“Diolch ddieithryn caredig” – mam o Gaerffili yn ysgrifennu cerdd o’r galon i’r rhoddwr mêr esgyrn a achubodd ei bywyd

Mae goroeswr canser a gafodd rodd mêr esgyrn a achubodd ei bywyd gan rywun nad ydy hi erioed wedi ei gyfarfod wedi ysgrifennu cerdd o’r galon i ddweud diolch i’r dyn a achubodd ei bywyd ar Ddiwrnod Rhoddwyr Mêr Esgyrn y Byd (15 Medi).

Fe gafodd Kelly Coombes, mam 28 oed o Gaerffili, ei diagnosio gyda lewcemia myeloid acíwt, sef canser celloedd gwyn y gwaed. Ar ôl dwy rownd o gemotherapi i helpu i leddfu’r salwch, dywedwyd wrth Kelly mai ei chyfle gorau o oroesi oedd dod o hyd i roddwr mêr esgyrn addas a chael trawsblaniad bôn-gelloedd.

Ar ôl misoedd o driniaeth, derbyniodd Kelly’r newyddion bod rhywun oedd â’i fêr esgyrn yn cydweddu â hi wedi caei ei ddarganfod: “Yn sydyn, pan mae popeth yn ofnadwy, rydych chi’n cael dipyn bach o obaith, ac rydych chi’n teimlo’n gryf eto. Mae’n rhoi rheswm ychwanegol i chi ymladd.”

Derbyniodd Kelly drawsblaniad mêr esgyrn, a gwellhaodd. Ers derbyn y rhodd a achubodd ei bywyd, mae Kelly wedi gallu priodi ei phartner, ac roedd hi yno i fynd â’i merch fach i’w diwrnod cyntaf yn yr ysgol – digwyddiadau bywyd roedd hi’n ofni na fuasai fyth yn eu gweld cyn i’w rhoddwr gael ei ddarganfod.

Ar ôl blynyddoedd o geisio dod o hyd i’r geiriau cywir i ddiolch i’w rhoddwr, ysgrifennodd Kelly gerdd o’r galon i fynegi ei diolch am y rhodd a achubodd ei bywyd.

Gwylio mwy gan Kelly:
Ydych chi erioed wedi meddwl sut beth ydyw i ddod o hyd i rywun sydd â’u mêr esgyrn sy’n cydweddu â’ch mêr esgyrn chi?
Ydych chi erioed wedi meddwl sut beth ydyw i dderbyn trawsblaniad mêr esgyrn a allai achub eich bywyd?
Ydych chi erioed wedi meddwl sut mae’n teimio ar ôl cael trawsbianiad mêr esgyrn sydd wedi achub eich bywyd?

Ychwanegodd Kelly: “Bedair wythnos ar ôl i mi gael fy nhrawsblaniad, cefais weld fy merch. Ni allaf esbonio’r diwrnod hwnnw. Oherwydd fy rhoddwr, byddaf yma i’w gweld hi’n tyfu fyny.

“Os ydych chi’n cofrestru i ymuno â chofrestr Rhoddwyr Mêr Esgyrn Cymru, gallech chi fod yn rhoi’r gobaith hwnnw y gallai pethau fod yn iawn eto i rywun arall.”

Ar hyn o bryd, mae mwy na 20,000 o bobl yn gobeithio dod o hyd i roddwyr mêr esgyrn addas.

Mae Emma Cook, Pennaeth Cofrestr Rhoddwyr Mêr Esgyrn Cymru, yn galw am fwy o bobl i ymuno â’r gofrestr a rhoi gwaed yn un o’r canolfannau rhoi gwaed ar draws Cymru: “Mae derbyn rhodd gan ddieithryn, fel y gwnaeth Kelly, yn fwy cyffredin nag ydyn ni’n feddwl. Dim ond 30 y cant o’r unigolion hynny sydd yn derbyn mêr esgyrn fydd yn cael y mêr esgyrn hynny gan aelod o’u teulu.

“Er bod Cofrestr Rhoddwyr Mêr Esgyrn Cymru yn dal i dyfu, mae’r siawns o rywun yn dod o hyd i rywun sy’n cydweddu â nhw ac a allai achub eu bywyd yn parhau i fod yn isel, a dyna pam rydyn ni angen mwy o roddwyr drwy’r amser i ymuno â’r gofrestr o wirfoddolwyr mêr esgyrn.

 

“Gall unrhyw un sy’n 17-30 oed yng Nghymru ac sydd eisiau dod yn achubwr bywyd fynychu sesiwn rhoi gwaed Gwasanaeth Gwaed Cymru a gofyn ynghylch ymuno â’r gofrestr mêr esgyrn.”

Wrth gyfeirio at gerdd Kelly i’w rhoddwr, ychwanegodd Emma: “Mae’r penderfyniad ynghylch p’un ai ydy rhoddwr a chleifion yn dewis cyfarfod yn un eithriadol o emosiynol; mae llawer yn dewis aros yn anhysbys ac mae’n rhaid inni barchu eu dymuniadau i wneud hynny. Ar Ddiwrnod Rhoddwyr Mêr Esgyrn y Byd, rydyn ni’n siŵr bod miloedd o bobl allan yno sydd wedi derbyn mêr esgyrn, ac sy’n gallu uniaethu â cherdd Kelly ac adleisio ei geiriau hyfryd o ddiolch.”

I ymuno â’r gofrestr mêr esgyrn, trefnwch apwyntiad i roi gwaed drwy fynd i welshblood.org.uk  neu drwy ffonio Gwasanaeth Gwaed Cymru ar 0800 252 266.