“Cofrestrwch a Rhowch Waed” – neges gan ddyn o Henllan wrth iddo gyrraedd cyflawniad carreg filltir o 100 o roddion gwaed

Mae dyn o Henllan, sy’n un o’r rhoddwyr gwaed sydd wedi gwasanaethu hiraf yng Nghymru, yn galw ar drigolion lleol i gofrestru a rhoi gwaed, ar ôl iddo gael ei gydnabod am gyrraedd cyflawniad carreg filltir o 100 o roddion gwaed.

Mewn seremoni wedi’i drefnu gan Wasanaeth Gwaed Cymru yn Wrecsam, yn dathlu ei gyfraniad achub bywyd rhagorol i bobl Cymru, ymunodd pedwar rhoddwr arall gyda Les, sydd wedi cyrraedd cyflawniad carreg filltir o 100 o roddion gwaed, ac a oedd yn un o’r 76 o roddwyr a gafodd eu dathlu mewn dwy seremoni wobrwyo wedi’u trefnu gan Wasanaeth Gwaed Cymru.

Wrth sylwebu yn y seremoni wobrwyo, meddai Les, Rheolwr Ffarm 66 oed sydd wedi ymddeol: “Dechreuais roi gwaed gyda fy nhad, am fy mod yn awyddus i helpu pobl, ac rwyf wedi parhau i wneud hynny nes bod cyflwr iechyd diweddar wedi fy atal rhag rhoi gwaed. Dyna pam ei bod yn bwysig i roddwyr newydd gamu ‘mlaen a dechrau ar eu taith achub bywyd. Does dim iddo mewn gwirionedd.

“Un o fy uchafbwyntiau personol oedd gwybod bod fy ngwaed yn cael ei ddefnyddio hefyd ar gyfer babanodd sydd yn derbyn trallwysiadau. Mae helpu pobl, yn enwedig plant bregus, yn rhoi gymaint o deimlad o hapusrwydd ac ewyllys da i chi – mae’n anodd iawn ei roi mewn geiriau.

“Mae’n hawdd iawn rhoi gwaed, a buaswn i’n dweud wrth unrhyw un sy’n ei ystyried i roi cynnig arno. Mae pob rhodd yn cyfrif, ac efallai y byddwch yn synnu eich hun o ran pa mor aml y byddwch chi’n penderfynu rhoi gwaed.”

Wrth siarad yn y seremoni, dywedodd Alan Prosser, Cyfarwyddwr Gwasanaeth Gwaed Cymru: “Mae’n bwysig ein bod ni’n cydnabod ac yn diolch i roddwyr Cymru sydd wedi bod mor ymroddgar i achub bywydau pobl drwy roi gwaed, platennau a mêr esgyrn. Mae rhoi gwaed yn gyfle unigryw i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i gleifion mewn angen.

“Tra bod y noson yn cydnabod y rhoddwyr cerrig milltir, mae pob rhodd yn cyfrif ac yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau cleifion. Mae dim ond un rhodd o waed yn gallu helpu tri chlaf, gan fod y gwaed yn cael ei wahanu’n gydrannau: celloedd coch, platennau a phlasma.

“I’r rheiny sydd wedi dangos diddordeb mewn rhoi gwaed, mae nawr yn amser gwych i geisio cefnogi’r gymuned gynyddol o roddwyr sy’n achub bywydau.”
Mae trallwysiadau gwaed yn hanfodol i gynorthwyo cleifion mewn angen ar draws y wlad, o sefyllfaoedd brys fel damweiniau difrifol a chymhlethdodau genedigaeth, i gynorthwyo cleifion canser yn ystod triniaeth cemotherapi.

Roedd y nosweithiau’n cydnabod rhoddion gwaed a mêr esgyrn carreg filltir. Gyda’i gilydd, roedd y rheiny oedd yn bresennol wedi rhoi 4,575 rhodd a allai fod wedi achub hyd at 13,725 o fywydau.

Cafodd y rhoddwr mêr esgyrn, James Southerby, sy’n 23 oed o Fwcle, ger yr Wyddgrug, ei gydnabod hefyd am ei rodd mêr esgyrn ar ôl cael ei ddewis fel rhywun oedd yn cydweddu orau â chlaf sydd angen trawsblaniad o gronfa ddata o dros 35 miliwn o roddwyr o ledled y byd.

Ar ôl derbyn ei wobr, dywedodd James: “Roeddwn i’n rhoi gwaed yn barod, ond penderfynais ddod yn rhoddwr mêr esgyrn yn dilyn marwolaeth drasig ffrind agos i mi, Kelly, na lwyddodd yn anffodus, i ddod o hyd i roddwr mewn pryd iddi gael y driniaeth achub bywyd oedd ei hangen arni. Mae dod yn rhoddwr mêr esgyrn yn deimlad anhygoel.

“Mae’r staff mor garedig a chroesawgar. Maen nhw’n gwneud i chi deimlo’n hollol gartrefol drwy gydol y broses, does dim i boeni amdano!

“Rwy’n gobeithio bod hyn yn annog mwy o bobl rhwng 17-30 oed i roi gwaed, ac i ofyn am gael ymuno â Chofrestr Rhoddwyr Mêr Esgyrn Cymru. Gallech fod yr unig berson yn y byd sy’n gallu helpu rhywun mewn angen.”

Mae angen i Wasanaeth Gwaed Cymru gasglu 350 o roddion gwaed bob dydd er mwyn cyflenwi gwaed i ysbytai i gleifion sy’n byw ledled Cymru sydd mewn angen. Mae’r gwasanaeth yn dibynnu’n llwyr ar haelioni rhoddwyr sy’n dod ymlaen i newid bywydau.

Nawr, mae gwneud apwyntiad yn hawsach nag erioed. I ddechrau ar eich taith achub bywyd, ewch i visit welshblood.org.uk neu ffoniwch 0800 252 266.