Rydym yn edrych am fwy o roddwyr i roi gwaed am y tro cyntaf. I wirio os ydych chi’n gymwys cliciwch yma.

Datganiad preifatrwydd

Pwy ydym ni?

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn Awdurdod Cyhoeddus, yn Sefydliad Gwaed trwyddedig, ac yn Is-adran Ymddiriedolaeth GIG Felindre.

Hysbysiad Preifatrwydd Ategol i Gleifion yn ystod Covid-19.

Data personol a gasglwn

Rydym angen cadw a chasglu data personol amdanoch chi er mwyn creu cofnod rhoddwr ac i wirio eich cymhwyster i roi gwaed neu gydrannau gwaed. Gall data personol y gallwn ei gadw amdanoch chi yn eich cofnod rhoddwr gynnwys:

 • Manylion cyswllt sylfaenol, fel enw, cyfeiriad, dyddiad geni, rhif cyswllt
 • Manylion y rhodd, gan gynnwys prawf gwaed gorfodol
 • Manylion teithio

Gall eich cofnod rhoddwr gynnwys categorïau arbennig o ddata personol hefyd. Data yw hyn sy’n ymwneud â gwybodaeth am eich iechyd neu gyfeiriadedd rhywiol, hil neu darddiad ethnig, a data genetig a biometrig.

Mae’n bwysig bod gennym y manylion diweddaraf amdanoch chi, felly cadwch mewn cysylltiad.

Diogelu a defnyddio data personol?

Rydym yn casglu data personol amdanoch chi er mwyn gwneud yn siŵr ein bod ni’n gallu darparu gwaed diogel o ansawdd i’w ddefnyddio wrth drin cleifion yng Nghymru a thu hwnt. O bryd i’w gilydd, gallwn hefyd ddefnyddio proses o ddewis rhoddwyr yn awtomataidd, neu o ddadansoddi gwybodaeth, er mwyn sicrhau bod y stociau gwaed yn cael eu cadw ar lefelau diogel, ac nad oes gwaed yn cael ei wastraffu. Rydym yn defnyddio eich gwybodaeth hefyd, i sicrhau ein bod ni’n cynllunio clinigau rhoi gwaed yn y ffordd orau.

Rydym yn sicrhau bod eich gwybodaeth yn cael ei chadw’n hollol gyfrinachol ac yn ddiogel, a’i bod yn cael ei diogelu rhag rhywun yn cael mynediad heb ganiatâd, yn unol â’r ddeddfwriaeth Diogelu Data.

Bydd adegau ble fydd gennym ddyletswydd gyfreithiol i rannu eich data personol, er enghraifft at ddibenion diogelwch gwaed ac / neu er mwyn sicrhau ein bod yn gallu cynnal ein gwasanaeth i chi, neu fel sy’n ofynnol ar gyfer perfformio ein gwasanaeth. Er enghraifft, er mwyn creu eich Cerdyn Rhoddwr, byddwn yn rhannu eich manylion cyswllt a’ch math o waed gyda chyflenwyr cardiau. Mewn achosion ble mae’n ofynnol i ni rannu unrhyw ddata personol gyda thrydydd parti, bydd hyn yn cael ei wneud yn unol â’r ddeddfwriaeth Diogelu Data.

Os ydych chi’n cofrestru at ddibenion bôn-gelloedd, bydd eich data dienw yn cael ei drosglwyddo i gofrestri rhyngwladol, i ddarganfod os ydych chi’n cydweddu â chlaf (data fel Math o Feinwe, oedran, rhyw a rhif rhoddwr).

Mae’n ddyletswydd gyfreithiol hefyd ar unrhyw un sy’n derbyn data personol gennym ni i gadw’r wybodaeth hon yn gyfrinachol.

Am ba mor hir fyddwn ni’n cadw eich data personol?

Ar ôl ichi roi gwaed, mae’r Rheoliadau Diogelwch ac Ansawdd Gwaed yn mynnu bod Gwasanaeth Gwaed Cymru yn cadw’ch cofnod am o leiaf 30 mlynedd.

Beth ydy ein sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data personol

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn prosesu eich data personol yn unol â’r ddeddfwriaeth Diogelu Data, a lle bo angen, gyda’ch caniatâd ac / neu os oes gofyniad cyfreithiol i wneud hynny, er enghraifft er budd y cyhoedd, lle mae rhwymedigaeth gyfreithiol i’r gwasanaeth wneud hynny fel y’i cydnabyddir fel awdurdod cyhoeddus a Sefydliad Gwaed trwyddedig ac / neu ar gyfer darparu triniaethau a rheoli gwasanaethau gofal iechyd.

Eich hawliau a’ch data personol

Yn unol â’r ddeddfwriaeth diogelu data:

 • Mae gennych yr hawl i wybod sut y byddwn yn defnyddio eich data personol.
 • Mae gennych yr hawl i weld eich cofnod, am ddim. Mae hyn yn cael ei adnabod fel Cais Mynediad i Wybodaeth.
 • Mae gennych yr hawl i wrthwynebu inni ddefnyddio’ch gwybodaeth.
 • Mae gennych yr hawl i ofyn i’ch gwybodaeth gael ei newid, ei blocio neu ei dileu. Lle bo modd, byddwn yn ceisio cydymffurfio â’ch cais, ond efallai y bydd angen i ni gadw neu brosesu eich data personol mewn cysylltiad ag un neu ragor o swyddogaethau cyfreithiol Gwasanaethau Gwaed Cymru.

Hysbysiad preifatrwydd recordio galwadau ffôn

Gwasanaeth Gwaed Cymru sy’n gyfrifol am y gwasanaeth hwn.

Pam rydym yn prosesu eich gwybodaeth.

Efallai y byddwn yn recordio’r galwadau ffôn rydych yn eu gwneud i’n canolfan gyswllt rhoddwyr er mwyn:

 • gwirio am gamgymeriadau
 • rheoli ansawdd
 • atal, canfod, ymchwilio i bryderon
 • hyfforddi, monitro a gwneud gwelliannau i’n gwasanaethau

Os nad ydych yn hapus gyda hyn, bydd angen i chi orffen yr alwad pan rydych yn cael gwybod y gallai galwadau gael eu recordio. Mae ffyrdd eraill o gyfathrebu ar gael.

Weithiau, efallai na fydd galwadau’n cael eu recordio:

 • os oes nam technegol gyda’r system ffonau
 • os ydy triniwr galwadau yn defnyddio offer sydd ddim yn gadael i alwadau gael eu recordio
 • os ydych chi wedi cael eich trosglwyddo i linell wahanol

Ni fydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo y tu allan i’r DU.

Rhannu’r recordiad o’ch galwad

Efallai y bydd eich gwybodaeth yn cael ei rhannu gyda sefydliadau eraill os oes ganddynt hawl gyfreithiol i gael mynediad i’r wybodaeth.

Am ba mor hir y byddwn yn cadw eich recordiad

Oni bai bod angen rhesymol i gadw’r recordiad o’r alwad at ddibenion a ddisgrifir yn yr hysbysiad hwn, byddwn yn dileu recordiadau o alwadau 6 mis ar ôl i’r alwad gael ei gwneud.

Eich hawliau

Bydd yr wybodaeth sydd yn cael ei darparu gennych yn cael ei rheoli fel sy’n ofynnol yn unol â’r Ddeddf Diogelu Data.

Mae gennych hawl i dderbyn copi o’r recordiad o’r alwad.

Mae gennych hawl i ofyn i’r recordiad gael ei ddileu os ydych chi’n credu ein bod yn ei brosesu am fwy o amser nag sydd angen.

Cysylltu â ni ynghylch eich data personol

Er mwyn ymarfer yr holl hawliau perthnasol neu os oes gennych chi unrhyw wrthwynebiad neu ymholiad sy’n ymwneud â sut mae eich data personol yn cael ei brosesu gan Wasanaeth Gwaed Cymru, cysylltwch â’n Swyddog Diogelu Data:

Ymddiriedolaeth GIG Felindre,
Uned 2 Charnwood Court,
Parc Nantgarw,
Nantgarw,
Caerdydd,
CF15 7QZ

E-bost: VNHSTInformationGovernance@wales.nhs.uk

I gael cyngor annibynnol am faterion diogelu data, preifatrwydd a rhannu data, neu os fyddwch chi fyth yn anfodlon â’r ffordd y mae Gwasanaeth Gwaed Cymru wedi ymdrin â’ch data personol neu ei rannu, gallwch gysylltu â Swyddfa’r Comisiynwyr Gwybodaeth:

Manylion cyswllt Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth – Cymru

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth – Cymru
2il Lawr, Churchill House
Churchill Way
Caerdydd
CF10 2HH
Rhif ffôn: 02920 678 400
Ffacs: 02920 678 399
E-bost: wales@ico.org.uk

Manylion Prif Swyddfa Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth

Information Commissioner’s Office – Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF

Rhif ffôn: 0303 123 1113 neu 01625 545 745
Ffacs: 01625 524 510
Gwefan: ico.org.uk