Gwasanaeth Gwaed Cymru yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi gyda rhai o’i hoff ddyfyniadau Cymraeg

Cyn y dathliadau Dydd Gŵyl Dewi ar y 1af o Fawrth i anrhydeddu Nawddsant Cymru, mae Gwasanaeth Gwaed Cymru wedi rhoi canllaw at ei gilydd ar roi gwaed yn defnyddio ei hoff ddyfyniadau Cymraeg, gyda rhywfaint o help gan ddilynwyr ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol.

“Where you to”?

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru wedi bod yn wasanaeth ‘Cymru gyfan’ ers mis Mai 2015. Mae gan y Gwasanaeth gyfanswm o 423 o glinigau ar draws Cymru.

I ddod o hyd i glinig yn eich ardal chi, ewch i: www.gwaedcymru.org.uk  neu ffoniwch 0800 25 26 66.

“I’ll be there in a minute now”.

  Y llynedd, gwariodd rhoddwyr gyfanswm o 890,040 munud yn rhoi gwaed. Byddwch ond yn rhoi gwaed am bump i ddeg munud, ond efallai yr hoffech chi neilltuo hyd at awr o’ch amser, o’r amser y byddwch chi’n cyrraedd tan yr amser y byddwch chi’n gadael.

Os mai dyma’r tro cyntaf i chi roi gwaed, cwblhewch ein ffurflen gofrestru ar-lein, gan y bydd hyn yn helpu i gyflymu’r broses.

“I’m only a dwt!”.

  Mae’n rhaid i chi fod yn hŷn nag 16 mlwydd oed a phwyso dros 7 stôn 12 pwys (50kg) i roi gwaed.  Mae rheolau ychwanegol yn gymwys i ferched dan 20 mlwydd oed.

Efallai na fyddwch yn gallu rhoi gwaed am resymau eraill hefyd.  Cliciwch yma i ddefnyddio ein traciwr cymhwysedd ar-lein defnyddiol.

“Relax with a well-earned cuppa. Tidy!”

  Nid ydym yn mynd i’ch gadael chi’n waglaw ar ôl rhoi gwaed.  Yfwch baned o de neu goffi a bwytewch fisged (neu ddwy) cyn mynd.

Bydd yn cymryd ychydig oriau i’r hylif a golloch chi wrth roi gwaed i ddod yn ôl i’ch corff, a bydd celloedd coch newydd yn ymddangos yn lle’r hen rai fel arfer o fewn ychydig wythnosau. Mae rhoddwyr gwrywaidd yn gymwys i roi gwaed eto ar ôl 12 wythnos, a gall rhoddwyr benywaidd roi gwaed ar ôl 16 wythnos (ond ni allant roi gwaed mwy na theirgwaith mewn blwyddyn).

“I’ll tell you for why”.

  Dim ond tri y cant o’r boblogaeth gymwys yng Nghymru sy’n rhoi gwaed. Rydym angen gwaed drwy’r amser i helpu i achub bywydau a gwella iechyd cleifion ar draws Cymru.

Gellir defnyddio gwaed am nifer o resymau, gan gynnwys: i gefnogi mamau wrth eni plentyn, ar gyfer pobl mewn argyfwng, ac ar gyfer cleifion sy’n cael triniaethau canser. Gallwch ddarllen storïau fel un Ryan, sef bachgen ifanc sy’n dibynnu ar ein rhoddwyr am drallwysiadau gwaed rheolaidd.

Cyn i chi wisgo eich cenhinen neu eich cennin pedr ar y 1af o Fawrth, ystyriwch helpu rhywun yng Nghymru yn union fel Ryan, drwy wneud apwyntiad i roi gwaed. Ewch i: www.gwaedcymru.org.uk  neu ffoniwch 0800 25 26 66 heddiw.