Myfyrwyr a staff Ysgol y Pant yn achub mwy na 180 o fywydau

Mae myfyrwyr a staff Ysgol y Pant, Tonysguboriau wedi cael eu diolchi gan Wasanaeth Gwaed Cymru am redeg eu clinig rhoi gwaed cyntaf i helpu cleifion mewn angen ar draws y wlad. Ymunodd myfyrwyr o Ysgol Gyfun Bryn Celynnog, Beddau (Pontypridd), â’r ysgol hefyd.

Rhoddwyd 61 o roddion gwaed ar y diwrnod,  rhoddwyd 42 ohonynt am y tro cyntaf. Yn y sesiwn a gynhaliwyd yn benodol ar gyfer myfyrwyr a staff yr ysgol, a gall rhoddion o’r sesiwn achub neu wella mwy na 180 o fywydau.

Cofrestrodd 28 o roddwyr gwaed eraill ar Gofrestr Rhoddwyr Mêr Esgyrn Cymru, gan ymuno â chronfa ddata o dros 35 miliwn o roddwyr o bob rhan o’r byd y gallai eu priodoleddau unigryw eu gwneud yr unig un yn y byd a allai achub bywyd rhywun sydd angen trawsblaniad.

Meddai’r rhoddwr gwaed a Phennaeth Ysgol y Pant, Mrs Bev Cheetham:

“Pan gysylltodd Gwasanaeth Gwaed Cymru â ni, fe wnaethon ni neidio ar y cyfle, ac rydyn ni’n falch iawn o gael bod yn rhan o’r rhaglen erbyn hyn. Fel rhoddwr gwaed fy hun, roeddwn yn awyddus i annog myfyrwyr i ddeall y cyfrifoldebau ehangach sydd ganddynt i’r gymuned, ac mae hyn yn ffordd berffaith o roi rhywbeth yn ôl drwy helpu cleifion mewn angen. Mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn nifer y myfyrwyr o’r Pant a Bryn Celynnog sydd wedi camu ‘mlaen i roi gwaed, ac rwy’n hynod falch o bob un ohonynt.

“Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch yn bersonol hefyd i’n Pennaeth Chweched Dosbarth, Sara Nowell-Hughes y mae ei hegni a’i ymrwymiad i’r fenter hon wedi gwneud i hyn ddigwydd.

“Mae mynd drwy’r broses hon wedi rhoi gwell dealltwriaeth i ni gyd o’r gwahaniaeth mae rhoi gwaed yn ei wneud.  Mae llawer ohonom wedi cael sgyrsiau gyda ffrindiau ac aelodau o’r teulu, ac wedi sylweddoli bod sesiynau rhoi gwaed fel heddiw wedi helpu eu hanwyliaid drwy salwch neu lawdriniaethau difrifol. Mae bod yn rhan o’r broses hon wedi ein llenwi ag ymdeimlad o falchder mawr. “

Ar ôl rhoi ei rodd gyntaf yn yr ysgol gyfun, dywedodd Jack, myfyriwr chweched dosbarth:

“Dwi mor falch heddiw fy mod i wedi dod yn rhoddwr gwaed – dim ond ychydig funudau mae’n ei gymryd, nid oedd yn anghysurus o gwbl, a gallwn fod wedi achub bywyd rhywun.”

Drwy gynnal ei sesiwn rhoi gwaed ei hun, daeth y Pant y nawfed ysgol i ymuno â menter newydd Gwasanaeth Gwaed Cymru i gynnig sesiynau rhoi gwaed mewn ychydig o leoliadau addysg ôl-16 mwyaf Cymru.

Ymunodd yr ysgolion yn Rhondda Cynon Taf gydag Ysgol Gyfun yr Eglwys Newydd (Caerdydd), Ysgol Trefynwy i Ferched, Ysgol Trefynwy i Fechgyn, Stanwell (Penarth), Bryntirion (Pen-y-bont ar Ogwr), Porthcawl, y Bontfaen a Threfynwy, sydd gyda’i gilydd, wedi cyfrannu bron i 1,400 o roddion gwaed.

Gallai’r rhoddion a gymerwyd oddi wrth staff a myfyrwyr chweched dosbarth o ysgolion yn Nghymru fod wedi achub neu wella bywydau mwy na 4,000 o bobl. Mae 180 o fyfyrwyr eraill wedi ymuno â Chofrestr Rhoddwyr Mêr Esgyrn Cymru hefyd.

Meddai Alan Prosser, Cyfarwyddwr Gwasanaethau, Gwasanaeth Gwaed Cymru:

“Hoffem ddiolch i’r myfyrwyr a’r aelodau o staff sydd wedi cyfrannu’n anhunanol tuag at y 100,000 o roddion sydd eu hangen yng Nghymru bob blwyddyn. Maen nhw wedi dangos ymroddiad ac ysbryd cymunedol gwych.

“Drwy gael cefnogaeth rhywfaint o’r ysgolion mwyaf yng Nghymru, gallwn annog mwy o fyfyrwyr i roi cynnig ar gyfrannu gwaed fel rhan o’u diwrnod ysgol. Rydym yn gobeithio y bydd camau gweithredu’r myfyrwyr hyn yn annog mwy o bobl sy’n byw yng Nghymru i ystyried rhoi gwaed yn y dyfodol, boed hynny yn y brifysgol, yn y gweithle neu yn un o’n sesiynau rhoi gwaed yn y gymuned.

 “Os nad ydych chi wedi rhoi gwaed o’r blaen, mae nawr yn amser gwych i ddechrau”

I ddechrau ar eich taith achub bywyd heddiw, ewch i wbs.wales/schools neu ffoniwch 0800 252 266.