Myfyrwyr a staff Ysgol Stanwell yn achub tua 2,000 o fywydau

Mae myfyrwyr a staff o Ysgol Stanwell yn cael eu canmol gan Wasanaeth Gwaed Cymru ar ôl casglu digon o unedau o waed gyda’i gilydd i achub mwy na 2000 o fywydau.

Ysgol Stanwell oedd yr ysgol gyntaf yng Nghymru i gynnal ei sesiwn rhoi gwaed ei hun i fyfyrwyr a staff yn 2015. Roedd y 60 o roddion a gasglwyd mewn sesiwn rhoi gwaed diweddar yn yr ysgol wedi codi cyfanswm y rhoddion oedd wedi cael eu rhoi gan staff a myfyrwyr Stanwell i bron 700 o roddion – digon i fod wedi achub neu wella mwy na 2,000 o fywydau.

Mae dros 60 o roddwyr Stanwell wedi cofrestru hefyd ar gyfer Cofrestr Rhoddwyr Mêr Esgyrn Cymru, sef cofrestr o roddwyr gwirfoddol a fyddai’n barod i roi eu mêr esgyrn, pe byddent yn cael eu dewis, i rywun sydd angen trawsblaniad.

Meddai Mr Trevor Brown, Pennaeth Ysgol Stanwell: “Ni wnaethom feddwl ddwywaith am gofrestru nôl yn 2015, pan ddaeth Gwasanaeth Gwaed Cymru gyda ni i gymryd rhan mewn clinig rhoi gwaed. Ers hynny, rydym wedi gweithio’n agos gyda’r gwasanaeth i ddatblygu’r rhaglen ymhellach, ac i gefnogi ysgolion newydd wrth iddynt gymryd rhan.

“Rwy’n falch dros ben o’r hyn rydym wedi’i gyflawni fel ysgol, a’r hyn y mae’r rhaglen wedi’i chyflawni yn gyffredinol. Rydym yn parhau i fod yr un mor ymroddgar yn awr ag yr oeddem pan gynhaliais ein clinig cyntaf, ac mae’n hyfryd gweld faint o fywydau y gallem eu hachub neu eu gwella.

“Gyda mwy o ysgolion ar draws Cymru yn ymuno â’r rhaglen, byddwn yn parhau i ysbrydoli ac annog pobl ifanc i gefnogi gwaith hanfodol Gwasanaeth Gwaed Cymru.”

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru bellach yn cynnal sesiynau rhoi gwaed ar gyfer staff a myfyrwyr mewn unarddeg ysgol ar draws Cymru: sef Ysgol Gyfun Bryntirion (Pen-y-bont ar Ogwr) ac Ysgol Gyfun Trefynwy; Olchfa (Abertawe); Bassaleg (Casnewydd); Y Pant (Tonysguboriau) ac Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd (Caerdydd).

Mae mwy na 1,300 o roddion wedi cael eu rhoi trwy gyfrwng sesiynau rhoi gwaed y chweched dosbarth hyd yn hyn, sy’n ddigon i achub neu wella bywydau mwy na 3,900 o oedolion neu 7,800 o fabanod. Mae mwy na 150 o fyfyrwyr wedi ymuno â Chofrestr Rhoddwyr Mêr Esgyrn Cymru hefyd.

Meddai Alan Prosser, Cyfarwyddwr Gwasanaeth Gwaed Cymru:
“Hoffem ddiolch yn bersonol i bob myfyriwr ac aelod o staff Ysgol Gyfun Stanwell am eu cefnogaeth barhaus i’r rhaglen, ac am weithio gyda ni i ymgysylltu a chefnogi ysgolion newydd wrth iddynt ddechrau ar eu taith achub bywyd gyda ni. Mae eu rhoddion wedi cyfrannu tuag at y 100,000 o roddion sydd eu hangen yng Nghymru bob blwyddyn, felly maen nhw wedi dangos ymroddiad ac ysbryd cymunedol gwych.

“Mae’n bwysig dros ben ein bod ni’n trosglwyddo pa mor bwysig ydy rhoi gwaed i’r genhedlaeth iau. Drwy gael cefnogaeth Stanwell a’r ysgolion eraill rydym yn gweithio gyda nhw yng Nghymru, gallwn annog mwy o fyfyrwyr i roi cynnig ar roi gwaed fel rhan o’u diwrnod ysgol. Rydym yn gobeithio y bydd camau’r myfyrwyr hyn yn annog mwy o bobl sy’n byw yng Nghymru i ystyried rhoi gwaed yn y dyfodol.

“Defnyddir y gwaed nid yn unig ar gyfer damweiniau ac argyfyngau ond hefyd, ar gyfer cleifion canser a lewcemia sydd angen trallwysiadau rheolaidd. Rhaid i ni felly gynnal cyflenwad cyson i gefnogi cleifion mewn angen ar draws y wlad. “
“Os nad ydych chi wedi rhoi gwaed o’r blaen, dyma amser gwych i roi cynnig arni.”

I ddechrau ar eich taith achub bywydau heddiw, ewch i wbs.wales/schools, neu ffoniwch 0800 252 266.