Gwobrwyo rhoddwyr Abertawe am achub hyd at 13,000 o fywydau drwy roi gwaed, platennau a mêr esgyrn

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru wedi estyn ‘diolch’ arbennig i 84 o roddwyr carreg filltir mewn seremoni wobrwyo yn Abertawe. Cafodd y rheini a oedd yn bresennol eu cydnabod am eu hymrwymiad parhaus i achub bywydau yng Nghymru.

Roedd 77 o roddwyr gwaed cyfan, un rhoddwr platennau a chwech o roddwyr mêr esgyrn o Abertawe, Penrhyn Gŵyr a’r cyffiniau yn bresennol yn nigwyddiad Gwasanaeth Gwaed Cymru. Ymhlith y rheini a gafodd eu cydnabod oedd tri rhoddwr lleol a oedd wedi cyrraedd y garreg filltir uchaf, ac wedi rhoi 100 o roddion – digon i achub hyd at 300 o fywydau.
Rhyngddynt, roedd y rhoddwyr yn y digwyddiad wedi rhoi 4,981 uned o waed, platennau a mêr esgyrn.

Meddai Jean Gough, 79 o Blackpill yn Abertawe, a gafodd ei chydnabod ar y noson am roi 100 o roddion gwaed:
“Dechreuais roi gwaed fel her! Ar ôl rhoi fy rhodd gyntaf, darganfyddais fy mod yn O negydd ôl – grŵp gwaed prin sydd yn gallu cael ei ddefnyddio gan unrhyw un, gan gynnwys babanod. Ar ôl i mi ddarganfod hynny, roeddwn yn teimlo anrhydedd fy mod yn gallu helpu.

“Ers i mi ddechrau rhoi gwaed, mae’r rheolau sy’n ymwneud â rhoi gwaed wedi newid – roedd terfyn oedran uchaf yn arfer bodoli mewn perthynas â rhoi organau, ond diolch byth, maen nhw wedi cael gwared â’r terfyn oedran uchaf os ydych chi wedi rhoi unwaith cyn eich pen-blwydd yn 65 oed, felly rwyf wedi gallu parhau i gyfrannu.

“Dim ond yn y seremoni y sylweddolais i ddweud y gwir, yn union faint ‘dwi wedi llwyddo i helpu cleifion mewn angen, gan y gallai pob rhodd ‘dwi wedi ei gwneud fod wedi achub hyd at dri bywyd.
“Os ydych chi’n meddwl am gofrestru, ewch amdani. Rydych chi’n cael paned o de a bisged hefyd!”

Yn ogystal â rhoddion gwaed cyfan a phlatennau, derbyniodd chwech o unigolion wobrau am roi mêr esgyrn, sydd wedi mynd i helpu cleifion sy’n dioddef o ganserau’r gwaed fel lewcemia.

Meddai Matt Pugh, 36, rhoddwr mêr esgyrn o Glyn-nedd:
“Chwe blynedd yn ôl, cafodd cyfaill i mi ei diagnosio gyda lewcemia. Ar ôl clywed y newyddion, ymunais â’r gofrestr mêr esgyrn i geisio helpu. Er nad oeddwn yn gallu helpu fy ffrind, fe oroesodd, diolch i roddwr mêr esgyrn yn Awstralia.

“Bum mlynedd yn ddiweddarach, cefais neges destun annisgwyl gan Wasanaeth Gwaed Cymru yn dweud bod posibiliad fy mod yn cydweddu â rhywun oedd angen trawsblaniad mêr esgyrn.

“Ar ôl prawf gwaed bach, cefais wybod mai fi oedd yr unigolyn oedd yn cydweddu fwyaf ar draws holl gofrestri mêr yr esgyrn y byd ar gyfer bachgen bach yn yr Eidal.

“Roedd y broses gyfan yn swrrealaidd, oherwydd roedd pawb yn dweud wrthyf fy mod i’n achub bywyd, ond rydych chi’n teimlo fel eich bod chi’n gwneud beth fyddai unrhyw un arall yn ei wneud. Yr unig beth roeddwn i’n feddwl amdano oedd sut oedd y rhieni wedi teimlo, yn gwybod bod angen i’w baban gael y trawsblaniad hwn gan rhywun hollol ddiethr filoedd o filltiroedd i ffwrdd.

“Os ydych chi rhwng 17 a 30 oed, buaswn yn eich annog chi i ystyried yn ddifrifol am gofrestru gyda Chofrestr Rhoddwyr Mêr Esgyrn Cymru. Dyna wnes i, ac oherwydd hynny, mae rhywun yn fyw ar y ddaear ‘ma.”

Mae angen i Wasanaeth Gwaed Cymru gasglu 450 o roddion gwaed bob dydd er mwyn cyflenwi ysbytai ar draws Cymru gyda gwaed i gleifion mewn angen, ac maen nhw’n dibynnu’n llwyr ar haelioni rhoddwyr sy’n dod ymlaen i achub bywydau ledled Cymru.

I ddechrauar eich taith achub bywyd, cliciwch yma neu ffoniwch 0800 252 266.