Gwelliannau ar-lein yn gwella’r gwasanaeth apwyntiadau i ddefnyddwyr y wefan

Bydd gan roddwyr ar draws Cymru fwy o reolaeth dros eu hapwyntiadau rhoi gwaed o hyn ymlaen, gan fod Gwasanaeth Gwaed Cymru wedi cyflwyno cyfres o welliannau i’w system bwcio apwyntiadau ar-lein heddiw.

Ymhlith y gwelliannau, bydd rhoddwyr sy’n trefnu apwyntiad ar-lein yn awr:

• Yn cael dewis derbyn negeseuon atgoffa am apwyntiadau drwy e-bost, neges destun neu dros y ffôn ddeg diwrnod a dau ddiwrnod cyn eu hapwyntiad rhoi gwaed.
• Yn derbyn dolen bwrpasol fel rhan o’u neges atgoffa, a fydd yn caniatáu iddynt ganslo eu hapwyntiad, os nad ydynt yn gallu mynychu eu hapwyntiad.
• Yn cael eu hannog i gymryd rhan mewn cwis i wirio eu cymhwyster i roi gwaed cyn bwcio apwyntiad, i sicrhau eu bod yn gymwys i roi gwaed.

Nawr, bydd rhoddwyr sy’n dymuno rheoli eu rhoddion yn electronig yn gallu dod o hyd i apwyntiadau, eu bwcio a’u canslo trwy gyfrwng sianeli digidol.

Bydd rhoddwyr sy’n well ganddynt reoli eu rhoddion trwy gysylltu â’r ganolfan gyswllt (0800 25 22 66) yn parhau i dderbyn yr un gwasanaeth.

Mae’r system bwcio apwyntiadau ar-lein, a gyflwynwyd i roddwyr ym mis Chwefror 2017, bellach yn derbyn hyd at 4,000 o apwyntiadau bob mis. Yn ystod y flwyddyn gyntaf ers ei gyflwyno, derbyniodd y system ar-lein fwy na 33,000 o apwyntiadau.

Dywedodd Jon Ellis, pennaeth ymgysylltu â rhoddwyr Gwasanaeth Gwaed Cymru: “Rydym wedi parhau i wneud cynnydd mawr dros y flwyddyn ddiwethaf yn y gwaith o wella ein cynnig digidol, i ddarparu ar gyfer y rhoddwyr hynny sydd eisiau cael mwy o reolaeth dros eu hapwyntiadau.

“Mae’r gwelliannau diweddaraf hyn wedi cael eu cyflwyno i wella’r system ar gyfer y rhoddwyr hynny sydd eisiau cymryd rheolaeth dros ddod o hyd i apwyntiadau a’u bwcio, a lle bo angen, eu canslo eu hunain.

“Ar hyn o bryd, dydy un o bob pum person sy’n trefnu apwyntiad ddim yn gallu mynychu’r apwyntiad hwnnw. Er ein bod ni’n gwerthfawrogi’n llwyr y gall newidiadau mewn amgylchiadau olygu nad ydy hi’n bosib bob amser i fynychu apwyntiad sydd wedi cael ei fwcio ymlaen llaw, rydym yn gobeithio y bydd y system newydd yn caniatáu i roddwyr sydd ddim yn gallu mynychu eu hapwyntiad i ganslo’r apwyntiad hwnnw ymlaen llaw.

“Drwy ganslo apwyntiad nad ydynt yn gallu mynychu, gall rhoddwyr ryddhau eu slot i roddwyr eraill a allai fod yn gobeithio rhoi gwaed.”

Bwriad ychwanegu’r cwis cymhwyster wrth wneud apwyntiad ydy ceisio lleihau achosion ble mae rhoddwyr yn gorfod gwneud siwrneiau dianghenraid i sesiynau rhoi gwaed pan nad ydynt yn gymwys i roi gwaed. Bydd rhoddwyr yn awr yn cael eu hannog i wirio eu cymhwyster cyn gwneud apwyntiad, i sicrhau eu bod yn bodloni’r meini prawf sylfaenol ar gyfer rhoi gwaed. Bydd prosesau sgrinio arferol yn parhau i gael eu gwneud mewn clinigau rhoi gwaed.

I fwcio’ch apwyntiad nesaf, ewch i’r dudalen apwyntiadau. Gallwch anfon unrhyw adborth sydd gennych ynghylch y system apwyntiadau i donor.care@wales.nhs.uk.