Rhoddwr platennau yn galw ar eraill i ymuno ag ef yn y frwydr yn erbyn Canser y Gwaed

Ar ddiwrnod Canser Gwaed y Byd eleni (Mai 28), mae tad o Gymru sy’n teithio 100 milltir y mis i roi platennau, yn galw ar eraill i ymuno ag ef yn y frwydr yn erbyn canser y gwaed trwy ddod yn rhoddwyr platennau.

Cafodd Adam Poole, sy’n 37 oed, ei fywyd wedi’i droi wyneb i waered yn 2013, pan gafodd ei ferch tair oed ei diagnosio gyda lewcemia.

 

Cafodd Hannah, sydd bellach yn wyth oed, ei diagnosio gyda Lewcemia Lymffoblastig Acíwt, math o ganser y gwaed sy’n effeithio ar faint o gelloedd gwyn y gwaed sydd yn cael eu cynhyrchu. Mae tua 650 o bobl yn cael eu diagnosio gyda’r cyflwr ar draws y DU bob blwyddyn.

 

Cafodd Hannah driniaeth cemotherapi dwys o 2013 i 2016, cyn canu’r gloch yn yr ysbyty i ddangos diwedd ei thriniaeth cemotherapi ar ôl iddi drechu canser. Yn anffodus, dychwelodd ei chanser ym mis Gorffennaf 2018 ac ar hyn o bryd, mae hi’n brwydro am yr eildro yn ei bywyd byr.

 

Yn ogystal â chael cemotherapi i helpu i frwydro yn erbyn ei lewcemia, mae angen i Hannah gael trallwysiadau celloedd coch y gwaed a phlatennau yn rheolaidd, i’w chefnogi drwy ei thriniaeth cemotherapi. Mae’r trallwysiadau’n galluogi Hannah i fyw bywyd prysur, sy’n cynnwys chwarae gyda’i brawd a’i chwiorydd.

 

Meddai Adam: “Mae Hannah’n cael cemotherapi i drin ei lewcemia, ond mae’r cemo’n sugno ei holl egni ac yn gallu ei gadael yn teimlo’n wan ac yn flinedig. Mae Hannah’n cael prawf gwaed bob wythnos i benderfynu a yw hi’n ddigon iach i barhau i gael cemotherapi. Mae ei thrallwysiadau rheolaidd yn gwneud gwahaniaeth enfawr ac yn fuan ar ôl derbyn platennau a gwaed, mae Hannah fel arfer yn ôl yn sboncio o gwmpas y wardiau – sy’n anhygoel i’w weld!

 

“Fel rhiant, mae’n gymaint o ryddhad gwybod bod rhoddion platennau ar gael i Hannah pan fydd ei lefelau platennau wedi mynd yn rhy isel. Pan fydd ei lefelau’n rhy isel, mae’n rhaid i’r cemotherapi stopio, gan ei fod yn rhy beryglus i barhau. Mae platennau’n bwysig iawn. Nid yw pawb yn gwybod amdanynt, ond mae mor werthfawr i’r rheiny sy’n eu derbyn. ”

 

Ar ôl gweld effaith platennau ar ei ferch, penderfynodd y tad o bedwar ddod yn rhoddwr platennau. Erbyn hyn, mae Adam a’i frawd, Liam, yn gwneud y daith 100 milltir hon yn rheolaidd o gartref teuluol Adam yn Rhydaman i glinig rhoi gwaed Gwasanaeth Gwaed Cymru yn Nhonysguboriau.

 

Aeth Adam yn ei flaen: “Ar ôl triniaeth gyntaf Hannah, penderfynais ddod yn rhoddwr platennau. Doeddwn i ddim yn gwybod llawer am blatennau cyn hynny, ond mae ein teulu bellach wedi gweld y gwahaniaeth anhygoel y mae derbyn platennau wedi’i wneud i’n merch fach ni.

 

“Dim ond am saith diwrnod ar ôl rhoi gwaed y gellir storio platennau, sy’n golygu bod Gwasanaeth Gwaed Cymru angen rhoddwyr drwy’r amser i fynychu a rhoi gwaed. Dwi’n gwybod nad yw Hannah yn derbyn fy mhlatennau i yn uniongyrchol gan fod gennym grwpiau gwaed gwahanol, ond mae hi’n galonogol dros ben gwybod bod anwyliaid rhywun arall yn cael hwb, oherwydd rhywbeth dwi wedi’i wneud “.

 

“Mae’r dyddiad y rhoddwyd y platennau yn cael ei atodi ar bob bag o blatennau, a dwi’n cofio un achlysur pan oedd Hannah’n derbyn trallwysiad ar yr un diwrnod ag yr oeddwn i’n rhoi platennau. Mae siawns y treuliais 90 munud yn eistedd wrth ymyl y dieithryn caredig a helpodd fy merch y diwrnod hwnnw, sy’n rhyfeddol. ”

 

Ar hyn o bryd, mae Hannah’n derbyn gofal a thriniaeth o dan gytundeb a rennir rhwng dau ysbyty, Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd, ac Ysbyty Cyffredinol Glangwili yng Nghaerfyrddin.

 

Parhaodd Adam: “Mae’r profiad cyfan wedi newid fy ffordd o feddwl. Pan rydym yn yr ysbyty, rydym yn deall yn union pa mor lwcus ydyn ni bod Hannah dal gyda ni. Dydy rhai o ffrindiau Hannah dros y blynyddoedd ddim wedi bod mor ffodus.

 

“Os ydych chi’n ffit ac yn iach, cymerwch yr amser i ystyried rhoi platennau. Doeddwn i byth yn meddwl y byddai rhywun yn ein teulu ni angen platennau, does neb yn meddwl, ond mae’r rhoddion hynny wedi helpu i gadw Hannah’n fyw. ”

 

Dywedodd Rachel Morgan, nyrs afferesis yng Ngwasanaeth Gwaed Cymru: “Mae platennau yn anrheg mor anhygoel, eto nid yw llawer o bobl mor gyfarwydd gyda rhoi afferesis, o’i gymharu â rhoi gwaed.”

 

“Mae rhoi platennau drwy afferesis yn cymryd tua 90 munud, a dim ond yng nghlinig Tonysguboriau, sef pum munud o’r M4, y gellir gwneud hyn. Mae angen rhoddwyr afferesis newydd bob amser i ddiogelu’r cyflenwad o blatennau i gleifion yng Nghymru, felly buasem yn cefnogi galwad Adam i roddwyr holi ynghylch ymuno â’n panel o roddwyr afferesis.

 

“Yn anffodus, mae’r rheiny sy’n dioddef o ganser y gwaed angen rhoddion mêr esgyrn, felly buaswn yn annog rhoddwyr 17-30 oed hefyd i ymuno â Chofrestr Rhoddwyr Mêr Esgyrn Cymru, sef cofrestr Cymru o roddwyr mêr esgyrn gwirfoddol.”

 

Helpwch i ymladd canser y gwaed ar Ddiwrnod Canser Gwaed y Byd eleni, trwy drefnu apwyntiad i asesu eich platennau, cliciwch yma neu ffoniwch 0800 252 266 heddiw.