Cefnogi Diwrnod Canser y Byd

Nod Diwrnod Canser y Byd ydy achub miliynau o farwolaethau y gellir eu hatal bob blwyddyn drwy godi ymwybyddiaeth ac addysgu pobl am ganser.

Yn ôl Cancer Research UK, bydd un o bob dau o bobl ym Mhrydain Fawr yn cael canser yn ystod eu hoes. Mae angen cymorth mwy nag erioed o’r blaen ar bobl sydd wedi cael diagnosis o ganser, yn enwedig y bobl hynny sydd heb gael cyngor gan weithwyr proffesiynol.

Mae’r thema ar gyfer Diwrnod Canser y Byd yn rhan o ymgyrch tair blynedd o’r enw ‘I Am and I Will’. Mae’r thema wedi’i hadeiladu i ysbrydoli newid ac i ysgogi pobl i weithredu ar draws y byd i leihau nifer y marwolaethau cynamserol sy’n cael eu hachosi gan ganser a chlefydau nad ydynt yn drosglwyddadwy fesul traean erbyn 2030.

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn nodi’r achlysur bob blwyddyn drwy ddiolch i roddwyr ar draws y wlad am y gwahaniaeth maen nhw’n ei wneud. Mae’r rhoddion sydd yn cael eu derbyn gan roddwyr hael yn helpu i roi’r driniaeth hanfodol sydd ei hangen ar gleifion canser fel rhan o’u cynllun gofal.

 

Mae rhai cefnogwyr wedi cael eu hysbrydoli i roi gwaed ar ôl i aelod o’r teulu dderbyn cynnyrch gwaed eu hunain.

Dechreuodd Sue, o Gaerdydd, roi gwaed ar ôl i’w chwaer gael trallwysiad gwaed a achubodd ei bywyd yn ystod genedigaeth. Yna, cafodd ei mam drallwysiadau gwaed tra’n dioddef o ganser y coluddyn.

Mae Sue wedi bod yn rhoi gwaed yn rheolaidd am fwy na 30 mlynedd, ac wedi cefnogi Diwrnod Canser y Byd drwy ganiatáu i’r Gwasanaeth rannu ei stori am sut mae rhoi gwaed wedi achub bywydau dau o aelodau o’i theulu. Dyma ei stori hi.

Cliciwch yma i wneud apwyntiad eich hun i roi gwaed a allai achub bywydau.