Cynhelid cyfarfod diweddaraf y Bwrdd Rhaglen Gwasanaeth Gwaed Cymru Gyfan (AWBS) ac ar Ddydd Llun 30

Roeddem yn falch o roi cyngor i’r Bwrdd fod yr Achos Cyfiawnhau Busnes bellach wedi cael ei sgriwtineiddio gan Lywodraeth Cymru ac nid oedd ond nifer fach o ymholiadau a oedd yn weddill i’w datrys ar hyn o bryd.

Cadarnhawyd hefyd bod cymeradwyaeth wedi dod i law oddi wrth y Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru (WHSSC) ar 17 Mawrth 2015. Roedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) eisoes wedi cymeradwyo cynnig yr AWBS ar 14 Ionawr 2015. Mae hyn yn awr yn ein rhoi mewn sefyllfa ardderchog wrth inni gamu oddi wrth gyfnod cynllunio at weithredu’r rhaglen..

Wrth i ni symud ymlaen at y cam nesaf, cymerodd y Bwrdd Rhaglen y cyfle hwn i adolygu ei strwythur a swyddogaeth gyfredol. Mae’r Bwrdd wedi goruchwylio gyda llwyddiant, datblygiad a chyflwyno cynigion i greu AWBS newydd gan gydnabod yr angen i sicrhau llyfnder amserol yn y cyfnod gweithredu i alluogi’r gwasanaeth newydd ddechrau Mai 2016.

Bydd y Bwrdd presennol yn parhau hyd nes bod y cynlluniau manwl terfynol wedi eu cymeradwyo terfynol. Bydd y Bwrdd wedyn yn gweithredu fel Bwrdd Sicrwydd Rhanddeiliaid , gyda chynrychiolaeth o Ymddiriedolaeth GIG Felindre , Gwasanaeth Gwaed Cymru (WBS) , Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG (NHSBT) , WHSSC , Llywodraeth Cymru, Ochr y Staff , BIPBC , Cynghorau Iechyd Cymuned a Swyddfa Archwilio Cymru. Byddant yn goruchwylio darpariaeth y AWBS newydd yn ôl y Glasbrint, a bydd yn gyfrifol am fonitro cynnydd yn erbyn y cynllun rhaglen i sicrhau bod y gwasanaeth newydd yn cael ei gyflwyno ar amser ac o fewn y gyllideb.

Mae’r Bwrdd hefyd wedi ystyried a chytuno ar “cynllun codiad casglu ” ddiwygiedig ar gyfer rhoi gwaed a oedd yn seiliedig ar y mewnbwn a chyngor y timau Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG yng Ngogledd Cymru. Mae’r cynllun diwygiedig yn defnyddio eu harbenigedd lleol i nodi potensial o gynyddu casglu o fewn eu cynllun casglu cyfredol. Croesawodd Gwasanaeth Gwaed Cymru mewnbwn y staff Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG yn y cynlluniau manylach sy’n cael eu drafftio ar hyn o bryd.

Rhannodd Rheolwr y Rhaglen y wybodaeth ddiweddaraf am y gwaith paratoi i sefydlu’r adeilad arfaethedig Gwasanaeth Gwaed Cymru yn Wrecsam a’r cynnydd yn nyluniad yr uned i ddarparu ar gyfer uned tîm a chadw stoc Wrecsam hefyd wedi ei nodi.

Yng ngoleuni’r datblygiadau cyffrous hyn,sydd yn ein galluogi i symud ymlaen yn gyflym i mewn i’r cyfnod gweithredu, cytunodd y Bwrdd bod angen trefnu rhagor o ddigwyddiadau pellach ‘ Cwrdd â’r Timau’ cyn gynted ag y bod modd. Bydd hyn yn galluogi’r staff Gwasanaeth Gwaed Cymru i ymgysylltu â pharhau i ddatblygu perthynas waith da gyda’u cydweithwyr ddyfodlolaethol o Waed a Thrawsblaniadau’r GIG yng Ngogledd Cymru.

Byddwn yn parhau i ddarparu diweddariadau pellach ar y Gwasanaeth Gwaed Cymru Gyfan wrth i’r rhaglen fynd yn ei blaen . Yn y cyfamser , os oes gennych unrhyw gwestiynau , cysylltwch â Gavin Bryce , Prif Reolwr y Rhaglen ar gavin.bryce@wales.nhs.uk.