Pobl ramantus yn cael eu hannog i drefnu dêt i roi gwaed ar Ddydd Sant Ffolant eleni.

Mae rhosod yn goch, mae fioledau yn las, mae gan Wasanaeth Gwaed Cymru le ar ôl i chi o hyd ar Ddydd San Ffolant eleni ar 14 Chwefror yn un o’u pump o sesiynau rhoi gwaed ar draws y wlad!

Gyda thua 450 o roddion o waed eu hangen bob dydd i fodloni anghenion cleifion ar draws Cymru, mae Gwasanaeth Gwaed Cymru wedi cyhoeddi eu bwydlen Dydd Sant Ffolant ei hun, i annog rhoddwyr i wneud dêt i roi gwaed yn ystod wythnos Sant Ffolant eleni.

Mae’r profiad tri chwrs yn dechrau gyda pheint o ddŵr gorau Cymru – ‘Dŵr Mwynol’ – i roi hwb i lefelau hydradu pobl, Yna, maen nhw’n cael eu tywys i’r ‘lolfa rhoi gwaed’ hyfryd, lle mae gwesteion yn cael torchi eu llewys a threulio amser gyda’u dêts.

Mae’r profiad yn gorffen gyda dewis o fisgedi siocled melys a chwpan iachusol o gordial oren neu rosod ac yna, paned o goffi neu de.

Mae’r digwyddiad awr o hyd hwn am ddim, a bydd gwesteion yn gadael yn gwybod bod posibilirwydd y byddan nhw wedi achub hyd at dri bywyd. 

Meddai Jonathan Ellis, Pennaeth Ymgysylltu â Rhoddwyr Gwasanaeth Gwaed Cymru:

“Mae bywyd yn gallu bod yn brysur dros ben, ac mae ceisio dod o hyd i gyfleodd i dreulio amser gydag anwyliaid yn gallu bod yn brin.  Mae ein sesiynau rhoi gwaed yn gallu rhoi’r cyfle i roddwyr fynd gyda’i gilydd a chymryd rhan mewn profiad unigryw, sy’n gallu arwain at achub tri bywyd.  Rydym yn gwahodd rhoddwyr i drefnu dêt i roi gwaed ar Ddydd Sant Ffolant eleni yn un o’n sesiynau rhoi gwaed ar draws Cymru.

Os nad ydych chi’n gallu rhoi gwaed ar Ddydd Sant Ffolant eleni, mae sesiynau rhoi gwaed ar agor i roddwyr newydd ac i roddwyr sydd eisoes wedi cofrestru i roi gwaed bob wythnos ar draws Cymru.”

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru angen tua 100,000 o roddion bob blwyddyn i gefnogi 19 o ysbytai ar draws y wlad i ddarparu gwaed sydd ei angen ar eu cleifion.

Gwnewch ddêt i roi gwaed ar Ddydd Sant Ffolant eleni, ewch i yma neu ffoniwch 0800 252 266.