Canmol rhoddwr o’r Rhondda am achub hyd at 100 o fywydau drwy roi gwaed cyn Diwrnod Rhoddwyr Gwaed y Byd.

Anne Mann, 63 o Dreorci am achub hyd at 100 o fywydau drwy roi gwaed cyn Diwrnod Rhoddwyr Gwaed y Byd:

“Roedd fy nhad yn rhoi gwaed yn rheolaidd ar hyd ei oes, a rhoddodd dros 100 o roddion. Y tro cyntaf i mi feddwl am roi gwaed oedd yn y 1970au, yn dilyn yr helyntion yng Ngogledd Iwerddon a bomio tafarndai yn Birmingham, yn agos at lle’r oeddwn i’n byw ar y pryd. Rhoddais fy rhodd gyntaf yn 21 mlwydd oed yng Ngorllewin Canolbarth Lloegr, ac rwyf wedi parhau i roi gwaed gyda Gwasanaeth Gwaed Cymru ers ymgartrefu yng Nghymru yn 2004.

“Roeddwn i bob amser yn hapus i roi gwaed, gan wybod y gallai fy ngwaed fynd ymlaen i helpu eraill sydd angen trallwysiadau. Collodd fy merch waed yn dilyn llawdriniaeth yn yr ysbyty, ac felly roedd hi angen trallwysiadau gwaed.

“Ar y Diwrnod Rhoddwyr Gwaed y Byd eleni, ystyriwch roi gwaed, a gwnewch apwyntiad i roi gwaed.  Dim ond awr mae’n ei gymryd, a gallech chi fod yn rhoi amser ychwanegol hynod bwysig i rywun gyda’u teulu.”

Mae dydd Gwener, 14 Mehefin yn dathlu Diwrnod Rhoddwyr Gwaed y Byd, sef diwrnod ymwybyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Gwaed ar draws y byd i hyrwyddo’r pwysigrwydd o roi gwaed a’i fanteision i gleifion mewn angen.

Gall cyfraniadau gwaed a phlatennau gael eu defnyddio i helpu i gefnogi cleifion mewn angen ar draws y wlad, o sefyllfaoedd brys fel damweiniau difrifol a chymhlethdodau yn sgil geni plant, i gefnogi cleifion canser yn dilyn triniaeth cemotherapi.

Meddai Cyfarwyddwr Gwasanaeth Gwaed Cymru, Alan Prosser:

“Mae’n bleser gennym gael y cyfle i ddiolch i’r rhoddwyr sydd wedi rhoi cymaint o’u hamser i Wasanaeth Gwaed Cymru dros y blynyddoedd.

“Ar hyn o bryd, mae’r stociau gwaed mewn sefyllfa iach, ac mae gennym ein rhoddwyr ffyddlon ar draws y wlad i ddiolch am ein helpu i sicrhau ein bod ni’n cynnal cyflenwad cyson o gynhyrchion gwaed i’r 19 o ysbytai rydym yn eu cefnogi ledled Cymru.

“Rydym yn gwybod pa mor anodd mae’n gallu bod i bobl ddod o hyd i awr o amser sbâr i roi gwaed, a dyna pam y gall achlysuron fel Diwrnod Rhoddwyr Gwaed y Byd helpu i annog y genhedlaeth nesaf o roddwyr i gymryd y cam cyntaf hwnnw.

“Er gwaethaf y gefnogaeth wych a dderbyniwn, mae angen i ni barhau i gynyddu nifer y bobl sy’n rhoi gwaed ar hyn o bryd, yn enwedig y rheiny rhwng 17 a 30 mlwydd oed. Os ydych chi wedi meddwl am roi gwaed o’r blaen, mae nawr yn amser gwych i roi cynnig arni. “

Mae angen i Wasanaeth Gwaed Cymru gasglu 350 o roddion gwaed bob dydd er mwyn cyflenwi gwaed i ysbytai i gleifion mewn angen, ac maen nhw’n dibynnu’n llwyr ar haelioni rhoddwyr, sy’n dod ymlaen i achub bywydau ledled Cymru.

I ddechrau ar eich taith achub bywyd, cliciwch yma neu ffoniwch 0800 252 266