Mae un o achubwyr bywyd hiraf ei gwasanaeth Abertawe yn galw ar bobl leol i roi gwaed wrth iddi anelu at gyrraedd 150 o roddion gwaed!

MAE MENYW O ABERTAWE sy’n un o roddwyr gwaed hiraf ei gwasanaeth Cymru, yn galw ar drigolion lleol i ddechrau rhoi gwaed, ar ôl dathlu ei 100fed rhodd o waed.

Mae Marian Williams, menyw 62 oed o Gilâ, wedi gweld sut y gall rhodd o waed achub bywyd pan ddechreuodd ei thad dderbyn trallwysiadau gwaed rheolaidd ar ôl cael ei ddiagnosio gyda chanser y gwaed.

Dechreuodd Marian ar ei thaith dros 40 mlynedd yn ôl tra yn y coleg.  Rhoddodd waed am y tro cyntaf yn y 1970au a nawr, mae hi’n annog eraill i wneud apwyntiad i roi eu rhodd gyntaf.

Mae trallwysiadau gwaed yn hanfodol i gefnogi cleifion mewn angen ar hyd a lled y wlad, o sefyllfaoedd brys fel  damweiniau difrifol a chymhlethdodau geni plant, i gefnogi cleifion canser yn ystod triniaeth cemotherapi.

Roedd Marian yn un o 84 o roddwyr a gafodd eu gwobrwyo mewn seremoni wobrwyo wedi’i threfnu gan Wasanaeth Gwaed Cymru. Cafodd y noson hon ei gwneud yn fwy arbennig fyth gan bresenoldeb Arglwydd Raglaw Ei Mawrhydi Gorllewin Morgannwg, Byron Lewis.

Wrth siarad yn y digwyddiad yn Abertawe, dywedodd Marian: “Mae rhoi gwaed yn ail natur i mi nawr. Dwi newydd gyrraedd 100 o roddion, a dwi’n anelu at gyrraedd fy 150fed rhodd yn barod!

 “Rhoddais fy rhodd gyntaf gyda ffrindiau tra yn y coleg, a dwi wedi parhau i wneud hynny dros y blynyddoedd.

“Mae rhoi gwaed yn rhywbeth sydd wedi bod yn bwysig i fy nheulu i erioed. Cafodd fy mam waed pan gefais fy ngeni, ac yna, yn ddiweddarach mewn bywyd, cafodd fy nhad ei ddiagnosio gyda Multiple Myeloma, sef math o ganser y gwaed, oedd yn golygu ei fod angen gwaed bob wythnos.

“Dydy llawer o bobl ddim yn gwybod bod rhoddion gwaed yn helpu cleifion yn ystod triniaeth ar gyfer rhai canserau hefyd.

“Mae’r gwasanaeth wedi newid ers y tro cyntaf i mi roi gwaed, nôl ym 1977, ond dwi bob amser wedi gallu rhoi gwaed yn rheolaidd mewn clinig yn yr ardal leol. Nawr, mae gwneud apwyntiad yn hawsach nag erioed – Dwi newydd drefnu fy rhodd nesaf ar-lein! “

Gallai un rhodd o waed helpu i achub bywydau hyd at dri o gleifion, gan fod pob rhodd yn gallu cael ei rhannu’n dair cydran: celloedd coch, platennau a phlasma. Hyd yn hyn, gallai ymroddiad Marian i roi gwaed fod wedi helpu i achub a gwella bywydau dros 300 o gleifion yng Nghymru.

Meddai Marian: “Mae gen i roddwyr gwaed i ddiolch iddynt am yr amser ychwanegol gwerthfawr roedden ni’n gallu ei dreulio gyda’n gilydd fel teulu.                                                                                                                                                                

“Gallech chi achub bywydau hefyd drwy wneud y penderfyniad heddiw i roi gwaed.”

Roedd y noson ddathlu yn cydnabod y rhoddwyr gwaed, platennau a mêr esgyrn sydd wedi cyrraedd cerrig milltir. Gyda’i gilydd, roedd y rhoddwyr hyn wedi rhoi 5,231 o roddion gwaed a allai fod wedi achub hyd at 14,981 o fywydau.

Derbyniodd chwe unigolyn wobr am roi eu mêr esgyrn, ar ôl cael eu dewis fel y rhoddwyr oedd yn cydweddu orau ar gyfer claf oedd angen trawsblaniad o gronfa ddata o fwy na 35 miliwn o roddwyr ar draws y byd.

Ymunodd y peiriannydd Tom Hunt, 28 o Aberafan, â Chofrestr Rhoddwyr Mêr Esgyrn Cymru mewn clinig rhoi gwaed yn ei waith: “Mae’n rhaid fy mod wedi rhoi gwaed ddwy neu dair gwaith cyn ymuno â’r gofrestr mêr esgyrn.

Penderfynais gofrestru gan ei fod yn ffordd arall i mi achub bywyd, ac ar ôl ychydig o gwestiynau gan y nyrs a thynnu sampl bach o waed pan oeddwn yn cyfrannu, roeddwn wedi cofrestru!

“Flynyddoedd yn ddiweddarach, tra roeddwn i yn y gwaith, cefais yr alwad i ddweud fy mod i wedi cael fy newis fel rhywun a allai fod yn cydweddu â rhywun mewn angen, a gofynnwyd i mi os oeddwn i dal eisiau rhoi fy môn-gelloedd.

Roedd yn foment swrrealaidd, ond cytunais ar unwaith.

“Diolch i’r gefnogaeth a gefais gan gydweithwyr, teulu, ffrindiau a staff y gofrestr, rhoddais fy rhodd bôn-gelloedd a allai achub bywyd.

“Mae rhoi gwaed yn achub bywydau ac os ydych chi rhwng 17 a 30 oed, mae’n bosibl mai chi fyddai’r unig berson yn y byd sy’n gallu helpu rhywun sydd â chanser y gwaed.”

Mae angen i Wasanaeth Gwaed Cymru gasglu 350 o roddion gwaed bob dydd er mwyn cyflenwi gwaed i gleifion mewn angen mewn ysbytai. Mae’r gwasanaeth yn dibynnu’n llwyr ar haelioni rhoddwyr sy’n dod ymlaen i newid bywydau.

I ddechrau ar eich taith achub bywyd, cliciwch yma neu ffoniwch 0800 252 266.