Canmol rhoddwr o Bont-y-clun am achub hyd at 100 o fywydau drwy roi gwaed cyn Diwrnod Rhoddwyr Gwaed y Byd.

Selwyn Roberts, 74 o Bont-y-clun am achub hyd at 100 o fywydau drwy roi gwaed cyn Diwrnod Rhoddwyr Gwaed y Byd:

“Dechreuais roi gwaed tra’n gweithio fel prentis yn 18 mlwydd oed. Ni ddechreuais roi gwaed am unrhyw reswm penodol, ond cafodd fy merch drallwysiadau gwaed yn ystod genedigaeth pob un o’i phlant drwy doriad Cesaraidd. Fy uchelgais o’r cychwyn cyntaf oedd helpu pobl eraill mewn angen, yn yr un ffordd ag y mae rhywun wedi mynd ymlaen i helpu fy merch yn ystod ei hawr o angen.

“Dwi wedi rhoi gwaed 104 o weithiau, a byddaf yn rhoi fy rhodd nesaf pan fydda i’n gymwys. ‘Dwi dal yn benderfynol o barhau, cyn belled â fy mod yn heini ac yn iach.

“Mae fy nau ŵyr yn gymwys i roi gwaed erbyn hyn – felly ‘dwi’n ceisio eu hannog nhw i ddod draw gyda fi a rhoi gwaed y tro nesaf!

“Buaswn yn annog unrhyw un sy’n meddwl am y syniad, yn enwedig y cenedlaethau iau, i gofrestru a meddwl am y gwahaniaeth y gallech ei wneud drwy roi gwaed. Nid yw’n costio arian, ac nid yw’n boenus.”

Mae dydd Gwener, 14 Mehefin yn dathlu Diwrnod Rhoddwyr Gwaed y Byd, sef diwrnod ymwybyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Gwaed ar draws y byd i hyrwyddo’r pwysigrwydd o roi gwaed a’i fanteision i gleifion mewn angen.
Gall cyfraniadau gwaed a phlatennau gael eu defnyddio i helpu i gefnogi cleifion mewn angen ar draws y wlad, o sefyllfaoedd brys fel damweiniau difrifol a chymhlethdodau yn sgil geni plant, i gefnogi cleifion canser yn dilyn triniaeth cemotherapi.

Meddai Cyfarwyddwr Gwasanaeth Gwaed Cymru, Alan Prosser:

“Mae’n bleser gennym gael y cyfle i ddiolch i’r rhoddwyr sydd wedi rhoi cymaint o’u hamser i Wasanaeth Gwaed Cymru dros y blynyddoedd.

“Ar hyn o bryd, mae’r stociau gwaed mewn sefyllfa iach, ac mae gennym ein rhoddwyr ffyddlon ar draws y wlad i ddiolch am ein helpu i sicrhau ein bod ni’n cynnal cyflenwad cyson o gynhyrchion gwaed i’r 19 o ysbytai rydym yn eu cefnogi ledled Cymru.

“Rydym yn gwybod pa mor anodd mae’n gallu bod i bobl ddod o hyd i awr o amser sbâr i roi gwaed, a dyna pam y gall achlysuron fel Diwrnod Rhoddwyr Gwaed y Byd helpu i annog y genhedlaeth nesaf o roddwyr i gymryd y cam cyntaf hwnnw.

“Er gwaethaf y gefnogaeth wych a dderbyniwn, mae angen i ni barhau i gynyddu nifer y bobl sy’n rhoi gwaed ar hyn o bryd, yn enwedig y rheiny rhwng 17 a 30 mlwydd oed. Os ydych chi wedi meddwl am roi gwaed o’r blaen, mae nawr yn amser gwych i roi cynnig arni.”

Mae angen i Wasanaeth Gwaed Cymru gasglu 350 o roddion gwaed bob dydd er mwyn cyflenwi gwaed i ysbytai i gleifion mewn angen, ac maen nhw’n dibynnu’n llwyr ar haelioni rhoddwyr, sy’n dod ymlaen i achub bywydau ledled Cymru.

I ddechrau ar eich taith achub bywyd, cliciwch yma neu ffoniwch 0800 252 266