ddathlu 100fed Sioe Frenhinol Cymru, mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn gobeithio cael hyd at 100 o ymwelwyr i ddod i’w stondin i ddarganfod eu teip o waed ac yna, trefnu apwyntiad i roi gwaed yn eu clinig lleol. Ynghyd â’r dathliadau ar faes y sioe yn Llanelwedd, Llanfair-ym-muallt, mae ymwelwyr yn Sioe Frenhinol Cymru … Continue reading Dewch i ddarganfod eich teip tebygol o waed yn y 100fed Sioe Frenhinol gyda Gwasanaeth Gwaed Cymru

Darllen Rhagor...

Mae pedwar o’r roddwyr gwaed sydd wedi gwasanaethu am y cyfnod hiraf yng Nghymru wedi dod ynghyd ar gyfer Diwrnod Rhoddwyr Gwaed y Byd (Mehefin 14) i annog mwy o roddwyr ifanc i ddechrau rhoi gwaed. Cafodd y rhoddwyr Mark Iliffe, John Dennis, Selwyn Roberts ac Anne Mann eu cydnabod yn ddiweddar gan Wasanaeth Gwaed … Continue reading Pedwar o’r bobl sydd wedi achub bywydau am y cyfnod hiraf yng Nghymru yn galw ar roddwyr ifanc i gamu ymlaen

Darllen Rhagor...

Mae Cath O’Brien wedi cael ei chydnabod yn rhestr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines; bydd yn cael MBE (Aelod o Urdd yr Ymerodraeth Brydeinig) am wasanaethau i Wasanaeth Gwaed Cymru ac i’r gwaith o fabwysiadu Therapi Celloedd a Genynnau yng Nghymru. Fferyllydd yw Cath yn ôl ei galwedigaeth, ymunodd â’r Gwasanaeth Gwaed yn 2013 ac mae … Continue reading Cath O’Brien yn cael MBE yn Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines

Darllen Rhagor...

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru wedi estyn ‘diolch’ arbennig i 84 o roddwyr carreg filltir mewn seremoni wobrwyo yn Abertawe. Cafodd y rheini a oedd yn bresennol eu cydnabod am eu hymrwymiad parhaus i achub bywydau yng Nghymru. Roedd 77 o roddwyr gwaed cyfan, un rhoddwr platennau a chwech o roddwyr mêr esgyrn o Abertawe, Penrhyn … Continue reading Gwobrwyo rhoddwyr Abertawe am achub hyd at 13,000 o fywydau drwy roi gwaed, platennau a mêr esgyrn

Darllen Rhagor...

Yn ddiweddar, torchodd mwy na 100 o fyfyrwyr chwaraeon eu llewys i roi gwaed mewn clinig oedd wedi’i drefnu’n arbennig ar gyfer clybiau chwaraeon ym Mhrifysgol Caerdydd. Cafodd y clinig ‘clybiau chwaraeon’ arbennig, a gafodd ei gynnal yng Nghanolfan Gymunedol Cathays, ei drefnu ar gais Clwb Rygbi Dynion Prifysgol Caerdydd, a ymrwymodd i lenwi dros … Continue reading Timau Chwaraeon Prifysgol yn dod at ei gilydd i achub hyd at 300 o fywydau

Darllen Rhagor...

Fel rhan o’i ymgyrch i annog rhoddwyr gwaed newydd, ymwelodd Gwasanaeth Gwaed Cymru â chartref y Cardiff Devils wrth iddynt wynebu MK Lightning, i helpu cefnogwyr i ddarganfod eu teip gwaed. Mae’r ymgyrch ‘Beth yw fy Nheip?’ yn defnyddio pricyn bach o waed o ben eich bys i ddod o hyd i’ch teip o waed … Continue reading Cefnogwyr y Cardiff Devils yn cael eu hannog i dorchi eu llewys a rhoi gwaed y Nadolig hwn.

Darllen Rhagor...

Mae goroeswr canser a gafodd rodd mêr esgyrn a achubodd ei bywyd gan rywun nad ydy hi erioed wedi ei gyfarfod wedi ysgrifennu cerdd o’r galon i ddweud diolch i’r dyn a achubodd ei bywyd ar Ddiwrnod Rhoddwyr Mêr Esgyrn y Byd (15 Medi). Fe gafodd Kelly Coombes, mam 28 oed o Gaerffili, ei diagnosio … Continue reading “Diolch ddieithryn caredig” – mam o Gaerffili yn ysgrifennu cerdd o’r galon i’r rhoddwr mêr esgyrn a achubodd ei bywyd

Darllen Rhagor...

Mae mwy nag wyth deg o  roddwyr sydd wedi cyrraedd cerrig milltir wedi cael eu dathlu dros yr wythnosau diwethaf am eu hymrwymiad i Wasanaeth Gwaed Cymru, gyda rhai gwesteion yn cyrraedd eu 100fed rhodd ar ôl rhoi gwaed am ddegawdau. Yn ddiweddar, cynhaliwyd dwy seremoni wobrwyo yng Ngwesty’r Metropole, Llandrindod, gyda rhoddwyr gwaed lleol … Continue reading Rhoddwyr yn Llandrindod yn dathlu achub dros 13,000 o fywydau gyda Gwasanaeth Gwaed Cymru.

Darllen Rhagor...

Mae menyw o Abertawe sydd o bosib, wedi achub 300 o fywydau drwy roi gwaed dros y 40 mlynedd diwethaf, yn defnyddio pen-blwydd y GIG yn 70 oed (ar 5 Gorffennaf) i annog mwy o bobl i ddechrau rhoi gwaed. Mae Marian Williams, sy’n 61 mlwydd oed ac sy’n byw yn Cilá yn Abertawe, yn … Continue reading Unigolyn sydd wedi bod yn rhoi gwaed am 40 mlynedd yn annog ‘y genhedlaeth nesaf’ i gamu mlaen.

Darllen Rhagor...

Dydd Iau, 14 Mehefin yw Diwrnod Rhoddwyr Gwaed y Byd, sef diwrnod ymwybyddiaeth rhyngwladol i ddiolch i roddwyr gwaed gwirfoddol am eu rhoddion gwaed sy’n achub bywydau. Mae’r diwrnod yn codi ymwybyddiaeth hefyd, o’r angen am roddion gwaed rheolaidd i sicrhau ansawdd a diogelwch ac argaeledd gwaed a chynhyrchion gwaed i gleifion mewn angen. Mae … Continue reading Diwrnod Rhoddwyr Gwaed y Byd

Darllen Rhagor...

Mae dyn o Gaerdydd yn canmol rhoddwyr gwaed ar draws Cymru am helpu cleifion mewn angen fel eu hun, yn dilyn Diwrnod Canser y Byd ar Ddydd Llun, 28 Mai 2018. Mae Tony Davies, 80, o Bentref Llaneirwg yn derbyn trallwysiadau gwaed yn rheolaidd yn Ysbyty Athrofaol Cymru ar gyfer lewcemia, un o’r mathau mwyaf … Continue reading Claf canser y gwaed yn dweud diolch i roddwyr ar ran Cleifion ar draws Cymru ar Ddiwrnod Canser Gwaed y Byd

Darllen Rhagor...

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn annog pobl ifanc 17 oed a hŷn i ddechrau rhoi gwaed drwy ddarganfod eu teip gwaed yn Eisteddfod yr Urdd, sydd yn rhedeg o ddydd Llun 28 Mai tan ddydd Gwener, 1 Mehefin 2018. Mae’r ymgyrch genedlaethol o’r enw ‘Beth yw fy Nheip?, yn cynnwys proses syml, sy’n defnyddio tipyn … Continue reading Ymwelwyr i Eisteddfod yr Urdd yn cael eu hannog i ddechrau ar eu taith i achub bywydau drwy ddarganfod eu teip gwaed

Darllen Rhagor...

Bydd gan roddwyr ar draws Cymru fwy o reolaeth dros eu hapwyntiadau rhoi gwaed o hyn ymlaen, gan fod Gwasanaeth Gwaed Cymru wedi cyflwyno cyfres o welliannau i’w system bwcio apwyntiadau ar-lein heddiw. Ymhlith y gwelliannau, bydd rhoddwyr sy’n trefnu apwyntiad ar-lein yn awr: • Yn cael dewis derbyn negeseuon atgoffa am apwyntiadau drwy e-bost, … Continue reading Gwelliannau ar-lein yn gwella’r gwasanaeth apwyntiadau i ddefnyddwyr y wefan

Darllen Rhagor...