Siopwyr Penarth yn uno i achub bron i 200 o fywydau

Yn ddiweddar, gadawodd trigolion lleol yr archfarchnad a mynd i’r gadair rhoi gwaed, wrth iddynt dorchi eu llewys i roi gwaed mewn sesiwn rhoi gwaed Gwasanaeth Gwaed Cymru yn Tesco Penarth ar Terra Nova Way.

 

Roedd siopwyr, staff a thrigolion lleol ymhlith y 64 o bobl a oedd yn bresennol i roi gwaed, oedd yn cynnwys 11 o roddwyr a roddodd waed am y tro cyntaf. Gyda’i gilydd, gallai’r 64 o roddion a gasglwyd achub neu wella bywydau hyd at 192 o gleifion mewn angen.

Defnyddiodd y preswylydd o’r Barri, Sarah Thompson, oedd yn gweithio yn yr archfarchnad, ei hawr ginio i roi rhodd a allai achub bywyd.

 

Meddai: “Roedd rhoi gwaed yn gyflym, yn hawdd ac yn gyfleus iawn. Ers i Wasanaeth Gwaed Cymru ddod i Tesco, rwyf wedi gwneud ymdrech i roi gwaed; boed ar fy egwyl neu ar ddiwedd y dydd.

“Flynyddoedd lawer yn ôl, cefais brofiad uniongyrchol o’r pwysigrwydd o roi gwaed pan oedd fy mab, Adam, angen gwaed ar ôl cael ei eni cyn ei amser.

 Drwy roi gwaed, gallech achub bywyd rhywun, boed yn ffrind, yn berthynas neu’n ddieithryn llwyr. Dydych chi byth yn gwybod chwaith, pryd na pham y gallech chi fod angen trallwysiad gwaed eich hun.

 Os ydych chi’n gallu rhoi gwaed, yna gwnewch apwyntiad a rhowch gynnig arni.”

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru angen casglu 100,000 o unedau o waed bob blwyddyn i helpu cleifion ar draws Cymru. Mae gwaed yn cael ei ddefnyddio i gynorthwyo cleifion sydd ag amrywiaeth o anghenion, sy’n cynnwys rhoi’r gwaed sydd yn cael ei golli yn ystod damweiniau difrifol yn ôl, helpu mamau a babanod sydd angen gwaed ar ôl genedigaeth, a chynorthwyo cleifion canser drwy gemotherapi.

Roedd Jacqueline Haines o Benarth, sy’n 66 oed, yn nyrs am 46 mlynedd yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg cyn iddi ymddeol. Yn ystod ei hamser yn nyrsio, gwelodd Jacqui o lygaid y ffynnon, y gwahaniaeth y gall rhoddion gwaed ei wneud i gleifion mewn angen yng Nghymru.

Meddai: “Roeddwn i’n arfer rhoi gwaed bob hyn a hyn am flynyddoedd lawer. Fodd bynnag, ni chafodd y pwysigrwydd o roi gwaed ei wthio i flaen fy meddwl nes i fy mrawd gael ei ddiagnosio yn ddiweddar gyda chanser y gwddf”.

“Mae fy mrawd yn gwella erbyn hyn, ond rwy’n dal i roi gwaed i helpu cleifion eraill sydd â chanser a chlefydau eraill ledled Cymru.”

Gyda nifer o sesiynau rhoi gwaed ar gael yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg, mae llawer o gyfleoedd i roddwyr newydd a phresennol roi gwaed.

Bydd Gwasanaeth Gwaed Cymru yn Tesco Penarth eto ddydd Mawrth 14 Mai. Mae llefydd ar gael drwy’r dydd, felly gallwch drefnu apwyntiad ar-lein yma: WBS.wales/TescoPenarth

I ddod o hyd i’ch sesiwn rhoi gwaed agosaf ac i ddechrau ar eich taith achub bywyd, cliciwch yma neu ffoniwch 0800 252 266.